در اواخر سال ۱۳۱۱ آزمایشگاههای خدماتی غلات و ازدیاد بذر در مزارع

آزمایشی باغ فردوس دانشکده کشاورزی کرج شروع شد.ودر سال ۱۳۱۴ بنگاه

اصلاح و تهیه بذر در ایران در کرج تاسیس گردید و مسئولیت آنرا دکتر

شنیدر آلمانی عهده دار بود و نسبت به تهیه واریته های گندم شاهپسند،

امید،روشن و واریته جو کالیفرنیا برای منطقه کرج و واریته های گندم

ریحانی،ایتالیائی،طبسی برای منطقه ورامین ازدیاد و در بین کشاورزان توزیع

شد.


در سال ۱۳۳۰ وزارت کشاورزی با کمک اداره همکاریهای فنی ایران و آمریکا نسبت به تهیه و توزیع واریته های اصلاح شده گندم شاهپسند ،ایتالیائی ،ریحانی وجو اقدام کرد. بذرهای ما در واریته های مذبور در موسسات اصلاح بذر کرج و ورامین تهیه شد و مراحل اولیه ازدیاد نیز در املاک استیجاری کرج و ورامین انجام گرفت پس از ازدیاد اولیه ،بذرهای نامبرده را با گندمهای نامرغوب محلی در شهرستانها و بخشهای کشاورزی تعویض می کردند و گندم محلی را به اداره غله محل می فروختند.

ضرر و زیان حاصل از این کار از محل اعتبارات اداره همکاریهای فنی ایران و آمریکا تامین می شد.از سال ۱۳۳۱ تا سال ۱۳۳۳ یک فرد آلمانی مسئول آزمایشهای به نژادی غلات در ایران شد در سال ۱۳۳۵ کمیته غله وزارت کشاورزی که با عضویت کارشناسان سازمان ملل متحد و اصل ۴ تشکیل شده بود تصمیم گرفت توزیع بذر مرغوب را توسعه دهد در نتیجه کارشناسی از این طریق مسئول بررسیهای به نژادی غلات در ایران مشغول انجام وظیفه شد. واریته های گندم شاهپسند ، ریحانی ، ایتالیائی و طبسی در سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ و شاه پسند ، امید طبسی،ریحانی، ایتالیائی و ۴۸۲۰ در سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ به صورت بذر مادری و گواهی شده در بین کشاورزان توزیع شد . واریته های سفله و ترکی در سالهای ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ به صورت بذر مادری وگواهی شده ، واریته آذر ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ و واریته روشن در سالهای ۱۳۴۰ و۱۳۴۱ به صورت بذر مادری و گواهی شده شناخته شدند.

اولین فرد ایرانی که شروع به اصلاح بذر و غلات نمود مرحوم احمد حسین عدل وزیر اسبق کشاورزی وپس از آن مهندس منصور عطائی بیش از سی سال روی گندمهای بومی نقاط مختلف کشور تحقیق و بررسی کرد اولین واریته گندمی که در ایران اصلاح و در دسترس کشاورزان گذاشته شده شاهپسند بود و در دانشکده کشاورزی کرج انجام پذیرفت . در اینجا نام واریته های مهم اصلاح شده گندمهای ایرانی را به اطلاع میرسانیم . گندم طبسی ، گندم ریحانی ، گندم ۴۸۲۰ گندم الوا ، گندم امید ،گندم شعله ،گندم آذر ، گندم روشن ،گندم دهقان ، گندم عدل ، گندم شاهی ، کرج ۱ ، کرج ۲ ، گندم اروند ، گندم رشید ، گندم خزر ۱- گندم اینیا ، گندم بزوستایا، گندم بیات ، گندم آزادی، گندم ناز، گندم البرز، گندم مغان۱، گندم مغان ۲، گندم رشید مناطق غله خیز کشور عبارتند از شمال غربی مشهد ، دشت گرگان نواحی مازندران، گیلان و بطور کلی استان آذربایجان مخصوصاً دشت مغان آستارا، اردبیل و میان دو آب همچنین استانهای کردستان ، باختران، همدان، لرستان،ایلام،چهار محال بختیاری،کهکیلویه وبویر احمد،شمال غربی کشور و بخش شمالی استان خوزستان. در استان آذربایجان واریته امید به علت پائیزه و آبی بودن آن بیشترین عملکرد را داراست رقم آذر به عنوان گندم پائیزه بهتر از هر رقم دیگر در مناطق دیم استان آذربایجان سازگاری داشته و عملکرد خوبی به دست داده از واریته های بهاره دیم برای استان آذربایجان شعله بهترین است. واریته های امید و روشن و حتی واریته های شاهی به عنوان بهترین واریته های پائیزه و آبی برای منطقه کرج و قزوین شناخته شده اند . نواحی گرگان و مازندران بیش از هر منطقه مستعد کشت گندم ترکی،واریته آلوا است.از بین واریته های متناسب برای استان خراسان به عنوان گندم ، پائیزه آبی ، امید میباشد. ولی گندم آذر را نیز می توان به عنوان گندم پائیزه دیم به شمار آورد. گندم دهقان به عنوان گندم سیاه آبی نتیجه خوبی داشته است.

منبع : سایت آفتاب