اصول ترویج کشاورزی


1- ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه : زمانی پور (بسیار مهم)
2- ترویج کشاورزی : حسینی
3- رسانش نوآوری ها : کرمی
4- ارتقاء ترویج کشاورزی یا بهبود ترویج کشاورزی
5- مرجع ترویج کشاورزی(فصل 1و13) : ترجمه شهبازی (مهم)
6- رهنمودی بر رهیافت های بدیل ترویج کشاورزی : شهبازی (مهم)
7- ترویج کشاورزی و منابع طبیعی جلد1 و 2 : ملک محمدی
8- رهیافت ها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی : شعبانعلی فمی (بسیار مهم)
9- توسعه و ترویج روستایی : شهبازی (مهم)
10- اصول ترویج کشاورزی : شعبانعلی فمی
11- نظریه پردازیها(جلد 1و2) : کرمی و فنایی (بسیار مهم)
12- تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزی : ایروانی
13- اصول ترویج کشاورزی : ون دن بن (ترجمه زمانی پور و تبرایی)


اصول آموزش کشاورزی
1
- آموزش کشاورزی : موحد محمدی
2
- مهندسی فرآیندهای ترویج و آموزش کشاورزی : حجازی
3
- تکنولوژی آموزشی(چاپ جدید) : احدیان
4
- مهارت‌های آموزشی و پرورشی : دکتر شعبانی
5
- آموزش اثر بخش : دکتر چیذری
6
- کلیات نظام آموزش کشاورزی : ستاد انقلاب فرهنگی
آموزش بزرگسالان
1
- آموزش بزرگسالان : پیتر جارویس - ترجمه سرمد
2
- آموزش بزرگسالان : عیسی ابراهیم زاده
3
- سوادآموزی و آموزش بزرگسالان :صباغیان
4
- روند تحولات در سواد‌آموزی بزرگسالان : بولا
مدیریت
1
- مدیریت در ترویج : چیذری
2
- مدیریت رفتار سازمانی : محمد علی اقتداری
3
- مدیریت رفتار سازمانی : علاقه بند
4
- اصول مدیریت : رضاییان
جامعه شناسی
1
- جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی ایران : ازکیا
2
- جامعه شناسی روستایی : وثوقی
3
- مقدمه ای بر جامعه شناسی روستایی : ازکیا
4
- جامعه شناسی روستایی : کلانتری
5
- مقدمه ای بر جامعه شناسی : چیتامبار
6
- تحولات اجتماعی در جامعه روستایی ایران (لهسایی زاده)
7
- جامعه شناسی توسعه : ازکیا
8
- جامعه شناسی روستایی در ایران : طالب پور
زبان انگلیسی : زبان انگلیسی برای دانشجویان ترویج کشاورزی ملک محمدی + زبان کشاورزی 1و2 + فرهنگ زبان ترویج کشاورزی گروه مؤلفاننبع : سایت ایران گل آرا

منبع : سایت ایران گل آرا