زبان انگلیسی:

* زبان عمومی: زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه – تالیف: عباس فرزام

* کتاب ۱ و ۲ Agriculture

زراعت عمومی:

* مبانی زراعت عمومی- تالیف: داریوش مظاهری و مجنون حسینی

* اصول و مبانی زراعت – دکتر محمدرضا خواجه پور


زراعت غلات:

* زراعت غلات- تألیف: قربان نورمحمدی و عطاء اله سیادت و علی کاشانی

* غلات- تألیف: ناصر خدابنده

زراعت گیاهان علوفه‌ای:

* تولید و مدیریت گیاهان علوفه‌ای- پیتر دی. والتن- ترجمه: محسن مدیر شانه‌چی

زراعت نباتات صنعتی:

* نباتات صنعتی- محمدرضا خواجه‌پور

زراعت حبوبات:

* زراعت حبوبات- دکتر عوض کوچکی

دیمکاری:

* دیمکاری- تألیف محمدعلی رستگار

طرح آزمایش‌های کشاورزی:

* طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی – تالیف: بهمن یزدی صمدی- رضائی- ولی زاده

ژنتیک:

* ژنتیک اصول و مسائل – ویلیام د. استنسفیلد – ترجمه: محمد صبور و علمی غروی

* اصول ژنتیک – تالیف: بهمن یزدی صمدی و سید طباطبائی

آمار و احتمالات:

* آمار و احتمالات (کاربرد در کشاورزی) – تالیف: عبدالمجید رضائی – محمدی میبدی

* مفاهیم آمار و احتمالات – تالیف: عبدالمجید رضائی

اصلاح نباتات خصوصی:

* اصلاح گیاهان زراعی – جی.ام.پولمن و دی.ا.اسلیپر – ترجمه: احمد ارزانی

* اصلاح نباتات زراعی- تالیف: بهمن یزدی صمدی و عبدمیشانی

اصول اصلاح نباتات:

* اصلاح گیاهان زراعی – جی.ام.پولمن و دی.ا.اسلیپر – ترجمه: احمد ارزانی

* اصلاح نباتات- تالیف: بهمن اهدائی

منبع : سامانه ملی تحقیقات دانشگاهی