دور آبیاری 12 روز و تامین مقدار آب به میزان 80 درصد نیاز آبی گیاه، جهت تولید اقتصادی چغندرقند توصیه شده است.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، براساس پژوهشهایی که توسط علی جلیلیان و دیگر محققان در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ماهیدشت استان کرمانشاه انجام شد، اثرات کم آبیاری و ارزیابی اقتصادی آن در زراعت چغندرقند مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این پژوهش، با استفاده از روشهای صحیح آبیاری کم در کشاورزی می توان ضمن کاهش مصرف آب، عملکرد قابل قبولی نیز از محصول مورد نظر بدست آورد.
روش آبیاری در این آزمایش نشتی بود و مقدار آب با استفاده از کنتور حجمی براساس تیمارهای آزمایش در هر دور آبیاری اعمال و همچنین پژوهش نیز در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.
نتایج حاصل از دو سال اجرای آزمایش نشان داد که دور آبیاری اثر معنی داری بر درصد قند ملاس داشته و با افزایش آن از 8 به 12 روز، مقدار قند ملاس به ترتیب از 93/2 به 11/3 درصد افزایش یافت.
همچنین مقدار آب مصرف شده نیز بر مقدار نیتروژن ریشه، عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید اثر معنی داری داشت. بطوری که کمترین و بیشترین مقدار نیتروژن در شرایط 100 و 50 درصد نیاز آبی به ترتیب معادل 56/6 و 64/8 میلی گرم در 100 گرم خمیر ریشه بود، اما عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید با کاهش مقدار آب در هر دور آبیاری کاهش نشان داد.
بنابراین توصیه می شود که دور آبیاری 12 روز و تامین مقدار آب به میزان 80 درصد نیاز آبی گیاه جهت تولید اقتصادی چغندرقند توصیه شده است.

منبع : وبلاگ کشاورز تنها