ارائه ای از : جناب آقای مهندس منوچهر کارگر

کاهو گیاهیست یک ساله ، این گیاه از حوالی اروپای ساحلی یاآسیای مرکزی به نقاط دیگر جهان منتقل شده است .گروهی از محققین معتقدند که مبداءاصلی آن هندوستان می باشد .


کاهو ، دارای ویتامین : آ،ب،ث و مواد دیگری مانند : ید ، آهن ،فسفر، منیزیم ، روی ، منگنز و مس می باشد .کاهو دارای برگ های کشیده و قاشقی شکلصاف و بدون کُرک می باشد .این گیاه به صورت خام در سالاد و به عنوان سبزی مصرف میشود .

آب و هوا و خاک :

این گیاه به آب و هوای معتدل مایل به سرما نیاز دارد .درمازندران ، در شهریورماه و مهرماه کشت می شود . محصول آن از اوایل بهمن ماه تااواخر فروردین ماه بدست می آید .

در نواحی سرد که دارای تابستان ملایمی باشد ، می توان کاهو رادر اسفندماه کاشت ولی اگر کشت کاهو با گرما مصادف گردد ، ساقه های میانی آن بلندشده به گل می نشینند .

کاهو گیاهیست پُر توقع و بایستی قبل از کاشت حداقل در هر هکتار۲۰تن کود حیوانی پوسیده و ۲۰۰ کیلو فسفات دامونیم و ۱۰۰ کیلو گرم پتاس داده شود .

انواع کاهو عبارتند از : کاهو بابلی ، کاهو دولابی که در ایرانکاشته می شود و اخیرا کاهوی پیچ و کاهوی گرد نیز کشت و مصرف می شود .

در اروپا انواع متنوعی از آن کاشته می شود . انواع کاهو در آب وهوای مختلف قابل کشت است .

برای مثال : بعضی از انواع آن به گرما مقاوم هستند و در مقابلسرما حساسیت نشان می دهند .

برعکس بعضی از ارقام آن در مقابل سرما مقاوم و در برخورد باگرما حساسیت نشان می دهند .

اقسامی که به گرما مقاومت می کنند دارای برگ های ضخیم تر بوده وطعم گس مایل به تلخی دارند .

روش کاشت :

این گیاه به دو روش کشت می شود :

۱)خزانه کردن : این روش به دو صورت انجام می گیرد .

الف ) بذر کاهو را روی خطوطی به فاصله ۱۰ سانتیمتر در زمین اصلیمی کارند و پس از جوانه زدن و زمانی که گیاه ۳ برگه شد آن را به خزانه دوم که فاصلهردیف ها از یکدیگر ۲۰ سانتیمتر باشد منتقل و به فواصل ۱۰ سانتیمتر از یکدیگر نشاءمی کنند .

زملانی که بوته ها ۵ تا ۶ برگه شدند ، آنها را به زمین اصلی کهفاصله ردیف ها از یکدیگر ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر باشد ، منتقل و به فاصله ۲۰ تا ۲۵سانتیمتر از یکدیگر می کارند .

ب) در این روش پس از آن که بوته های جوان در خزانه اول ۳ برگهشدند آنها را مستقیما به زمین اصلی منتقل نموده و بفاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر ازیکدیگر روی ردیف هایی به فاصله ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر از هم می کارند .

نکته مهم و قابل توجه آن است که دقت شود اگر خزانه کوُش گرم ویا شاسی باشد چون دارای حرارت مناسب است ، پس از انتقال بوته ها به زمین اصلی صدمهای به گیاه وارد نشود .

زیرا هوای آزاد حرارت مناسب خزانه را نخواهد داشت ، بنابراینروش اول تا حدود زیادی این مشکل را حل می نماید .

۲)کاشت کاهو در زمین اصلی :

علت اساسی خزانه کردن گیاه آن است که چون کاهو گیاه پُرتوقعیاست، در زمین کوچکتر تامین مواد غذائی و مراقبت های زراعی ارزانتر و آسانتر انجاممی شود ، به خزانه کردن می پردازند.

ولی اگر بخواهند در زمین اصلی اقدام به کشت کنند ، عملیات وجینکردن و تُنُک نمودن گران تمام می شو.د .

به همین دلیل از گیاهان دیگری مانند : تربچه و پیازچه کمک میگیرند و آنها را باهم می کارند تا در زمانی که این گیاهان برداشت می شوند ، عملیاتوجین کردن و تُنُک کردن هم خود بخود صورت گیرد و چنانچه نقاطی از زمین تُنُک ونقاطی دیگر انبوه باشد ، از نقاط انبوه تر بوته ها را خارج ساخته و در نقاط تُنُکتر نشاء نمایند .

بهترین روش کاشت در زمین اصلی ، روش خطی ( ردیفکاری ) است ودرکشت های وسیع این عمل را با ماشین بذرافشان انجام می دهند .کاهو به وسیله بذر کشتو تکثیر می شود .

بذر آن دارای برجستگی و به دو رنگ سیاه و سفید است و در یک کیلوگرم حدود یک میلیون دانه یافت می شود .

برای آن که بذر کاهو متراکم کاشته نشود بهتر است که بذر را با ۵برابر حجم خود خاک نرم و یا ماسه مخلوط نموده و در زمین بپاشند .

بذرگیری :

برای آن که بذر سالم و قوی بدست آید ، بین بوته های کاهو آنهائیرا که بهتر هستند انتخاب نموده و در اوایل فروردینماه در زمینی که آماده شده ( زمینانتخابی برای هر نوع از کاهو ، بایستی جداگانه در نظر گرفته شود و توجه بنمایند کهانواع مختلف مانند : کاهو پیچ یا کاهو دولابی و غیره را باهم مخلوط نکارند) مجددامی کارند .

فاصله بین این بوته ها ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر از یکدیگر مناسب است .

اواخر اردیبهشت ماه بوته ها بزرگ شده و به گل می نشینند و بذرآنها در ماههای خرداد و اوایل تیرماه کاملا می رسد .

آنگاه ساقه های حامل بذر را قطع نموده دسته کرده و در محلی سایهخشک می کنند ، سپس آنها را با ملایمت تکان داده ( می کوبند ) تا بذرها جدا شوند .

گروهی از متخصصین و افراد با تجربه معتقدند که بذر دوساله کاهوبرای کشت بهتر از بذر یک ساله آن می باشد .

منبع : سایت آفتاب