عسل رقیق بداست . عسل غلیظ خوب است . این هم از باورهای غلطیاست که باید اصلاح شود . رقیق یا غلیظ بودن عسل بستگی به دو عامل دارد .

اول و مهمترمیزان آبیاست که در عسل وجود دارد . دومدرجهحرارت محیطیکه بههنگام خرید مشتری در آن قرار دارد . در تابستانعسل کمتر کش می آید در زمستان بیشتر . علت این است که بر اثر حرارت عسل شلمی شود و بر اثر برودت خودش را به اصطلاح جمع می کند . به همین دلیل بر رویبسته عسل ها ی خارجی برچسب هایی برای راهنمای مصرف کننده دیده می شود بهاین مضمون که گرم کنید تا نرم شود ، سرد کنید تا سخت شود.


اما در مورد غلظت عسل های مختلف :
بطور مثال عسل جنگل های شمال ایران وعسل مرکبات رقیق تر از عسل ها مناطق کوهستانی مانند سبلان ، پلور ، محلات ،خوانسار و غیره هستند . به هیچ وجه این بدان معنی نیست که دسته اول ازکیفیت پایین برخوردارند . هر دو عسل طبیعی و خالص هستند اما در یکی میزانآب موجود کمی بیشتر از دیگری است . در تعریف جهانی پذیرفته شده ، عسل قابلقبول برای عرضه به بازار عسلی است که از حداکثر %18 آب و حداقل % 82 موادقندی ( عمدتا گلوکزو فروکتوز ) تشکیل شده باشد .

آب بیش از 18 درصد در عسل موجب تخمیر میشود یعنی غلظت مواد قندی کمتر از82 % امکان رشد باکتری را فراهم می سازداگر به عسلی برخوردید که رقیقتر از عسل های مورد شناخت شماست و از نظرظاهری علایمی از ترشیدگی و تخمیر در آن نیست ، گمان مبرید که خدای ناکردهتقلبی است ، یا عسلی با درجه کیفیت پایین تر است از عسل هایی که مثالآوردیم آنهایی که در کنار دریای خزر ( مناطق مرطوب ) بدست آمده اند دارای 18 - 15 % آب و آنهایی که در مناطق کوهستانی ( خشک ) تولید شده اند کمتر از %10 آب و بیشتر از %90 مواد قندی دارند .

اما نمی توان گفت کدام عسل بهتر است . زیرا از نظر خاصیت عمومی و مشترک همه عسل ها که دارا بودن مواد قندی سریعالجذب برای بدن است هر دودسته مسانند . از نظر خواص طعم، بو ، مزه به گیاهیکه زنبور روی آن نشسته است چه کسی می تواند بگوید خاصیت مثلا شهد گلهایبهار نارنج از شهد گون ، آویشن ، آلوچه ، گیلاس کمتر یا بیشتر است ؟ شایدجالب باشد بدانید که عسل مرکبات به خاطر میزان کم آن در دنیا نادرتر و درغرب خواهان بیشتری دارد در صورتی که به خاطر رنگ شفاف و زرد آن و غلظتپایین تر ، در بزرگترین بازار مصرف ایران ، تهران ، جایگاه بسیار پایینیدارد .

منبع : وبلاگ کشاورز تنها