اصول و مبانی زراعت – دکتر محمدرضا خواجه پور
 زراعت غلات- دکتر ناصر خدابنده
 غلات سردسیری – دکتر محمدرضا بهنیا
 زراعت غلات – دکتر مهدی تاج بخش و علی اصغر پور میرزا


 زراعت غلات – دکتر محمدحسن راشد محصل و مهندس محمد حسینی و …
 زراعت در مناطق خشک – دکتر عوض کوچکی
 اصول زراعت در مناطق خشک – جلد اول و دوم : دکترامین علیزده و دکتر عوض کوچکی
 زراعت خصوصی جلد اول غلات- حمداله کاظمی اربط
 زراعت غلات – دکتر قربان نورمحمدی و دکتر عطاءاله سیادت و دکتر علی کاشانی
 گیاهان صنعتی – دکتر محمدرضا خواجه پور
 زراعت گیاهان صنعتی – دکتر ناصر خدابنده
 زراعت گیاهان علوفه ای – جزوه درسی دکتر عطاءاله سیادت – دانشگاه کشاورزی ورامین.
 زراعت حبوبات – دکتر عوض کوچکی.

جزوه درس دیمکاری دانشگاه چمران اهواز- دکتر نور محمدی،دکتر سیادت و دکتر کاشانی

منابع اصلی درس فیزیولوژی:

فیزیولوژی گیاهان زراعی- دکتر غلام حسین سرمدنیا و دکتر عوض کوچکی

فیزیولوژی گیاهان زراعی- دکتر محمد شبستری و مسعود مجتهدی

اکولوژی گیاهان زراعی- دکتر عوض کوچکی و نصیری محلاتی

منابع اصلی درس اکولوژی:

اکولوژی- دکتر محمد رضا اردکانی

مبانی اکولوژی کشاورزی- دکتر عوض کوچکی

بوم شناسی کشاورزی- دکتر محمد جواد میمندی نژاد

اگرو اکولوژی- نصیری محلاتی – علیرضا کوچکی و رضوانی

منابع اصلی طرح آزمایشات کشاورزی:

طرح آماری در پژوهشهای کشاورزی- دکتر بهمن یزدی صمدی – دکتر عبدالمجید رضایی و دکتر مصطفی ولی زاده

طرح آزمایشهای کشاورزی- دکتر مصطفی ولی زاده و دکتر محمد مقدم

طرح آماری در تحقیقات کشاورزی- دکتر امیرحسین شیرانی راد و مهندس مهدی خانی

منابع اصلی خاکشناسی:

خاکشناسی عمومی – دکتر خسرو الیاس آذر
 خاکشناسی عمومی – جزوه درسی مهندس علیرضا افتخار دانشگاه شهید چمران اهواز

مبانی خاک شناسی – دکتر شهلا محمودی و دکتر مسعود خلیلیان

زبان تخصصی:

ENGLISH FOR STUDENTS OF AGRICULTURAL (VOL 1&2)

منابع :

 http://WWW.AGRONOMY1.BLOGFA.COM

و سایت شبانه