خدایا ،

به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ ، بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است، حسرت نخورم .

و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش ، سوگوار نباشم . بگذار تا آن را من ، خود انتخاب کنم. اما آنچنان که تو دوست داری.

"چگونه زیستن" را تو به من بیاموز ، "چگونه" مردن را خود خواهم

آموخت !

دکتر شریعتی


دکتر شریعتی : ایمان بی عشق،اسارت در دیگران است و عشق بی ایمان،اسارت در خود.

دکتر شریعتی : شهادت جنگ نیست،رسالت است.سلاح نیست،پیام است.کلمه ای است که با خون تلفظ می شود.

دکتر شریعتی : آدمی زاد هرچه انسان تر می شود،چشم به راه تر می شود.

دکتر شرعتی : منتظر نمان که پرنده ای بیاید و پروازت دهد.در پرنده شدن خویش بکوش.

دکتر شریعتی : عشق زاییده تنهایی ست و تنهایی نیز زاییده عشق ست.

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سال ها به اجبار خواهیم خفت.

یکی محبت میکنه،یکی ناز میکنه. اونی که ناز میکنه،همیشه محبت میبینه. اما اونی که محبت میکنه،همیشه تنهای تنهاست.

گالیله : هیچ چیزی را نمی توان به کسی یاد  داد،ولی می توان به او کمک کرد تا پاسخ ها را از درون خود بیابد.

ویکتور هوگو : هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده،کرکس نمی شود.این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست،جز آدمیان.

انیشتین : عشق مانند ساعت شنی همان طور که قلب را پر می کند،مغز را خالی می کند.

سقراط : اگر خاموش باشی تا دیگران به سخن آورندت،بهتر از این است که در حال سخن گفتن دیگران خاموشت کنند.

گاندی : پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری،آنستکه بعد از هر زمین خوردنی بر خیزی.

ارد : نگاه آدم های کوچک،چه زود پر می شود و لبریز.

تولستوی : همه می خواهند بشریت را عوض کنند،دریغ که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند.

مولیر : مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش.رمز زندگی همین است.

کارلایل : برای آنکه در زندگی دچار لغزش نشوی،همواره قلب خود را پاک نگه دار.

دالایی لاما : اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد،این اشتباه اوست.اگر کسی دو بار به تو خیانت کرد،این اشتباه توست.

دالایی لاما : دیروز تاریخ است.فردا راز است.امروز یک هدیه است.

برنارد شاو : مدت ها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت.خیلی کثیف می شوی و مهم تر آنکه خوک از این کار لذت می برد.