دانشجویان زراعت دانشگاه آزاد اسلامی ساوه،همچون سایر اقشار مختلف کشور عزیزمان،توهین به ساحت مقدس امام خمینی(ره) را محکوم می نمایند.