الف) خسارت مستقیم حشرات جونده

1- تغذیه از برگ و کاهش رشد نبات

2- ایجاد تونل در ساقه و قطع کردن شیره ی نباتی

و ...

ب) خسارت مستقیم توسط آفات مکنده

1- کاهش قدرت گیاه به علت مکیدن شیره ی نباتی

2- خسارت به گلها و کاهش تولید بذر

و ...


الف) خسارت مستقیم حشرات جونده ( Chewing insects ) :
1- تغذیه از برگ و کاهش رشد نبات : مثل ملخ ها ، لارو شب پره ی گاما ، سفیده ی کلم ، لیسه ی کدوئیان
2- ایجاد تونل در ساقه و قطع کردن شیره ی نباتی که باعث خشکیدن شاخه های انتهایی می شود به این آفات
Stem borer می گویند. مثل پروانه ی فری ، کرم ساقه خوار اروپایی ذرت ، Cephus sp
. در گندم
3- چوبخوارها مثل سوسکهای شاخک بلند (
Cerambycidae ) ، به اینها Ring Bark Stems
می گویند.
4- حشراتی که به جوانه ها و قسمتهای زایا صدمه می زند. مثل سرخرطومی سیب .
5- حشراتی که باعث ریزش میوه قبل از رسیدن می شوند . مثل کرم سیب و مگس گیلاس
6- حشراتی که به گل حمله کرده و محصول دانه را کاهش می دهند.مثل سوسک ژاپنی
Popillioe sp
.
7- حشرات بذرخوار مثل سوسکهای
Bruchidae

8- حشرات ریشه خوار مثل
Agriotes sp . و کرمهای سفید ریشه
9- حشرات غده خوار و حمله کننده به ساقه های زیر زمینی مثل کرمهای طوقه بر
Agrotis sp
.
ب) خسارت مستقیم توسط آفات مکنده (
Sap-Suking Insects
):
1- کاهش قدرت گیاه به علت مکیدن شیره ی نباتی و ایجاد پژمردگی و تغییر شکل در برگها مثل عسلک پنبه (
Bemisia sp
. ) یا شته ها روی اغلب گیاهان .
2- خسارت به گلها و کاهش تولید بذر مثل سن های
Miridae
و سن گندم
3- ریزش زود رس برگها مثل خسارت شپشکهای سپردار.
4- ایجاد گال و بدشکلی یا نکروزه و خشک شدن بافت گیاه که ناشی از تزریق بزاق به داخل گیاه است . مثل برخی زنجره ها و شته ها و سن ها .
5- ایجاد سوراخهایی در گیاه که محلی برای ورود قارچ و باکتریهایی می شود مثل برخی سن ها

 

منبع : سایت دانشگاه سراوان