شامل:

میزان جذب آهن ، میزان جذب مس ، میزان جذب منگنز ، میزان جذب روی


 

میزان آهن قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد:

حدبحرانی : ppm10

1
- آهن 5% خاکها از ppm 3 کمتر بوده و برمبنای آخرین توصیه کودی نیاز به 250 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن دارند .

2
- آهن 47% خاکها بین ppm6-3 بوده که متوسط می باشد و بر مبنای آخرین توصیهکودی نیاز به 200 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن دارند .

3
- آهن 29% خاکها بین ppm10-6 بوده که نسبتا مناسب می باشد و برمبنای آخرینتوصیه کودی نیاز به  100 کیلوگرم در هکتار سولفاتآهن نیاز داند .

4
-آهن 19% خاکها بیشتر از ppm10 بوده و غنی می باشند و به کودی نیازندارند .

میزان مس قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد:

حدبحرانی
: ppm5/0

1
- مس 34% خاکها کمتر از ppm5/0 بوده و وبر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به25 کیلو گرم در هکتار سولفات مس دارند .

2
-مس 40% خاکهابین ppm1-5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به25کیلو گرم در هکتار سولفات مس دارند .

3
-مس 26% خاکها بیشتر از ppm1بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به کود ندارند .
میزانمنگنز قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد:

حد بحرانی : ppm6


1
-منگنز 5% خاکها کمتر از ppm3 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیازبه40 کیلو گرم در هکتار سولفات منگنز دارند .

2
- منگنز 32% خاکهابین ppm6-3 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به20 کیلو گرم درهکتار سولفات منگنز دارند .

3
- منگنز 63% خاکها بیشتر از ppm6 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به کود ندارند .

میزانبر قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد

حد بحرانی : ppm1

1
- بر 29% خاکها کمتر از ppm5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیازبه25 کیلو گرم در هکتار اسید بوریک دارند .

2
- بر 63% خاکها بین ppm1-5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به20 کیلو گرم در هکتاراسید بوریک دارند .

3
- بر 8% خاکها بیشتر از ppm1 بوده و و برمبنای آخرین توصیه کودی نیاز به کود ندارند .

میزان رویقابل جذب در کشت گندم نشان می دهد :
حد بحرانی : ppm2/1
1
- روی 34% خاکها کمتر از ppm5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیازبه50 کیلو گرم در هکتار سولفات روی دارند .

2
- روی 50% خاکها بین ppm1-5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به40 کیلو گرمدر هکتارسولفات روی دارند .

3
- روی 16% خاکها بین ppm5/1-1 بوده و و برمبنای آخرین توصیه کودی نیازبه کود ندارند.

نتایج :

-
از نظرمیزان روی قابل جذب در اراضی تحت آزمایش 84% خاکها نیاز به مصرف کودسولفات روی دارند .

-
از نظر میزان آهن قابل جذب در اراضی تحتآزمایش 53% خاکها نیاز به مصرف کود سولفات آهن دارند .

-
از نظرمیزان مس قابل جذب در اراضی تحت آزمایش 34% خاکها نیاز به مصرف کود سولفاتمس دارند .

-
از نظر میزان منگنز قابل جذب در اراضی تحت آزمایش 37% خاکها نیاز به مصرف کود سولفات منگنز دارند .

-
از نظر میزان برقابل جذب در اراضی تحت آزمایش 79% خاکها نیاز به مصرف کود اسید بوریک دارند .

از نظر ترتیب عناصر روی- بر-آهن در اکثر خاکها محدودیت وجود داردو مصرف کودهای سولفات روی و اسید بوریک و سولفات آهن در هنگام کاشت ضروریمی باشد .

 

منبع : سایت ایران گل آرا