جمع آوری از کتب دیکشنری کشاورزی-زراعت خصوصی


نوعی سن گندم  chlorochroa sayi

نوعی سن گندم  chlorochroa uhleri

سیاهک پنهان معمولی(گندیده)گندم  tilletia caries(t.tritici)

سیاهک پنهان یا کوتوله گندم  tilletia contrauersa 

سیاهک پنهان معمولی(گندیده)گندم  tilletia foetida(t.levis)

جنس گندم  triticum

سیاهک آشکار گندم  ustilago tritici

سیاهک آشکار گندم  ustilago nuda

گندم دوروم  triticum turgidum var.durum

گندم ریوت.تریتیکوم تورویدم.گندم انگلیسی  triticum turgidum

گندم اسفروکوکوم  triticum sphaerococcum

گندم اسپلت.گندم آلمانی  triticum spelta

گندم لهستانی  triticum polonicum

گندم ایرانی  triticum persicum

گندم مونوکوکوم.گندم تک دانه ای  triticum monococcum

گندم ماکا.گندم ماخا  triticum macha

گندم دوروم.گندم ماکارانی.گندم الجزیرای  triticum durum

گندم دیکوکوم.امر زراعی.گندم دودانه ای  triticum dicoccum

گندم دیکوکوءیدز.امر وحشی  triticum dicoccoides

گندم گرزی  triticum compactum

گندم ایرانی   triticum carthalicum

گندم آرارات  triticum araraticum

گندم بوءیاتیکوم(گندم یونانی) triticum boeaticum

گندم معمولی.گندم نان
 triticum aestivum

گونه آویلوس گندم.آین کورن وحشی  triticum aegilopoides

 

 

منبع : سایت ایران گل آرا