معرفی برخی از آفات ورمی کمپوست‏

مورچه‌ها‎:‎
مورچه آفت ایزنیا فوتیدا
برخی از گونه‌های مورچه‌ها از تخم یاکرمهای کوچک تغذیه می‌کنند. مورچه‌ها را می‌توان با سموم حشره ‏کش،اسپری‌های حشره کش و طعمه مسموم در خارج از بستر از بین برد‏‎.‎
دم فنریان‎: Spring tail ‎
دم فنریان آفت ایزنیا فوتیدا
حشراتی دوک مانند، کوچک به رنگ سفید متمایل به خاکستری می‌باشند که قادربه جهیدن می‌باشند. گاهی اوقات ‏جمعیت این آفات به حدی زیاد می‌شود کهتقریبا سطح بستر سفید بنظر می‌رسد. زمانی که جمعیت دم فنریان ‏افزایشمی‌یابد، کرمها در سطح زیرین بستر باقی می‌مانند و قادر به تغذیه از موادغذایی سطح بستر نمی‌باشند. روش‌های ‏کنترل گفته شده در مورد کنه‌ها نیز درمورد دم فنریان موثر می‌باشد. اگرچه کنترل شیمیایی دم فنریان تاثیر چندانینداشته ‏است‎.‎
کرمهای ریز قرمز‏‎:‎
این جانوران بعنوان انگل کرمهای خاکی محسوب می‌شوند. بطوری که به بدن کرمچسبیده و خون یا مایع بدن کرم را ‏می‌مکند همچنین می‌توانند تخم کرم راسوراخ کرده و مایع درون آن را بمکند. این کرمهای ریز ابتدا بصورت ‏خوشه‌هایکوچک سفید یا خاکستری و شبیه به کپک می‌باشند. مراقبت صحیح از بستر‌هایکرمهای خاکی می‌تواند از ‏ایجاد کرمهای ریز قرمز جلوگیری کند. بسترهایی که بیش از حد خیس باشند می‌توانند شرایطی ایجاد کنند که برای ‏کرمهای ریزمطلوب‌تر از کرمهای خاکی است. با تنظیم برنامه آبیاری، بهبود زه کشی وبرگردانیدن بستر بطور مرتب ‏از ایجاد رطوبت بیش از حد جلوگیری نمایید. تغذیهبیش از اندازه می‌تواند موجب تجمع غذای تخمیر شده و کاهش‏‎ ph ‎در بستر کرمهاشود. برنامه غذایی کرمها را طوری تنظیم نمایید که تمام غذا ظرف چند روزمصرف شده و چیزی از ‏آن باقی نماند. برای تنظیمph ‎بستری که حالت اسیدی دارداز کربنات کلسیم (آهک) استفاده کنید وآن را در حالت خنثی‎ ‎ph=‎‏۷‏‎ ‎نگه دارید. غذای بسیار خیس مثل سبزیجات بسیار مرطوب نیز می‌توانند باعث افزایش تعداد کرمهای ریز قرمز ‏در بستر کرمهای خاکی شوند لذا استفاده از این خوراک رامحدود کرده و در صورت مشاهده مقدار زیادی کرم ریز ‏قرمز استفاده از سبزیجات را متوقف نمایید. در صورتیکه‎ ph ‎بستر قلیایی باشد می‌توان از گرد ملایمگوگرد استفاده ‏کرد
کنه‌ها‎:‎
کنه آفت ورمی کمپوست و کرم‏
کنه قرمز یکی از فاکتورهای محدودکننده درتولید کرم خاکی بشمار می‌آید، کنه‌ها بطور طبیعی در کود‌های دامی و یا ‏سایرمواد آلی مشابه دیده می‌شوند. همه بستر‌های تولیدکننده کرم خاکی نیزمعمولا حاوی تعداد کمی از جمعیت کنه‌ها ‏می‌باشند. که تحت شرایط خاص این حدجمعیت افزایش یافته و خسارت‌زا می‌شود. گونه‌های زیادی از کنه‌های آفت ‏دراکثر بستر کرمهای خاکی وجود دارند اما مهمترین آنها کنه کرم خاکی با نامعلمی‎ Uroda agitans ‎می‌باشد این ‏کنه‌ها قهوه‌ای مایل به قرمز و بسیار ریزهستند که بدون استفاده از میکروسکوپ نیز قابل دیدن می‌باشند. این ‏کنه‌هابیشتر در سطح و یا لبه‌های بستر کرم‌ها و همچنین در محل تجمع مواد غذاییدیده می‌شوند، آنها معمولا به کرم ‏خاکی حمله نمی‌کنند و تنها از مواد غذاییکرمها تغذیه می‌کنند. زمانی که جمعیت کنه‌ها افزایش یافت و به سطح ‏بالاییرسید کرمها به اعماق بستر نفوذ کرده و در همان جا باقی می‌مانند؛ و معمولابه سطح خاک نمی‌آیند این عمل باعث ‏تضعیف رشد و کاهش تولید مثل آنها می‌شود‎.‎
کنترل کنه‌ها‎:‎
بهترینروش برای کنترل کنه‌های کرم خاکی پیشگیری می‌باشد همچنین یک مدیریت مناسب،مهمترین راهکار کنترل کنه ‏است. جمعیت بالای کنه تقریبا همیشه با یک یا چندمورد از شرایط زیر همراه است‏‎:‎
‏۱‏‎)‎میزان آب بیش از حد‏‎.‎
‏۲‏‎)‎میزان تغذیه و مواد غذایی زیاد‎.‎
‏۳‏‎)‎زباله و ضایعات تازه و آبدار‏‎.‎
برنامهتغذیه باید به گونه‌ای باشد که تمام مواد غذایی طی چند روز اولیه مصرف شودو از انباشته شدن مواد غذایی ‏گندیده و ترش کرده در بستر جلوگیری شود‏‎.‎
بستر‌هایتولید با زهکش ضعیف که بسیار خیس می‌شوند شرایط نامناسبی برای تولید کرم وشرایط مطلوبی برای رشد ‏کنه‌ها ایجاد می‌کنند. برنامه آبدهی باید مطابقشرایط آب و هوایی باشد تا بسترها زیاد خیس نشوند. معمولا جمعیت بالای ‏کنهدر شرایطی مانند تغذیه کرم با زباله‌ها، برگ‌های کاهو و بقیه ضایعات سبزیکه میزان رطوبت بالایی دارند بوجود ‏می‌آید؛ بنابراین تا زمانی که جمعیتکنه‌ها تحت کنترل در آید باید رطوبت این مواد را کاهش داد و سپس جهت ‏تغذیهاستفاده نمود و حتی پس از آن نیز مصرف این مواد باید با احتیاط صورت گیرد. زمانی که جمعیت کنه‌ها در حال ‏افزایش است پوشش بستر را برداشته و برای چندساعت سطح بستر را در مقابل نور مستقیم آفتاب قرار دهید و همچنین ‏میزانتغذیه و آبدهی را کم کنید‎.‎
برخی تولیدکنندگان زمانی که جمعیت حشرات وکنه‌ها افزایش‌می‌یابد‌ابتدا آبدهی زیادی بر روی سطح بستر انجام ‏می‌دهندتا آفات به‌سطح بیایندسپس توسط مشعل‌دستی روی سطح بستر را‌می‌سوزانند.بایدتوجه‌داشت حذف ودفع فیزیکی ‏و یاشیمیایی کنه‌ها تنها باعث کنترلموقتی آنها می‌شود بخصوص زمانی که شرایط بستر در جهت کاهش شرایط ‏بهینهکنه‌ها، تغییر داده نشود‏‎.‎

/ 0 نظر / 71 بازدید