نکات کاربردی در مدیریت تغذیه ای گاو های شیری

در ذیل به تعدادی از آنها که می توانند در زمینه یتغذیه کاربردی گاوهای شیری مفید و سودمند باشند که اشاره می شود :

نکات عمومی در تغذیه گاوهای شیری :

۱)گاوها را بر اساس مرحله ی شیرواری یا میزان تولید که دستهبندی نموده و و بر اساس نیازهایشان تغذیه نمایند .

۲)در طول سال از برنامه ی تغذیه ای که اقتصادی و متعادل شدهباشد و بتواند نیازهای حیوان را برآورده نماید استفاده کنید .

۳)جهت مصرف حداکثر میزان خوراک اختصاصی که خوش خوراکی جیره مدنظر بوده و برای این منظور از اقلام خوراکی متنوع و با کیفیت خوب استفاده نمایید .

۴) دستگاه گوارش گاوها از قسمت های بسیار فعال بدن هستند برایکار بهتر این دستگاه از دادن مواد معین غافل نباشید .

۵) دفعات خوراکی دادن به گاوها را تنظیم نموده و مطابق برنامهعمل نمایید .

۶) گاوها علاقه خاصی به استفاده از علوفه های تازه و آب داردارند که در صورت در دسترس و ارزان بودن در تغذیه ی آن را به کار ببرید .

۷) ترکیبات مواد مغذی اقلام خوراکی متنوع و متغییر است . باآنالیز آزمایشگاهی آنها از اجزای مواد مغذی جیره ی فرموله شده اطمینان حاصل نمایید .

۸) آب تمیز که سالم و گوارا به صورتی دائمی در اختیار گاوهاقرار دهید

۹) شرایط محیطی مناسبی به خصوص در فصول تابستان و زمستان برایگاوها فراهم نمایید .

۱۰) هر گونه تغییری در جیره ی غذایی را به تدریج به انجامبرسانید .

۱۱) از جیره های مخلوط استفاده کنید (کنسانتره –علوفه )

۱۲) ضمن خشبی بودن علوفه ی مصرفی که قلعه های خرد شده علوفه ریزباشد .

۱۳) تدابیر لازم جهت به حد اقل رسانیدن تلفات خوراک را به عملآورید .

۱۴) جهت اطمینان از میزان کافی خوراک مصرفی در جیره حد اطمینانرا مد نظر بگیرید .

۱۵) ضمن اختصاص دادن گارگران دلسوز و وظیفه شناس جهت رسیدگی بهتغذیه گاوها کارگران این بخش را به دفعات عوض نکنید .

۱۶) تغذیه از موارد بودار را در ۵/۰ تا ۲ ساعت قبل از شیر دوشییا بعد از شیر دوشی به انجام رسانید

۱۷) علوفه را به مدت طولانی ذخیره ننموده و در موقع مصرف از عدموجود کپک و قارچ زدگی و اجسام خارجی مطمئن شوید .

۱۸) برای مقابله با عوارض مصرف جسم خارجی احتمالی مگنت یا آهنربا به حیوان بخورانید .

۱۹) برنامه ی مبارزه با انگل ها به خصوص انگلهای دستگاه گوارشرا با جدیت پی گیری کنید .

۲۰) در موقع استفاده از جیره های حاوی ذرات ریز یا آردی بهمنظور بازده بهتر خوراک مصرفی و جلوگیری از ضایعات تنفسی از مواد خیس کننده وچسباننده نظیر چربی یا ملاس استفاده کنید .

تغذیه ی دوره ای گاوهای شیری :

تغذیه ی دوره ای یا مرحله ای عبارتست از طراحی برنامه های تغذیهای گاوها براساس میزان تولید – مصرف غذا – تغییر وزن بدن و زایمان .

ترتیب تولید در گاوهای شیری به صورت زیر می باشد :

۱) دوره ی اوج شیر دهی

۲) دوره ی افزایش اندوخته های بدن (افزایش وزن ) . ۵و۴- دوره یخشک (۲ ماه پایانی آبستنی)

بر اساس پنج مرحله تولید حیوان به شرح زیر می باشد :

از هنگام زایمان تا ۸۰ روز بعد از آن

۸۰  تا ۲۰۰ روز بعد از زایمان

 ۲۰۰تا ۳۰۵ روز بعد از زایمان

 ۴۵تا ۶۰ روز قبل از زایمان

گروه گاوهای که دوره خشکی آنها رو به اتمام است با توجه بهاین مراحل برنامه های تغذیه ای اختصاصی جهت تولید بیشتر و نگهداری سالم گاوهای شیریاعمال می گردد :

برنامه های تغذیه ای در مرحله اول تولید :

پس از زایش تولید شیر به سرعت افزایش می یابد و در ۶ تا ۸ هفتهبه بیشترین مقدار می رسد اما مصرف غذا نسبت به نیازهای تولیدافزایش نمی یابد بهگونه ای که بیشترین مقدار مصرف ماده ی خشک ۱۲ تا ۱۵ هفته پس از زایش خواهد بود از

/ 0 نظر / 5 بازدید