دروس امتحانی برخی از رشته های کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد

3-     علوم و تکنولوژی بذر : زبان عمومی و تخصصی(ضریب 2)،زراعت(ضریب 3)،فیزیولوژی گیاهان زراعی(ضریب 3)،اکولوژی( ضریب 2)،بیوشیمی(ضریب 2)،کنترل و گواهی بذر(ضریب 2)

4-     شناسایی و مبارزه با علف های هرز : زبان عمومی و تخصصی(ضریب 2)،زراعت(ضریب 3)،اصول باغبانی(ضریب 3)،اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی(ضریب 2)،علف های هرز و کنترل آنها(ضریب 2)،گیاه شناسی(ضریب 2)

5-     علوم باغبانی : زبان عمومی و تخصصی(ضریب 2)،میوه کاری(ضریب 3)،خاک شناسی و گیاه شناسی(ضریب 2)،ازدیاد نباتات(ضریب 2)،فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت(ضریب 2)،سبزیکاری و گل کاری (ضریب 3)

6-     مدیریت کشاورزی : زبان عمومی و تخصصی(ضریب 2)،زراعت عمومی(ضریب 3)،باغبانی عمومی(ضریب 2)،اقتصاد کشاورزی(ضریب 3)،ترویج و آموزش کشاورزی(ضریب 2)،مکانیزاسیون کشاورزی(ضریب 2)

7-     بیوتکنولوژی در کشاورزی : زبان عمومی و تخصصی(ضریب 2)،ژنتیک(ضریب 3)،اصول اصلاح نباتات(ضریب 3)،بیوشیمی(ضریب 2)،آفات و بیماری های گیاهی(ضریب 2)،فیزیولوژی گیاهی(ضریب 2)

8-    تولید محصولات باغبانی : زبان عمومی و تخصصی(ضریب 2)،باغبانی(میوه کاری،گل کاری،سبزی کاری)(ضریب 3)،فیزیولوژی گیاهی(ضریب 3)،ازدیاد نباتات(ضریب 2)،طرح آزمایش های کشاورزی(ضریب 2)

9-    اصلاح گیاهان باغبانی : زبان عمومی و تخصصی(ضریب 2)،باغبانی(میوه کاری،گل کاری،سبزی کاری)(ضریب 3)،ژنتیک و اصلاح نباتات(ضریب 3)،فیزیولوژی گیاهی(ضریب 2)،طرح آزمایش های کشاورزی(ضریب 2)

10- علوم خاک : زبان عمومی و تخصصی(ضریب 1)،شیمی و حاصلخیزی خاک(ضریب 2)،فیزیک                         خاک(ضریب 1)،بیولوژی خاک(ضریب 1)،پیدایش و رده بندی خاک ها(ضریب 1)،فرسایش و حفاظت خاک(ضریب 1)

 

/ 0 نظر / 9 بازدید