قدیمی ترین گیاه آپارتمانی

پنجرهایپرنورانتخابکنید

اگرچهاینگیاهدرسایههممیتواندخودرازندهنگهداردولیرشدآنمطلوبنیست. گیاهبهنورکاملنیازدارداماحواستانباشدکهآنراازنورمستقیمآفتابدراماننگهدارید. درزمستاننیزبایدآنراازسرماحفظکرد.

هرسالاحتیاجبهتعویضگلداندارد

فیکوسجزوگیاهانیاستکهرشدسریعداشتهبههمیندلیلهرسالنیازبهتعویضگلداندارد. درصورتیکهبرایتانتعویضمشکلاستمیتوانید۵تا۷سانتیمترازخاکسطحیگلدانراباخاکغنیازموادغذاییونوتعویضوهر۲هفتهیکبارکوددهیکنید.

خاکمخلوطتهیهکنید

بهترینخاک،خاکلوماستکهمیتوانیدآنراازباغهایگلبگیریدکهمخلوطیاستازبرگپوسیده،کودحیوانیوخاکرس (خاکباغچه).

تمیزیبرگهافراموشنشود

برگهایاینگیاهرابایدباملایمتباپارچهایپنبهاییااسفنجمرطوبتمیزکنید،حواستانباشدازموادبراقکنندهشیمیاییدرهرماهفقطیکباراستفادهکنید.

باقلمهتکثیرکنید

بهترینراهبرایتکثیراینگیاهگرفتنقلمهحداقلبایکبرگدربهاراست. اینقلمهرابایددردرجهحرارت۲۴تا۲۷درجهسانتیگرادریشهدارکرد؛البتهدربهارمعمولاهمهقلمههاریشهمیدهد.

نسبتبهخشکیمقاوماست

بایداجازهدهیدسطحخاکدربین۲آبیاریخشکشود. آبزیادازحدبهگیاهآسیبمیرساندالبتهخوشبختانهاینگیاهنسبتبهخشکیمقاوماست. درواقعدرتابستانهفتهای۲بارودرزمستانهفتهاییکبارآبیاریبرایفیکوسکافیاست.

بیماریهایگیاهرابشناسید

برگهابهشکلرنگپریدهوریزهستند،یعنیگیاهشمااحتیاجبهکوددارد

برگهابیرنگشدهاند،یعنینورگیاهخیلیزیاداستوبهتراستگیاهرابهمحلپرنورتریمنتقلکنید.

درزیربرگهاورویساقهلکههایبرجستهقهوهایمشاهدهمیشود: اینعارضهمربوطبهحملهحشرهآفتاستوبهتراستهرماهیکبارباسمحشرهکشنفوذیگیاهراسمپاشیکنیدوباپنبهآغشتهبهسمنیزمیتوانیدلکههارامسمومکنید.

زخمهایپنبهایشکلسفیددرسطحبرگهاظاهرمیشوند: عاملآنحشرهآفتاستوبهتراستهر۲هفتهیکبارتارفعاینعلائمباسمحشرهکشنفوذیگیاهراسمپاشیکنید.

برگهالکههایقهوهایدارندوبهطورناگهانیسقوطمیکنند: هوایاتاقبرایاینگیاهخیلیسرداستوبهتراستگلدانرابهمحلگرمتریببرید.

لکههایزردرویبرگهاستوتارعنکبوتزیرآنهامشاهدهمیشود: کنهقرمزریز،عاملآناست؛هرهفتهیکبارباسمکنهکشگیاهسمپاشیکنید،همچنینغبارپاشیدرکاهشآفتموثراست.

لکههایسوختهرویبرگهانمایانشدهاست؛بهتراستدرآفتابغبارپاشینکنیدوگیاهراازمعرضاشعهمستقیمآفتابدراماننگهدارید.

برگهالولهشدهوآویزانهستند؛گیاهشماتشنهاست،گلدانرابهمدت۱۵دقیقهدرونتشتپرآبقراردهیدوآبیاریراتنظیمکنید.

نکتهگیاهپزشکی؛گلدانگیاهبیمارراهرگزعوضنکنیدچونباعثازبینرفتنگیاهمیشود.

منبع: سایت آفتاب

/ 2 نظر / 56 بازدید
علی

سلام جناب ابوالفضل معصومی از وبتون بازدید شد تبریک میگم هم سابقتون عالیه و هم تنوع کاریتون من صلاحی هستم مدیر وبلاگ http://iranscorpion.blogfa.com/ میخواستم پیشنهاد بدم اگر مایل باشید تبادل لینک کنیم من تو کار گیاهان سمی سم و عقرب هستم اگه تو پیوند ها منو به{ نام فروش گیاهان سمی سم و عقرب اظافه کنی} ممنون میشم من به نام وبلاگ دانشجوی زراعت ساوه http://agricultural-saveh.persianblog.irاضافه کردم تو وبم در ضمن سم سیانور هم موجود هست فقط برا افراد خاص 09369301073 صلاحی اهواز