کشاورزی زیستی ـ بخش سوم

آب:

الف) کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی از میزان آلودگی آب‌هایزیرزمینی و سطحی می‌کاهد.

ب) شستشوی نیترات کاهش می‌یابد.

هوا:

الف) میزان انتشار گازهای گل‌خانه‌ای کاهش می‌یابد (بخارآب، دی اکسیدنیتروژن، دی اکسیدکربن  و متان،گازهایگل‌خانه‌ای اصلی هستند)

ب) استراتژی کشاورزی زیستی در بازگشت مواد به خاک و مشارکت آندر تجزیه‌ی کربن است.

انرژی:

در کشاورزی زیستی به ازای کاربرد هر واحد از انرژی به‌طورمستقیمو غیرمستقیم می‌توان میزان محصول بیشتری را نسبت به روش مرسوم بدست آورد.

بوم شناختی (اکولوژیکی):

الف) در کشاورزی زیستی در کنترل آفات از مبارزه‌ی بیولوژیکاستفاده می‌شود.

ب) کشاورزی زیستی تا حدودی به واسطه‌ی مخالفت با کاربرد آفتکش‌ها و موادشیمیایی درحفظ محیط زیست مشارکت می‌کند.

بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان تا سال ۲۰۰۴

سیستم‌های کشاورزی ارگانیک در دهه‌ی اخیر به‌طور چشمگیری موردتوجه قرارگرفته است، گفتنی‌ست در این سیستم‌ها راه‌حل مناسبی برای برطرف کردن برخیاز مشکلات کنونی کشاورزی تعبیه شده است.

در سال ۲۰۰۳ کشاورزی ارگانیک تقریبا در ۱۰۰ کشور جهان اجرا شدهو مناطق تحت مدیریت ارگانیک نیز به‌طور مداوم درحال افزایش هستند، این درحالی‌ست کهمتاسفانه در برخی از کشورها آمار صحیحی از نحوه و میزان مساحت تحت مدیریت کشاورزیارگانیک در دسترس نمی‌باشد.

بررسی آمار ارایه شده توسط SOEL طی سال‌های ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۳ نشانمی‌دهد که مساحت اراضی تحت مدیریت ارگانیک جهان از ١۵/٨میلیون هکتار در سال ۲۰۰۰ به۴/٢٠میلیون هکتار در سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است. قاره‌ی اقیانوسیه-استرالیا بخشبزرگی از اراضی تحت مدیریت ارگانیک را به خود اختصاص داده است به‌طوری‌که در سال۲۰۰۳، مساحت این اراضی ۱۰۰۶۱ هزار هکتار معادل ۴١/٨ درصد کل اراضی تحت مدیریتارگانیک جهان بوده است.

پس از اقیانوسیه، آمریکای لاتین با ۵۸۲۸ هزار هکتار ( ٢۴/٢درصد)، اروپا با ۵۵۶۰ هزار هکتار (٢٣/١ درصد)، آمریکای شمالی با ۱۴۲۰ هزار هکتار(۵/٩درصد)، آسیا با ۸۹۱ هزار هکتار(٣/٧ درصد) و کشورهای آفریقایی با ۳۱۳هزارهکتار(١/٣ درصد) اراضی تحت مدیریت ارگانیک را به خود اختصاص داده‌اند.

طی دوره‌ی ۲۰۰۳ - ۲۰۰۰ علی رغم افزایش سطح اراضی تحت مدیریتارگانیک در تمامی قاره‌ها و مناطق، تغییرات جالب و قابل توجهی نیز اتفاق افتاده استبه‌طوری‌که سهم اراضی تحت مدیریتارگانیک قاره‌های اقیانوسیه، آمریکای شمالی و اروپا درسال ۲۰۰۳ نسبت به سال مبناکاهش یافته است (قاره اقیانوسیه با بیشترین کاهش سهم از ۴٨/۵درصد به ۴١/٨درصد) امااین سهم در کشورهای آمریکای لاتین و قاره‌های آسیا و آفریقا افزایش یافته که بیانگرآشنایی بیشتر و افزایش علاقه‌ی کشاورزان این مناطق به کشاورزی ارگانیک است.

امروزه کشاورزی زیستی، روند رو به رشدی دارد و شاخص‌های متعددیهمانند شاخص خرده فروشی محصولات زیستی در مناطق گوناگون کشورها وجود دارد که روندآشکار این رشد را نشان می دهد.

در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ مناطق زیرکشت محصولات زیستی اتحادیه‌یاروپا چهاربرابر و کشاورزانی که به تولید زیستی مشغول بوده‌اند دو برابر شده‌است،از سال ۱۹۹۰تا ۱۹۹۴ خرده فروشی محصولات حاصل از کشت و زرع زیستی در ایالات متحده‌یآمریکا نیز دو برابرافزایش یافته است.

اگرچه اکنون در بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته، مواد غذاییزیستی سهم ناچیزی از کل بازار مواد غذایی و نوشیدنی را تشکیل می‌دهند، اما رشد سریعاین نوع کشاورزی در کشورهای گوناگون و افزایش کشاورزان راغب به تولید محصولاتارگانیک، بیان‌گر موفق بودن کشاورزی زیستی است.

آمار مربوط به کشاورزی زیستی در سال ۲۰۰۴ نشان می‌دهد که در سطحجهان حدود ۲۴ میلیون هکتار از اراضی، تحت مدیریت کشاورزی زیستی هستند که نسبت بهسال۱۹۹۹، این رقم افزایش چشمگیر داشته است.

در سازمان خواربار جهانی (FAO) کشاورزی زیستی به‌عنوان عنصریموثر برای تولید غذای مطلوب، مورد تأیید و حمایت کمیته‌ی کشاورزی این سازمان قرارگرفته است. بسیاری از دولت‌های جهان به‌ویژه در اروپا، توسعه‌ی کشاورزی زیستی را دربرنامه‌های اجرائی خود قرار داده‌اند و در آینده‌ای نه چندان دور، مهمترین واصلی‌ترین مشخصه‌ی حضور در بازارهای جهانی به‌ویژه برای محصولات باغی، عرضه‌یمحصولات عاری از ترکیبات شیمیایی خواهد بودWilller and yussefi,۲۰۰۴

در سال ۲۰۰۴ از ۲۴ میلیونهکتار سطح زیرکشت محصولات زیستی در جهان، بیشترین سهم، مربوط به کشور استرالیا)۴۱درصد) و کمترین سهم، مربوط به کشور زیمبابوه (٠/١۶ درصد) بوده است. متأسفانهکشورما در سال ۲۰۰۴ با وجود داشتن برخی زمین‌های عاری از کود و سم، سهمی از تولیدمحصولات زیستی ندارد و دلیل اصلی آن نبود نظام قانون‌مند در این‌باره است.

تعداد کل قطعاتزمین‌های کشاورزی تحت کشاورزی زیستی در سال ۲۰۰۴، ۴۶۲۴۷۵ قطعه است که بیشترین تعدادزمین‌ها به تعداد ۵۳۵۷۷ قطعه مربوط به مکزیک و کمترین ۱ قطعه مربوط به سوریه وقزاقستان است.

محصولات زراعی و باغی زیستی جهان در ۸ گروه شامل بقولات،میوه‌ها، حبوبات، علف‌های خشک و تازه، دانه‌های روغنی و سبزیجات قرار دارند. بیشترین سهم از محصولات استاندارد شده مربوط به حبوبات وکمترین آن مربوط به دانه‌های روغنی می‌باشدGardner,(۱۹۹۶).

تولید محصولات ارگانیک

استرالیا و اقیانوسیه

استرالیا-اقیانوسیه شامل نیوزلند و استرالیا و هم‌چنین کشورهایکوچکتری مانند فیجی، گینه نو، پاپوا، تونگا و انوآتا می‌باشد. این کشوردارای بزرگترین سطح تحت مدیریت ارگانیک در دنیاست. در حقیقت بیشترین اراضی مربوط بهچراگاه‌های کم تراکم هستند و یک هکتار کشت ارگانیک در استرالیا نباید با یک هکتارکشت ارگانیک در سایر مناطق جهان همانند دانمارک مقایسه شود

استرالیا و اقیانوسیه حدود نیمی از سطح اراضی ارگانیک جهانی رادارا می‌باشند اما میزان خرده فروشی در آنها یک درصدبازار جهانی ارگانیک است زیرابیشتر محصولات ارگانیک آنها صادر می‌شود اما با این وجود بالارفتن میزان علاقه‌یمصرف کننده به غذای با کیفیت بالا و از سوی دیگر نارضایتی و اعتراض مصرف کنندگان بهمحصولات تولیدی از طریق مهندسی ژنتیک، باعث افزایش تقاضای محصولات ارگانیک شده است.

در استرالیا صنعت ارگانیک تحت تاثیر رشد سریع تقاضای خارجی قرارگرفت و دولتمردان به حجم بازارهای ارگانیک پی برده و بخش ارگانیک را مورد حمایت وتقویت قرار دادند؛ در این خصوص نیوزلند هم وضعیتی مشابه با استرالیا دارد.

استرالیا

مهمترین محصولات ارگانیک استرالیا میوه‌جات و سبزیجات میباشندکه در کل سال تولید می شوند و همچنین فرآورده های لبنی نیز به سرعت در حال رشدهستند. عمده‌ترین محصولات شامل: برنج، پشم، گیاهان، بذور سبزیجات و گوشت گوسفندهستند اما در کل یارانه‌ای برای کشاورزی ارگانیک وجود ندارد.

تا زمانی‌که تقاضای خارجی برای محصولات ارگانیک نسبت به تقاضایمحلی بیشتر است استرالیا محصولات ارگانیک خود را صادر خواهد کرد، با وجود آن‌کهاسترالیا بزرگترین سطح زمین‌های ارگانیک دنیا را در اختیار دارد اما هم‌چنان بخشیاز محصولات ارگانیک را از خارج وارد کرده (عمده آن محصولات دانه‌ای ارگانیک هستند).

آمریکای شمالی

در آمریکای شمالی بیش از ١/۵ میلیون هکتار از اراضی تحت مدیریتارگانیک وجود دارد که از این مقدار ٠/٢۵% از کل فضای کشاورزی آمریکای شمالی را

/ 2 نظر / 8 بازدید
نیک کار

سلام خسته نباشید وبلاگ خوبی دارید لطف کنید به وبلاگ من که جدید هستش و خیلی هنوز کار داره سر بزنید این وبلاگو من ساختم فقط واسه یکی از کارهای کلاسی درس های ارشد و این یک پروژه هستش پس لطف کنید نظر بدید چون استاد به نظرات اهمیت میده با تشکر وبلاگ ترویج و آموزش کشاورزی علی و حمیده