قارچ

 

1- فاقد کلروفیل، ریشه، ساقه، برگ و سیستم آوندی هستند.
2- از نظر تغذیه
Nutrition موجوداتی هتروتروفیک Chemo-organotroph بوده و غذا را بصورت محلول و به طریقه جذبی absorptive دریافت می‌کنند.
3- اندام رویشی یا تالوس (
thallus یا soma) به فرمهای پلاسمودیومی (phasmodial) آمیبی amoboid ، رشته کاذب Pseudomycelia، تک سلولی unicellular و رشته ای filamentous که دارای دیواره عرضی (Septate) یا بدون دیواره عرضی (Nonseptate یا Aseptate یا Coenocytic) است.
4- از نظر وضعیت هسته موجوداتی یوکاریوت (
Eukaryot) که دارای هسته واقعی هستند. یک یا چند هسته ای، میسلیوم هومو (homo) یا هتروکاریوتیک heterokaryotic هاپلوتید، دی کاریتوتیک و یا دیپلوئید می‌باشند.
5- دارای دیواره سلولی (
Cell wall) و جنس دیواره سلولی در بسیاری از قارچ های حقیقی از کیتین (Chitin) است ولی در قارچ های oomycetes سلولز در دیواره سلولی وجود دارد.
6- تکثیر (
Reproduction) به طریقه جنسی Sexual یا غیرجنسی asexual و یا هر دو صورت می‌گیرد تولید مثل جنسی ممکن است بصورت هموموتالیک Homothalic یا هتروتالیک Heterothalic باشد.
7- دارای اسپور هستند.
8- از لحاظ زیستگاه (
Habitat) قاره با ممکن است ساپروفیت (Saprobe ,saprtphyte) سمبیونت (Symbiont) پارازیت (Parasite) و هیپرپارازیت (Heterothalic) باشند.
9- سیکل زندگی (
Life cycle) ساده یا مرکب (Complex) است و یا مونوسیکلیک (Monocydic) پلی سیکلیک (Polycyclic) و یا پلی اتیک (Polyetic) یعنی پاتوژن برای تکمیل سیکل بیماری نیاز به بیش از یکسال دارد هستند.
10- از لحاظ پراکندگی
distribution درهمه جا وجود دارند (cosmopolite) هستند.
11- از نظر حرکت بطور کلی قارچ ها غیر متحرک هستند ولی برخی از انها در مرحله ای از سیکل زندگی خود دارای اسپورهای تاژکدار و متحرک
Zoospore می‌باشند.

منبع : سایت کشاورز تنها

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید