حشره شناسی

صفات عمومی حشرات  

حشرات با داشتن 6 عدد پا و بدنی متشکل از 3 قسمت سر ،قفسه سینه،شکم به آسانی از سایر گونه های بند پایان متمایز می شوند.واحد اصلی بدن را حلقه تشکیل می دهد. این حلقه ها دارای ساختمان کتینی بوده و هر حلقه توسط مفصلی به حلقه مجاور وصل می شود.حشرات با دارا بودن قفسه سینه سه حلقه ای و وجود یک جفت پا در هر حلقه شناخته می شوندبنابراین حشرات به نام 6پایان (Hexapoda) نیز مشهورند.در اکثر حشرات در حلقه های دوم و سوم قفس سینه یک جفت بال قرار دارد. در روی سر،یک جففشاخک و اکثرا نیز یک جفت چشم مرکب وجود دارد و شامل قطعات دهان نیز می باشد.

بدن در افراد کامل حشرات از 7-15 حلقه کاملا متمایز می شود. حلقه ها از ماده کتین تشکیل شده و به منزله اسکلت خارجی بدن میباشد.رمز موفقیت رشد حشرات ارتباط کاملی با ساختمان اسکلت خارجی بدن دارد. بنا به نظر بعضی محققین،حشرات دارای 30 راسته و بعضی ها نیز در 31 راسته طبقه بندی می کنند

زیر رده بی بالان  (Apterygota) 

بی شاخکان                            Protura 

دم چنگالان                            Diplura

استطاله داران                      Thysanura

پادمان                              Collembola

زیر رده بال داران  Pterygota  (Group Exopterygota)                            

یک روزه ها                  Ephemeroptera             

سنجاقک ها و آسیاب ها     Odonata,Grylloblattaria

چوبک مانند ها               Phasmida

راست بالان                  Orthoptera

شیخکها و سوسری ها       Dictyoptera

شپشهای مو و جلد           Mallophaga

مساوی بالان                 Isoptera

گوشخیزک ها               Dermaptera

توربافها                      Embioptera

بهاره مانند ها              Plecoptera        

موریانه مانند ها            Zoraptera

شپش های چوب وانباری        Psocoptera

شپشهای حیوان و انسان        Siphunculata

ناجوربالان                        Hetroptera

جوربالان                         homoptera

بال ریشک داران                 Thysanoptera

زیر رده بالداران  Group Endopterygotera)

بالتوریها           Neuroptera

سخت بال پوشان                Coleoptera

بال بادبزنی ها        Strepsiptera

عقرب مانندها      Mecoptera

ککها         Siphonoptera

دوبالان     Diptera

بال موداران    Trichoptera

بال پولک داران   Lepidoptera

بال غشائیان      Hymenoptera

 

منبع : سایت دانشگاه سراوان

/ 0 نظر / 7 بازدید