بررسی خسارت علف های هرز در مزارع گندم کشور

 ١) برآورد خسارت بر اساس گزارشهای سازمان حفظ نباتات کشور.

      ٢) برآورد خسارت از طریق مکاتبه با مراکز تحقیقات کشاورزی استانهای مختلف کشور و جمع آوری نطرات کارشناسی آنها

٣)  برآورد خسارت بر اساس طرحهای تحقیقاتی انجام شده دربخش تحقیقات علف‌های هرز مؤسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی و مراکز استانی تحت پوشش این بخش.

در سه روش فوق  خسارت ناشی از علف‌های هرز در مزارع گنـدم کشور بر اساس چهار منطقه اقلیمی خزری، سـرد، گـرم و معتدل برآورد گردید.

بیشترین درصد خسارت مربوط به مناطق خزری و گرم و کمترین درصد خسارت مربوط به مناطق سرد و معتدل است.

  به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعات فوق، اگر مزارع گندم عاری از علف‌هرز شود حدود 35% به عملکرد موجود افزوده  می شود، چنانچه فقط سمپاشی صورت گیرد 5/22 درصد افزایش عملکرد خواهیم داشت و اگر میانگین خسارت بدست آمده از سه روش فوق را ملاک عمل قرار دهیم، میانگین خسارت علف‌های هرز به گندم در سراسر کشور حدود 30 درصد است.

 سطح آلودگی به علفهای هرز در مزارع گندم سراسرکشور

برای محاسبه سطح آلوده به علف‌های هرز در مزارع گندم سراسر کشور، اطلاعات لازم در خصوص سطح زیر کشت ، سطح زیر کشت آلوده و سطح سمپاشی شده در هر استان، از گزارش سالانه سازمان حفظ نباتات در سال زراعی استفاده میشود و سپس درصد اراضی آلوده نسبت به کل اراضی زیر کشت استان و درصد اراضی سمپاشی شده نسبت به کل اراضی زیر کشت هر استان محاسبه گردید. جدول2 سطح زیر کشت، سطح زیر کشت آلوده ، سطح سمپاشی شده، درصد اراضی آلوده نسبت به کل اراضی زیر کشت  و درصد اراضی سمپاشی شده نسبت به کل اراضی زیر کشت را برای 4 منطقه اقلیمی معتدل، سرد، گرم و خزری نشان می دهد.

میانگین در صد اراضی آبی آلوده نسبت به کل اراضی آبی زیر کشت و درصد اراضی سمپاشی شده نسبت به کل اراضی آبی زیر کشت برای 4 منطقه اقلیمی فوق به صورت وزنی محاسبه شد. همان طور که در جدول 2 ملاحظه می شود، بیشترین در صد اراضی آلوده نسبت به کل اراضی زیر کشت به ترتیب مربوط به اقلیمهای سرد (70%)، خزری (67%)، معتدل (66%) و گرم ( 63%) است و میانگین وزنی در صد اراضی آلودهنسبت به کل اراضی زیر کشت نیز 67% می باشد. بیشترین درصد اراضی آبی سمپاشی شده ( نسبت به کل اراضی زیر کشت) نیز به ترتیب مربوط به اقـلیـمهای گرم (56%)، خزری (48%)، سرد (32%) و معتدل  (30%) است و میانگین وزنی درصد اراضی سمپاشی شده نسبت به کل اراضی زیر کشت 40% می باشد. به طور کلی از 67%  اراضی آلوده کشور فقط در40%  آن مبارزه شیمیایی علیه علف‌های هرز صورت می گیردو علی رغم آنکه در مناطق سرد و معتدل سطح آلوده به علف‌هرز بیشتر است، ولی در این مناطق مبارزه شیمیایی کمتری انجام می شود ( جدول 3). در مورد درصد اراضی آلوده زراعت گندم دیم، میزان خسارت و سطح سمپاشی شده آن متاسفانه اطلاعات دقیقی در دسترس نمی‌باشد.

 

جدول3 :در صد و میزان خسارت علف‌های هرز در مناطق آب و هوایی مختلف کشور

منطقه

سطح زیر کشت (هکتار)

در صد اراضی آلوده نسبت به کل اراضی زیر کشت منطقه

سطح اراضی  

آلوده (هکتار)

درصد اراضی سمپاشی شده نسبت به کل اراضی زیر کشت منطقه

 

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

آبی

دیم

معتدل

682000

-

66

-

452849

384647

 30

-

سرد

799000

-

70

-

561154

1036250

32

/ 1 نظر / 44 بازدید