اسپرس

 دستورالعمل فنی کشت اسپرس

آماده سازی زمین زراعی

بستر کشت اسپرس باید دارای خاکی حاصلخیز، لومی ، عاری از علفهای هرز، با شیب مناسب و تهویه مطلوب باشد. بعد از انتخاب زمین، توجه به تاریخ مناسب کشت و انجام شخم به موقع، آزمایش خاک جهت تعیین مقادیر کود مورد نیاز ضروری است. از آنجا که اکثر خاکهای ایران آهکی   می باشند لذا برای زراعت اسپرس مناسب اند چرا که این نوع خاکها کلسیم و منیزیم مورد نیاز گیاه را تامین کرده و باعث حفظ تعادل PH مناسب (7 وبالاتر) در زراعت آن می گردند.

درکشتهای بهاره انجام یک شخم  پائیزه عمیق یا خیلی عمیق به عمق 30-25 سانتی متر بسته به ساختمان خاک ضروری است. در بهار، یکی دو هفته قبل ازکشت در صورت امکان 50-40 تن کود حیوانی در زمین پخش کرده و درجهت عمود بر شخم  دیسک، دندانه یا پنجه زده می شود.آخرین مرحله تسطیح زمین، دادن کودشیمیایی و بذر کاری است. در کشت پائیزه هم مراحل آماده سازی  بستر کشت به همین ترتیب می باشد.  بستر مناسب کشت باید دارای خاکی نرم و با خاکدانه باشد.

زمان کاشت

اسپرس به صورت بهاره و پاییزه قابل کشت است البته باید در نظر داشت که در پاییز قبل از فرا رسیدن سرمای زمستان و یخبندان، گیاه به مرحله  2- 4 برگی رسیده و در بهار نیز احتمال یخبندان زمین نباشد.

 

عمق کاشت
بهترین عمق کاشت بذر در8-5 سانتی متری است.

کوددهی

بعد از آماده سازی زمین ، قبل از کاشت  200 تا 250 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم، 150 کیلوگرم پتاس، 100- 50 کیلوگرم اوره به عنوان استارتر باید به خاک اضافه گردد و بعد  از هر چین  نیز حداقل 50 کیلوگرم اوره به خاک اضافه می شود.

جداول زیر راهنمای مناسبی برای کوددهی به خاک می باشند:

 

توصیه کودهای فسفره بر مبنای فسفر قابل جذب خاک

 

سوپر فسفات تریپل مورد نیاز

kg/ha

میزان فسفر قابل جذب خاک

mg/kg

200

کمتر از 5

150

10-5

100

15-10

50

20-15

-------

بیشتر از 20

 

 

توصیه کودهای پتاسه بر مبنای پتاس قابل جذب خاک

 

کلرور پتاسیم مورد نیاز

kg/ha

سولفات پتاسیم مورد نیاز

kg/ha

میزان پتاسیم قابل جذب خاک

mg/kg

150

200

کمتر از 100

100

150

150-101

100

100

250-151

50

50

300-251

--------

-------

بیشتر از 300

 

میزان بذر مصرفی

جهت ایجاد مزرعه ای یکدست و با دوام استفاده از بذور سالم، خالص و دارای قوه نامیه بالا (بیش از95%) ضروری می باشد.

میزان بذر مصرفی در یک هکتار حداکثر30 تا 50 کیلوگرم است. اگر با غلاف باشد این مقدار افزایش می یابد.

آبیاری

آبیاری اسپرس همانند یونجه است ولی چون  اسپرس به عنوان گیاه مقاوم در برابر خشکی معروف بوده و  نیاز آبی اسپرس کمتر از یونجه است. از این رو می توان آنرا در مناطقی که بارندگی سالیانه  آن بیش از 300 میلی متر باشد به صورت دیم کاشت.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید