گل هایی با عطر بهار

محمود طالبی، مهندس کشاورزی در مورد گل های پیازی می گوید: پیازساقه کوچکی است که توسط برگ های گوشتی فلس مانند پوشیده شده است. پیازها علاوه برمرکز رویش در کنار فلس ها دارای جوانه هایی هستند که با تکامل و رشد آنها، پیازچههایی در اطراف پیاز اصلی به وجود می آورند.

انواع پیاز

مهندس طالبی، پیازها را با توجه به زمان گل دهی به چهار دستهتقسیم می کند: پیاز بهاره، پیاز تابستانه، پیاز پائیزه و زمستانه. به گفته وی زمانکاشت پیاز بهاره، اواخر پائیز و اوایل زمستان است که در فصل بهار می توان شاهد گلدادن آن بود. نرگس، لاله و سنبل از این دسته از گل های پیازی بهاره هستند.

دسته دوم، پیاز تابستانه است، زمان کاشت آنها فصل بهار است و میتوان در تابستان گل دادن آنها را شاهد بود. گلایل، سوسن، مریم، اختر، کوکب و گلشیپوری در این گروه قرار دارند. دسته سوم این گل ها مانند آلاله، زعفران پیازپائیزه دارند. فصل کاشت آنها اوایل تابستان است و در پائیزه گل می دهند. پیاززمستانه را نیز در فصل پائیز می کارند تا زمستان گل بدهد مانند زعفران زینتی.

نگهداری پیاز

مونا پوردلان، کارشناس کشاورزی در مورد شرایط نگه داری گل هایپیازی می گوید: هر کدام از گل های پیازدار دوره استراحت معینی دارند. دوره استراحتاین گیاهان از زمان زرد و پژمرده شدن برگ هایشان شروع می شود که در این زمان لازماست به تدریج آبیاری آنها را کم کرده و پس از خشک شدن کامل، به آن آب نداد. در سالاول، پس از خشک شدن کامل برگ ها پیاز اصلی، دیگر مواد غذایی ندارد بنابراین احتیاجبه یک دوره استراحت برای تولید پیازچه های فرعی دارد. به این ترتیب بدون آن که آنرا از خاک خارج کنند در محیط بیرون از خانه قرار داده و سطح خاک آن را با ماسهبپوشانند تا فضای داخل خاک کاملاً تاریک شود و پیاز جوانه نزند. رطوبت لازم را نیزاز باران دریافت خواهد کرد لذا نیاز به آبیاری ندارد. وی می افزاید: در مواقعی کهمحل نگه داری این دسته از گل ها، باغچه باشد باید پس از خشک شدن برگ ها، روی پیازرا به وسیله برگ های پوسیده باغچه یا ماسه پوشانده تا در مقابل سرما محافظت شوند.

دوره استراحت برخی پیازها مانند پیاز لاله متفاوت است. طالبی دراین مورد می گوید: شرایط نگه داری پیاز لاله به این ترتیب است که پس از زرد و خشکشدن برگ ها، در اوایل مهرماه، پیازچه های آن را جدا کرده و در یک سبد بیرون از خانهقرار داده تا رطوبت آن تبخیر شود، سپس آن را در یک پاکت کاغذی قرار داده و در محیطیخشک که نور و رطوبت وجود نداشته باشد با درجه حرارت ۴ تا ۹ درجه سانتی گراد مانندزیرزمین نگهداری کنید.

تکثیر

تکثیر گل های پیازی از طریق پیاز است بطوری که پس از گذشت دورهاستراحت باید پیاز را از خاک درآورده و پیازچه های اطراف آن را جدا کرد. هر پیازچهرا در یک گلدان جداگانه کاشته و روی آن را با ماسه بپوشانید تا محیط تاریکی برای آنفراهم شود و نزدیک فصل گل دهی آن به مکان پرنور و گرم منتقل کرد. پوردلان در موردنقش سرما بر رشد و گل دهی پیازها می گوید: سرما نقش مهمی بر رویش پیاز دارد بطوریکه پیازها باید در دوره استراحت خود سرما ببینند تا گل بدهند در غیراین صورت سبزخواهند شد ولی گل نخواهند داد.

پیش رس کردن

یکی از خواص جالب گل های پیازی، قابل پیش رس شدن آنهاست بطوریکه می توان شرایطی را برای پیاز فراهم کرد تا زودتر از موعد جوانه بزند و گل بدهد. مهندس پوردلان در مورد نحوه پیش رس کردن پیاز می گوید: ابتدا لازم است پیازچه ای کهاز پیاز اصلی جدا شده است در یک گلدان جداگانه کاشته و به مدت شش تا هفت هفته گوشهباغچه یا باغ قرار داد تا استراحت کند. در این فاصله رطوبت مناسب را برای آن فراهمکنید تا جوانه بزند. پس از آن، گلدان را به گلخانه برده و دمای گلخانه را در حدود۱۰درجه سانتی گراد تنظیم کنید. اگر دمای اتاق نیز حدود ۱۰ درجه سانتی گراد باشد ورطوبت گلدان تأمین شود می توان آن را در اتاق نگهداری کرد.

پس از چند روز باید گلدان را نزدیک پنجره برد تا نور بیشتری بهآن برسد. در عرض چند هفته شکوفه ها شروع به باز شدن می کنند، در این زمان است کهباید گلدان را در محیط روشن، دور از نور مستقیم خورشید و حرارت بخاری و شوفاژ قرارداد و دمای مناسب یعنی ۱۶ تا ۲۱ درجه سانتی گراد را برای آن فراهم کرد. گلدان را هرچند روز یک مرتبه باید چرخانید تا نور به همه قسمت های گلدان برسد.

آبیاری

آبیاری گل های پیازی نیز باید به صورت منظم انجام شود تا سطحخاک همیشه مرطوب باشد. در مقابل، آبیاری بیش از حد گلدان نیز باعث پر شدن فضای بینذرات خاک شده در نتیجه خاک حالت باتلاقی و اسیدی به خود می گیرد که باعث صدمه بهریشه گیاه شده و ریشه را می پوساند. طالبی در مورد خصوصیات پیاز مناسب می گوید: هنگام خرید باید دقت شود، پیاز زخمی، نرم، یخ زده، سیاه، پوسیده، پوک و چروکیدهنباشد. پیاز خوب سالم، تمیز و پاک بوده و پوسته موجود در سطح آن کامل و سالم است. قطر پیاز باید نه خیلی درشت و نه خیلی ریز باشد.

نحوه کاشت

عمق کاشت پیاز نیز باتوجه به سایز آن متفاوت است و بطور معمولعمق گودال را باید یک و نیم تا دو برابر قطر پیاز در نظر گرفت، اما بطور دقیق ترعمق کاشت مناسب برای زنبق ۵ تا ۱۰ سانتی متر، نرگس ۵ سانتی متر، زعفران ۵ تا ۸سانتی متر، گلایل ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر و سنبل و لاله ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر است. کوددهینیز یک بار به فاصله ۱۵ تا ۲۰ روز مفید است. در این صورت می توان از کودهای مایع کهسه عنصر حیاتی برای گیاه یعنی پتاسیم، فسفر و ازت (NPK) را داشته باشد استفاده کردو به صورت مخلوط با آب روی برگ ها اسپری کرد. پوردلان در مورد نحوه کاشت پیاز میگوید: سایز گلدان با توجه به درشتی و ریزی پیاز متفاوت است. ته گلدان را مقداری سنگدرشت، خرده سفال یا پوکه معدنی ریخته تا آب ته گلدان جمع نشود و زهکشی مناسبی داشتهباشد.

بهتر است مقداری خرده زغال نیز روی آن بریزید تا مانع از رشدقارچ و باکتری شود. روی زغال را مخلوطی از خاک برگ پوسیده، کود حیوانی پوسیده و شنبه نسبت مساوی ریخته تا نصف گلدان پر شود. پیاز را روی خاک قرارداده و روی آن بایدمخلوط خاک باغچه، کودپوسیده و ماسه به نسبت مساوی ریخت و یک سانتی متر از لبهفوقانی گلدان را برای آبیاری خالی گذاشت، سپس خاک اطراف پیاز را کمی فشار داده و آنرا آبیاری کرد. مهندس طالبی در مورد پرورش پیازچه ها می افزاید: پیاز مرغوب قطریحدود ۱۲ سانتی متر دارد و هر چه پیاز قوی تر باشد، گل دهی آن نیز بهتر است بنابراینتوصیه می شود غنچه گل پس از گل دهی پیازچه ها به مدت سه الی چهار سال قطع شود تاموادغذایی پیاز به غنچه نرسد و پیاز رشد کند.

نرگس

باتوجه به این که فصل گل دهی گل های پیازی متفاوت است با کاشتچند نوع از آنها می توان باغچه ای همیشه زیبا داشت. نرگس نیز از جمله گل هایی استکه دوگونه است، نرگس شیپوری و نرگس امام زمان. نرگسی که بومی مدیترانه است و دارایگلبرگ های کوچک سفید رنگ با گل های معطری است. این نوع نرگس اواخر پائیز تا اواسطبهار گل می دهد. نرگس شیپوری نیز بومی اروپا است و دارای گلبرگ های زردرنگی است کهتمایل به خم شدن دارند. فصل گل دهی آنها نیز اواخر زمستان یا اوایل بهار است. مهندسطالبی در مورد شرایط نگهداری آن می گوید: نرگس مقاوم به سرما است و پیاز آن چندینسال در باغچه می ماند. نرگس برگ های نواری عمودی شکل دارد که از میان برگ ها، ساقههایی که منتهی به یک یا چند گل می شود، بیرون می آید. خاک مناسب برای رشد آن، خاکسبک و غنی با زهکشی مناسب است که باید در محل آفتابی یا سایه آفتاب قرار گیرد.

زنبق

پوردلان در مورد زنبق می گوید: زنبق مقاوم به سرما است و بهمکانی آفتابی، خاک سبک شنی و غنی از هوموس نیاز دارد. فصل گل دهی آن از فروردین تااواخر خردادماه است و ازدیاد آن از طریق تقسیم پیاز در خردادماه تا شهریورماه و پساز پایان گل دهی است ولی هوموس را بقایای گیاهان و جانوران پوسیده که مواد آلیبسیار زیادی دارند تعریف می کنند که می توان آن را جداگانه خریداری کرده و به خاکگلدان افزود.

سنبل

سنبل از گیاهانی است که مراقبت بیشتری نیاز دارد و نباید به آن

/ 0 نظر / 17 بازدید