تاریخچه تولید بذر ذرت هیبرید

همانند هر تئوری یا نظریه دیگری پذیرش ذرت هیبرید نیز بسیار کندبود. دلیل اولیه آن این بود که از نظر اقتصادی تولید بذر ذرت هیبرید بخاطر قدرتبسیار پائین بوته ها و عملکرد کم بذر حاصل از والدین اینبرد لاین غیر اقتصادی و غیرمعمولی بوده است.

در سال۱۹۲۲ آقای جونز پیشنهاد استفاده از هیبریدهای دابل کراسرا جهت تسهیل در تولید اقتصادی و تجاری تولید بذر ذرت پیشنهاد داد که شامل تلاقی دواینبرد لاین جهت تولید سینگل کراس و سپس تلاقی بین دو سینگل کراس جهتت تولید بذرهیبرید دابل کراس می باشد که این بذر به کشاورزان فروخته میشود.

یک دهه دیگر سپری شد تا به نژادگران بتوانند هیبریدهای دابلکراس برتر را تولید نمایند. از آن زمان استفاده از هیبریدها بسرعت توسعه یافتبطوریکه تا اوایل دهه ۱۹۴۰ اغلب ذرت کشت شده در آمریکا هیبرید بودند. بین اوایل دهه۱۹۳۰تا اوایل دهه ۱۹۵۰ تولید بذر ذرت هیبرید در مزارع ایزوله با فاصله حدود ۲۲۰یارد انجام می گرفته است که در آن ۲ ردیف والد پدری و ۶ ردیف والد مادری به تناوبکشت ( نسبت ۶:۲ ) و قبل از ظهور کاکل ها گلهای نر خطوط پدری حذف می شده است.

در طی دهه ۱۹۴۰ بسیاری از شرکت های خصوصی شروع به کا ر تحقیقاتیذرت کردند و این مسئله تا ۱۹۵۰ ادامه داشت. در اوایل دهه ۱۹۵۰ دو مسئله عمده اتفاقمی افتد که شامل افزایش میزان کود مصرفی ( به ویژه نیتروژن ) و دیگری افزایش تراکمبوته در واحد سطح می باشند. در حوالی سالهای ۱۹۶۰ بعد از اینکه ارقام و لاین های باواکنش بهتر به شرایط حاصلخیزی بالاتر خاک و تراکم بوته بیشتر تولید می گردیدند و درواقع عملکرد اینبرد لاین ها اصلاح گردیدند .

انتقال بسوی استفاده از هیبریدهای سینگل کراس که عموما برتر ازدابل کراس ها از نظر عملکرد و سایر صفات می باشند انجام یافت. بذر هیبریدهای سینگلکراس معمولا گران تر می باشند زیرا والدهای اینبرد آنها کم محصول تربوده و به تنشهای محیطی نیز در مقایسه با والدهای سینگل کراس مورد استفاده در تولید بذر دابلکراس ها حساس تر می باشند. امروزه دیگر تقریبا تمامی بذر ذرت هیبرید مورد استفادهدر کشورهای پیشرفته سینگل کراس و مقداری نیز دابل کراس و تری وی کراس است.

در ایران نیز بدنبال آغاز تحقیقات ذرت در کشور در سال ۱۳۴۹تحقیقات مربوط به امکان تولید بذر ذرت هیبرید نیز از سال ۱۳۵۰ به وارد کردن والدینهیبریدهای مختلف دابل کراس انتخابی از بررسی های سال قبل از کشورهای یوگسلاوی آغازمی گردد.

بطوریکه تولید بذر ۱۰ هیبرید مختلف از سه گروه زودرس شامل:

 455Zpdc

370zpdc

346Zpdc

و متوسط رس شامل :

682Zpdc

599zpdc

584zpdc

ودر گروه دیر رس شامل هیبریدهای دابل کراس های :

790Zpdc

755zpdc

752zpdc

719zpdc

در سطح ۲۰ هکتار مورد بررسی قرار میگیرد. عملکرد تولیدی در اینسال بین۴۴۴ / ۰تا ۱۰۵/ ۱ تن در هکتار بوده است .نتیجه گیری انجام شده در این سالشامل مساعد بودن منطقه برای تولید بذر ذرت هیبرید بوده است . در سال ۱۳۵۱ دوبارهمجددا تولید بذر ۸ هیبرید مختلف که والدین آنها نیز از موسسه زمون پل یوگسلاوی واردگردیده بودند مورد بررسی قرار گرفته است . از این تعداد ۳ هیبرید :

Zpscia- zpsci- 76 Zpsc

بعنوان هیبریدهای سینگل کراس در سطحی معادل ۱/۱ هکتار یک هیبریدتری وی کراس در سطحی معادل 5/1 هکتار و بالاخره ۴ هیبرید دابل کراس :zptیعنی

▪ Zpdc۷۹۰

▪ zpdc۶۸۲

▪ zpdc۵۹۹

▪ zpdc

/ 0 نظر / 28 بازدید