نکات طلایی شبدر

شبدر قرمز trifolium pratense معروفترین شبدر در دنیا بوده و بالا ترین محصول را در میان شبدرهادارد.
شبدر قرمز مخصوص مناطق سردسیر بوده، طالب آب و هوای مرطوب و سردمی باشد و ضمناً این گیاه چند ساله است.
در بهترین شرایط شبدر از نظرکیفیت از یونجه بهتر بوده ولی محصول آن پایین تر است.(پروتئین بالا تر است(
ماده خشک شبدر 12-8% می باشد ولی ماده خشک یونجه 17-14% می باشد.
ازلحاظ مورفولوژیکی در شبدر اختلاف زیادی بین ارقام زراعی و وحشی وجود نداردولی در یونجه اینطور نیست.
شبدر قرمزچون روز بلند است بسیار حساس بهنور می باشد و اگرمقدار نورکم باشد به گل نمی رود.
ریشه شبدرقرمز علاوه بر اینکه عمیقتر از یونجه است انشعابات ریشه آن هم بیشنر میباشد.
شبدر قرمز معمولاً 5/2 چین دارد.
قدرت سازگاری شبدر به ph ،از یونجه بیشتر است در زمینهای اسیدی ph=4/6 تا قلیایی ph=7/4 محصول میدهد. بهترین ph برای آن 7-6 می باشد.
شبدر هم مانند یونجه پاخوری خوبیندارد.
در تلقیح شبدر بیشتر پروانه ها موثرند تا زنبورها.
در شبدرقرمز اختلاف زیادی بین چین ها وجود ندارد.
در شبدر قرمزمسالهcontraction وجود دارد یعنی با سرد شدن هوا طوقه بخاطر حفظ جوانه هابه داخل خاک کشیده می شود.
شبدر برسیم آب زیادی نیاز دارد اما شبدرقرمز در تمام طول رشد و نمو خود آب نیاز دارد. پس زمین شنی و سبک بدرد کشتوکار شبدر نمی خورد.
انواع شبدر برسیم: مسکاوی: چندبرداشته – بالی: مقاوم به خشکی – فاهلی: تک برداشته و دیم.
شبدر سفید t. repense بسیارمقاوم به شرایط نامشاعد و سرما می باشد.
شبدر سفید دارای ساقه خزنده )استولن) می باشد.
شبدر سفید چندساله است و به غرقابی مقاوم می باشد.
درموقع تولید بذر شبدر قرمز زمانی که 2/1 مزرعه شبدر به گل رفته باشد آبیاریقابل توجه و اهمیت است.
تفاوت شبدر برسیم و قرمز: ریشه های شبدر برسیمعمیق تر با تارهای جانبی بیشتر، ساقه بلند تر و حساستر به ورس.
شبدردر کل دوره رشد به شوری حساس است همچنین نسبت به تبادلات گازی نیز حساس میباشد.
شبدر هیبرید یا السیک مقاومترین لگوم به سرماست.

  

 

/ 1 نظر / 39 بازدید
خلیل

سلام اقای مهندس اگه میشه کمی هم درموردارزش غذایی شبدربرای دامها بگید:اینطوری خیلی بهترمیشه