تاج خروس

گیاه متداول یکساله٬ دولپه٬ با بذر افزایش و انتشار می یابد٬ معمولا در خاک های سرشار از هوموس و غنی از مواد غذایی و مخصوصا غنی از ازت و خاک های تراوا به خوبی رشد می نماید. علفهای هرز خانواده تاج خروس دارای مقدار زیادی نیترات یا اکسالات هستند که ممکن است باعث مرگ دام شوند  .

تاج خروس در مزارع توتون ،باغ های چای ، سبزی ، صیفی و زمین های بایر می روید .

دوره ی رویش آن کند می باشد و در تابستان جوانه می زند .

تکثیر آن توسط بذر ، ریشه های زیر زمینی قرمز رنگ و عمیق صورت می گیرد. گل ها کوچک و سبزرنگ ، بذرها برنگ سیاه براق ، عدسی شکل و در دو طرف محدب که دارای یک شکاف کوچک در کنار بذر می باشد .

برگ های کوتیلدونی دراز ٬ تخم مرغی٬ حداکثر 10 تا 12 میلی متر و غالبا سطح زیرین به رنگ قرمز خال دار می باشد.

برگ های شاخه تخم مرغی٬ دراز٬ ساقه دار٬ به رنگ سبز مایل به آبی٬ متناوب٬ در انتها نوک تیز و همچنین غالبا سطح زیرین مایل به قرمز می باشد. . پهنک برگ ها ضخیم و رگبرگ های آن واضح هستند . برگ های آن نسبتا پهن ونیزه ای شکل (lance-shaped)بوده ، با دمبرگ های ضخیم و قوی که به ساقه متصل هستند و به تدریج به رنگ قرمز در می آیند .

ساقه حداکثر به بلندی 100 سانتی متر ٬ افراشته ٬ تک شاخه یا منشعب ٬ به رنگ سبز روشن تا مایل به قرمز ٬ برگ های انتهای ساقه پراکنده و در بالا انبوه نزدیک به هم و دارای کرک های زبر است.

گل کوچک ٬ غیر مرئی ٬ متمرکز در خوشه های مایل به سبز ٬ گروه های متراکم در انتهای ساقه یا انتهای شاخه های منشعب ٬ آرایش گل خاردار و پوشش گل خاردار است.

دوره ی گلدهی تابستان تا اوایل پاییز می باشد.

تعداد بذر در هر گیاه 1000 تا 5000 دانه است.

دانه گرد تا بیضی به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه ٬ خیلی براق ٬ صاف ٬  اندازه طول و عرض آن 1 تا 2/1 میلی متر ٬ قطر 7/0 تا 8/0 میلی متر ٬ با ظاهری عدسی شکل و به هم فشرده ٬ گرد تا بیضی با لبه ای دور تا دور ٬ سطح رویی نزدیک محل زائده ای فرو رفته و ریشه چه روی لبه در یک فرورفتگی شکافی قرار گرفته است .

مقاومت محیطی سودمند به عنوان یک منبع دانه ای یا سبزی و مصرف موثر آب منجر به فعالیتهای اخیر در تولید این گیاه شده است. اینها خصوصیات ضروری برای بقای یک محصول جدید هستند. چون منابع آب در حال کاهش هستند و تجدید زمین در بسیاری از نقاط جهان محدود است توانایی تاج خروس در سازش با شرایط نامناسب مثل خاکهای فقیر از مواد مغذی و یک محدوده وسیع حرارتی و تابش همراه مقاومت آن به تنش خشکی استفاده از آن را به عنوان یک محصول سبز مغذی در مناطق نیمه خشک ممکن کرده است.

روشهای کنترل:

علاوه بر روش مکانیکی(وجین)می توان از روشهای شیمیایی استفاده کرد.

درمزارع لوبیا از سم تری فلورالین )  ( EC48%به نسبت1تا2لیتر در هکتاربه صورت مخلوط با خاک قبل از کشت لوبیا،در مناطق پنبه کاری از اتال فلورالین ) ( EC33.3% به نسبت 3تا 3.5 لیتر در هکتارقبل از کاشت و مخلوط با خاک به عمق 10 سانتیمتر و در یک نوبت سم پاشی میشود.
در مزارع آفتابگردان از تریفلورالین )
 (EC48%2تا 2.5لیتر در هکتار و همچنین از اتال فلورالین    (EC33.3%3)تا3.5لیتر در هکتار قبل از کاشت و به صورت مخلوط با خاک استفاده می شود.

کارهای تحقیقاتی :

به منظور بررسی اثر بازدارندگی ترکیبات آللوپاتیک موجود در عصاره برگ گونه های Artemisia siebery، A. auchary و A. scoparia بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه گونه درمنه و نه سطح (0، 6250، 10000، 12500، 40000، 20000، 80000، 125000 و 162500 پی پی ام) عصاره گونه های مختلف درمنه بود. نتایج نشان داد که تاثیر گونه های مختلف درمنه روی میزان جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه نورسته تاج خروس متفاوت بود. گونه اوشری بیش از دیگر گونه های درمنه اثر بازدارندگی بر جوانه زنی تاج خروس داشت. غلظت 80000 پی پی ام عصاره گونه های اسکوپاریا، اوشری و سیبری بترتیب میزان جوانه زنی تاج خروس را در مقایسه با شاهد آب مقطر 36.1، 86.3 و 82.5 درصد کاهش دادند. با افزایش مقادیر عصاره گونه های اوشری، اسکوپاریا و سیبری، طول ریشه چه و ساقه چه تاج خروس، بطور نمایی کاهش یافت. گونه اوشری بیشترین اثر و گونه اسکوپاریا کمترین اثر را روی این متغیرها داشت. تاثیر عصاره گونه های مختلف درمنه روی ریشه چه تاج خروس بیش از ساقه چه بود. مقادیر لازم عصاره اوشری برای 50 درصد کاهش طول ریشه چه و ساقه چه تاج خروس بترتیب 19520 و 21960 پی پی ام بود .

مناطق انتشار جهانی در نواحی شمالی با آب و هوای معتدل٬ سراسر  اروپا٬ آمریکای شمالی و آسیا می باشد.

مناطق انتشار در ایران در اردبیل٬ یزد٬ اصفهان٬ آذربایجان شرقی و   غربی٬ خراسان٬ مازندران٬ همدان٬خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد می باشد.

/ 0 نظر / 76 بازدید