پرورش نباتات زینتی در آب

یک گیاه که در گلدان و خاک است فقط یک گلدان معمولی است . ولیوقتی در آب میروید ، شبیه یک گلدان با شاخه های گل بُریده میباشد . با این تفاوت کههم عمر گیاه در آب طولانی است و هم ریشه های گیاه دیده میشوند . حتی میتوان در یکشیشه نسبتا بزرگ چند گیاه متفاوت را قرار داد .

عمل آوردن گیاه در آب بنظر مشکل میرسد ولی اینطور نیست .

گیاهان مختلفی وجود دارند که میتوانند در آب معمولی و خالص و یاآبی که محتوی مواد غذائی است رشد و نمو نمایند .

پرورش گیاه در محلول مواد غذائی که " هیدروپونیک " نامیده میشودیک سیستم پیچیده تری است که ما از آن در اینجا صحبت نمی کنیم و فقط راجع به پرورشگیاه زینتی در آب " یا باغبانی بدون خاک " صحبت می کنیم که ساده ترین روش پرورشگیاهان زینتی و آپارتمانی میباشد .

ممکن است این سئوال پیش بیآید که چطور گیاهان میتوانند در آبرشد کنند ، درحالیکه همیشه متخصصین و اهل فن ، ما را از زیاد آب دادن گیاه برحذرداشته اند .

البته این سئوال پیش خواهد آمد که چطور گیاهی بعلت زیاد آب دادناز بین میرود و اکنون گفته میشود که گیاهان میتوانند در آب پرورش یابند ؟!.

دلیل این گفته متناقض نقش اکسیژن است . زیرا هوای موجود در خللو فرج خاک در اطراف ریشه است که محیط را برای رشد باکتریهای موجود در خاک فراهممیکند و در صورت عدم وجود اکسیژن در اثر آب زیادی ایجاد خفگی در گیاه میشود . زمانیکه اکسیژن در خاک وجود داشته باشد برای گیاه محیط مساعدی وجود دارد . درصورتیکه در کشت آبی اکسیژن در اطراف ریشه ها بحد وفور وجود داشته و محیط برای رشدباکتریها مساعد نیست .

وقتی یک گیاه در آب خالص رشد نمی کند ، باین معنی است که کلیهمواد غذائی مورد نیاز بعلت محروم شدن از خاک در دسترس گیاه قرار نمی گیرد . بنابراین در کشت آبی بایستی محلولهای غذائی بآن اضافه شود .

مواد غذائی اصلی و ضروری گیاه عبارتند از : ازت ، فسفر ، پتاس ومقداری از مواد معدنی دیگر که به عناصر قلیل موسوم می باشند . این مواد را میتواندر فروشگاههای ویژه فروش بذر و سموم و کودهای شیمیائی و ادوات کشاورزی و باغبانیبرای رشد گیاه خریداری نمود .

یک خاک خوب معمولا حاوی مواد غذائی لازم میباشد وگیاهی که درحاک است مواد غذائی را جذب میکند . آب مواد را حل میکند و بوسیله ریشه ها جذب گیاهمیشوند . گیاه به خاک محتاج نیست بلکه به مواد غذائی و آبی که در داخل خاک است نیازدارد .

حال ببینیم چه گیاهانی امتحان خود را در کشت آبی داده اند وقابل پرورش در آب می باشند .

۱)برگ بیدی

۲)بنفشه آفریقایی

۳)بگونیا رِکس

۴) حُسن یوسف

۵)دراسنای برگ قرمز

۶)پنجه کلاغی

۷)آویز

۸)فتوس

۹)برگ انجیری

۱۰)گیاه آلومینیوم

۱۱)عَشَقِه

بهتر است برای موفق شدن ، نکاتی را در مورد پرورش گیاه در آبرعایت کنید .

متخصصین بر این عقیده اند که اگر ظرف کشت آبی از شیشه رنگی باشدبهتر است . ولی در ظروف شیشه ای بی رنگ نیز میتوان به نتیجه رسید .

منتها برای اینکه قارچ در مقابل روشنایی تولید نشود دور شیشه رابا کاغذ تیره رنگی میپوشانند .

ظرف و یا شیشه را بهتر است قبل از استفاده کاملا شسته و ماهییکبار آب شیشه را تعویض و شیشه و خود گیاه را تمیز نمایند .

داخل ظرف را میتوانند با سنگ ریزه هائی پُر کنند به شرط اینکهقبلا آنها را شسته باشند .

ظروف شیشه ای براحتی تمیز میشوند، همچنین قیمت آنها ارزان بودهو فرمهای جالبی از آنها را میتوان تهیه کرد .

اگر قصد دارند گیاهی را در آب پرورش بدهند ، آنرا از داخل خاکخارج کرده ،

سپس بمنظور جلوگیری از انتقال احتمالی باکتری و قارچ موجود درخاک بهتر است آنرا بشویند . این گیاه پرورشی میتواند فقط یک قلمه باشد و خود اینقلمه ریشه خواهد داد .

در مورد پرورش گیاه در آب بایستی مقدار زیادی صبر و حوصله بخرجداد و به گیاه فرصت داده شود که به محیط جدید عادت کرده و پس از مدتی حد اقل یکماهشروع به دادن ریشه و سپس جوانه و برگهای جدید بنماید .

قسمتی از آب موجود ظرف کشت ، تبخیر میشود و هربار بهتر استمقداری آب وِلَرم به آن اضافه نمایند .

اگر کلُر آب زیاد است بهتر است آب را یک شبانه روز به کناریبگذارند تا کلُر آن خارج شود .

سطح آب در ظرف کشت باید متناسب با نوع گیاه و گنجایش ظرف باشد ،بطوریکه جذب هوا ، بسهولت انجام پذیرد .

برای اینکه گیاهان بتوانند در آب رشد نمایند باید آب ظرف کشتهرچند روز تعویض گردد . زیرا تا زمانیکه آب تازه باشد امکان رشد جُلبَکها وباکتریها وجود نداشته و گیاه بخوبی رشد میکند .

برای جلوگیری از فساد سریع آب از زغال نیز میتوان استفاده کرد ،برای اینکه زغال در آب شناور نباشد قبل از استفاده چند روز آنرا در آب میگذارند تاخیس بخورد . این عمل از یکطرف باعث تمیز شدن گرد و خاک زغال شده و از طرف دیگر ازکثیف کردن آب جلوگیری میکند .

گیاهی که در آب پرورش می یابد مثل کشت گیاهان در خاک به نوراحتیاج دارد . از اینجهت بسته به نوع گیاه ، باید مکان مناسب آنرا در داخل آپارتمانبدقت انتخاب نمایند .

منبع : سایت آفتاب

/ 0 نظر / 23 بازدید