موریانه یا کرم چوب

حشره ای را که در کشور ما و بطور کلی در مناطق معتدله بنامموریانه می‌شناسیم در حقیقت (Termite) نیست بلکه باید آنرا کرم چوب بنامیم وانگلیسی زبانان نیز بآن (Wood - Worm) میگویند ـ این حشره که آن را (Furniture Beetle) نیز می‌نامند در طبقه بندی علمی حشرات بااسم Anolium Punctatum نامیدهمیشود و عموماً در چوب والوار و شاخه‌های بی جان درختان زندگی میکند، هنگام بلوغمی‌تواند بآسانی پرواز نماید و در این حالت باثاثه چوبی منازل حمله ور میگردد ـحشره ماده دوست دارد که در شکاف مبلها و سایر اثاثه چوبی تخم گذاری نماید تا لارو (Grub – Larve) آن بتواند از چوب تغذیه نماید ـ بهمین جهت سوراخهائی شبیه تونل (Tunnel) بدرازای مختلف و بقطر تقریبی یک و نیم (۵/۱) میلیمتر در چوب ایجادمی‌نماید ـ مدت زندگی حشره در حالت لاروی در حدود دو سال است و در تمام این مدتبرای تغذیه خود سوراخهای متعددی در اثاثه چوبی آلوده شده بوجود میآورد بعد از دوسال تبدیل بنوزاد شده و این دوره از زندگی حشره را (Pupal Period) می‌نامند که بعداز مدت کمی تغییر شکل داده و حشره بالغ بالدار (Adult Bettle) بوجود میآید و بدینترتیب حشرات بالغ بر قطعات چوبی سالم حمله ور میگردند و دوران زندگی حشره از نوشروع میشود ـ درازای حشره بالغ در حدود شش (۶) میلیمتر است و هر حشرة ماده در حدوددو دوجین (۲۴ عدد) تخم گذاری مینماید.

چوب گردو بیش از همه مورد علاقه این حشره میباشد و بیشتر ازسایر چوبها مورد حمله این حشره قرار میگیرد ـ برعکس چوبهای سخت مانند چوب ماغون (Maho gany) و چوب بلوط بندرت از جانب این حشره کمتر آسیب می‌بینند و در صورتآلودگی به لارز این حشره ناحیه آلوده شده محدود مانده و مانند چوب گردو قسمت آلودهشده گسترش نمی‌یابد.

در چوبهای نرم نیز بیشتر قسمت سطحی تنه که نرمتر از قسمتهای خشنو سخت نواحی درونی چوب است مورد هجوم حشره قرار میگیرد و بیشتر از قسمتهای داخلیآسیب می‌بیند زیرا چنانچه گفته شد لارو حشره بقسمتهائیکه ساختمان شان سخت تر استچندان تمایلی نشان نمیدهد.

بوجود آمدن سوراخهای تازه در بدنه چوب مخصوصاً دیده شدن ذرات وگرد چوب تازه (شبیه خاک اره) دلیلی است قاطع بر فعالیت حشره و آلوده شن قطعه چوبمورد بحث ـ گاهی برای دیدن و مشاهده و براده‌های چوب لازم است قطعه چوب را بتکانندتا ذرات شبیه خاک اره از دهانة سوراخها و تونل‌های ایجاد شده بوسیله لارز حشرهبخارج ریخته شود. برای معالجه چوبهای آلوده شده بهترین راه آغشتن آنها بیکی ازداروهای حشره کش بوسیله برس میباشد لکن لازم است این عمل بقدری تکرار شود تااطمینان حاصل گردد که داروی حشره کش بقدر کافی جذب الیاف چوب شده و بتمام سوراخهانفوذ کرده است ـ برای اطمینان بیشتر ( مخصوصاً در مورد اشیاء چوبی پر ارزش و نفیسآلوده شده به لارز این حشره) بهتر است محلول حشره کش را بوسیله سرنگی بر یک یکسوراخها تزریق کرد.

غالباً دیده شده که داروی حشره کش فقط حشرات بالغ و لارو آنهارا از میان برده است ولی تخم‌های حشره اثری نداشته است بنابراین لازم است بعد ازچند هفته از تزریق اول تزریق مجدد و حتی برای بار سوم نیز تزریق دیگری بعمل آید تاتخم‌های حشره نیز بکلی از میان بروند.

یکی از بهترین داروهای حشره کش در اینمورد بی سولفور کربن (Carbon Bisulphidt) میباشد لکن بعلت قابل اشتعال بودن آن و همچنین بوی نامطبوعشبکار بردن آن مستلزم احتیاط و مراعات بیشتری است بدین معنی که باید در هنگام کارهیچ نوع آتش یا شعله ای در کارگاه نباشد و تهویه هوای محل نیز بخوبی انجام گیردتابوی نامطبوع دارو ایجاد مزاحمت ننماید .

تزریق محلولی از سوبلیمه در آب نیز نتایج خوبی میدهد ـ بعد از تزریق مادهحشره کش میتوان دهانه سوارخهای ایجاد شده بوسیله حشره را با خمیری که از اختلاط موممعمولی و تربانتین(Turpentine) تهیه میشود پر کرد ـ البتهباید در نظر داشت که این روش معالجه ممکنست سبب تغییر رنگ چوب بشود.

فرآورده‌های تجارتی مخصوص مبارزه با موریانه نیز با اسامیتجارتی مختلف در بازار عرضه میشوند که غالباً مفید و مؤثر میباشند. گاهی هجوم حشرهبقدری پیشرفته و شدید است که سرتاسر شیئی چوبی را سوراخهای پرپیچ و خمی که بوسیلهدیواره‌های نازکی بضخامت یک ورق کاغذ از یکدیگر جدا شده اند پر کرده و اگر بدونمراعات احتیاط‌های لازم چنین چوبهائی را دستکاری نمایند بلافاصله بصورت گرد ریزیخرد شده و شیئی چوبی بکلی از میان میرود.

باید در نظر داشت که این قبیل خسارات شدید غالباً در مورد اشیاءساخته شده از چوب گردو مشاهده شده است و معالجه آن‌ها تا اندازه زیادی بستگی بشیئیمورد معالجه دارد مثلاً در مورد صندلی‌های چوبی آسیب دیده که هنوز مورد استفادهمیباشند باید قطعات آسیب دیده را تعویض نمایند ـ در مورد قابهای چوبی و نظائر آن کهتعویض قسمتها را در پارافین مذاب( Paraffin Wax از فرآورده‌های نفتی میباشد) فرو میبرند ـ البته این عمل وقتی مفید خواهد بودکه ابعاد قعات آسیب دیده چندان بزرگ نباشند ـ اگر مقاومت و پایداری قطعات آسیب دیدهبسیار کاهش یافته و تقویت مجدد آنها بروش نامبرده بالا مشکوک بنظر برسد بهتر است بانصب تکیه گاه‌های مناسب قطعات آسیب دیده را از خطر از هم پاشیدگی محافظت نمود. بمحضمشاهده آثاری حاکی از فعالیت حشره باید بمبارزه با آن اقدام شود زیرا در مدت کمیمیدان فعالیت حشره بطرز شگفت آوری گسترش می‌یابد.

این حشره علاوه بر چوب بر کتابها و انواع کاغذ نیز هجوم می‌بردو اگر با آن مبارزه نشود ممکنست بکلی کاغذ یا سند یا کتابرا مضمحل نماید ـ در اینموارد برای مبارزه با این حشره از بخور پارادی کلرو بنزن (Paradichloro Benzene) ونفتالین (Naphthaline) و بخار بی سولفور کربن Carbon Bisulphide در ظروف سربستهیا اطاقهای مسدود با موفقیت کامل استفاده میشود.

منبع : سایت آفتاب

/ 1 نظر / 3 بازدید
حسین

سلام.امیدوار بودم مثل همیشه سایت شما اطلاعات خاصی که من میخوام رو بهم بده اما هیچ اطلاعاتی درباره خواص موریانه و نحوهی پرورش آن نداشت.حتما اطلاعاتی در این باره بذارید.منتظرم. با تشکر