برنج های وحشی و اهلی شدن آن ها

خویشاوندی گونه ها و جستجوی اجداد
 
تاکسو نومی
دوگونه برنج زراعی به نام های اوریزا ساتیوا ال. و اوریزاگلابریما استود وجود دارد. کشت اولی در مناطق گرمسیری و معتدل به طور وسیعیرواج دارد و دومی، بومی آفریقای غربی است. جنس اوریزا، علاوه بر ایندوگونه ی زراعی، بیست گونه وحشی را نیز شامل می گردد. رده بندی این جنسابتدا توسط روس شویس (1931)، شوالیه (1932)، و کاترجی( 1948) انجام گرفت. ولی نامگذاری گونه های وحشی همواره مورد بحث بوده است. تاتوکا(1963) بیست ودو گونه را از روی تعداد کروموزوم ها، علایم ژنوم و انتشار جغرافیایی آنها  برشمرد. اوبرپایه ویژگی های اساسی معینی این جنس را به ششگروه طوری تقسیم کرد که بعدا گروه کوآرک تاته به جنس جداگانه ای تغییریافت(تاتوکا، 1964). گروه اوریزا ترکیبی از دو گونه زراعی و ده گونه وحشیقابل آمیزش با همدیگرند.
کار اساسی تحلیل ونوم توسط موریناگا وهمکاران انجام گردید(1960، 1964) و توسط کاتایاما (1970)، واتاناب و اونو (1965، 1966، 1967، 1968)، لی (1964)، هو (1970) و بسیاری از محققین دیگردنبال شد. نایار (1973) تجدید نظر جامعی درباره مطالعات زادشناختی یاخته ایآن به عمل آورد.

 فعالیت های اخیر عمدتا برای تعیین رابطه بین ژنوم هایگوناگون با استفاده از آلوپلوییدهایی که به طور مصنوعی به دست  آمده اند ،جهت یافته است . به طور کلی علامت   a که برای گونه های زراعی  و خویشاوندان آنها، و c به عنوان ونوم های اصلی پذیرفته شدند، دارای آمیزش تصادفی اند،ژنومهای b ، c و d ترکیب پذیری آن ها را باهم نشان می دهند.
موریشیماو اوکا (1960) برای نمایش کمّی نمونه های متفاوت بین گونه ای ، روش های  تاکسونومی عددی را به کاربردند. عمل آن ها نشان داد که دوگونه زراعی ساتیواو گلابریما و دوگونه وحشی پرنیس ( شامل روفی پوگون و بارتی ای) و برویلی گولاتا دسته دارای ژنوم a و اوفی سینالیس وخویشاوندان آن( ژنوم های b ، c  و d 

/ 0 نظر / 5 بازدید