کشاورزی زیستی ـ بخش چهارم

 

هند

در هند کشاورزان تولید کننده محصولات ارگانیک به سه گروه تقسیممی شوند.

۱)گروه اول کشاورزانی هستند که بیشتر از دانش بومی و تکنولوژیتوسعه یافته هزاران سال پیش پیروی می‌کنند، هدف این افراد از کشاورزی تولید بهمیزان نیازشان است و می‌توان گفت فروش قابل توجهی از این محصولات ندارند.

۲)گروه دوم کشاورزانی هستند که با توجه به ابعاد مزارعشان(کوچک تا متوسط) به دو گروه تقسیم می شوند:

الف) آنهایی که برای زنده کردن عملیات وابسته به کتاب مقدسهندوها کشاورزی می کنند.

ب) آنهایی که از سیستم‌های کشت ارگانیک مدرن پیروی کرده وبه‌طور معمول مازاد تولید دارند و گاهی آنها را صادر می‌کنند.

۳)گروه سوم شرکت‌های خصوصی هستند که باتوجه به تقاضای بازار،کشاورزی ارگانیک را در ابعاد و مقیاس‌های بزرگ انجام می‌دهند و به‌طور فعال درارتقاء بخشیدن کشاورزی ارگانیک جهت صادرات نقش دارند.

هند محصولات اولیه‌ی ارگانیک را تولید کرده و در سطح محدودیآنها را فرآوری می‌کند. محصولات ارگانیک اصلی که در مناطق آب و هوایی گوناگون رشدمی‌کنند شامل قهوه، چای، چاشنی‌ها، میوه‌جات، سبزیجات، غلات، عسل، پنبه می باشد؛لازم به توضیح است در هند تولید دام و طیور و شیلات به روش ارگانیک وجود ندارد.

در تمام بازار هند با توجه به سطح توسعه یافتگی منطقه محصولاتارگانیک به‌طورمستقیم از تولید کننده به مصرف کننده می‌رسد.

چین

چین با وجود آن‌که بیشترین سطح ارگانیک در آسیا را داراست اماکشاورزی ارگانیک در این کشور در مراحل ابتدایی می‌باشد. حدود دو سوم استان‌ها ومناطق خودگردان چین در تولید، فرآوری و تجارت ارگانیک درگیر هستند.

درسال ۱۹۹۴ در راستای توسعه‌ی محصولات ارگانیک در حفظ محیطروستا از آلودگی، سازمان اجرایی حفاظت از محیط زیست چین، مرکز توسعه‌ی غذای ارگانیکرا تاسیس کرد. این مرکز مجموعه‌ی جامعی از تولیدات مزارع ارگانیک و استانداردهایفرآوری غذا و آئین نامه‌های مدیریت برچسب گذاری محصولات ارگانیک را آماده کرد. ازاین استانداردها محصولاتی همانند محصولات زارعی، تخم مرغ، لبنیات، پرورش زنبور عسل،قارچ، جوانه‌ها، مجموعه‌ی گیاهان وحشی، محصولات ارگانیک فرآوری شده، توزیع و فروش،انبارداری و بسته بندی، بازرسی و ارزیابی، آبیاری و کیفیت آب را شامل می‌شود.

کره

در سال ۲۰۰۱ محصولات ارگانیک (میوه جات، سبزیجات و برنج) تولیدشده تنها 2/0 درصد از کل تولیدات کشاورزی را تشکیل داده است. با این حال تقاضا برایاین محصولات در حال افزایش است.

حدود ۵۵ درصد مصرف کنندگان کره‌ای محصولات ارگانیک خریداریمی‌کنند زیرا بسیاری از آنها به بهداشت و سلامت خود اهمیت می دهند و علاقه زیادی بهخوردن غذای‌های سالم و با کیفیت بالا دارند. در حال حاضر درآمدها و آگاهی تولید درزمینه ارگانیک بالا رفته و تقاضا برای محصولات فرآوری شده بیشتر شده و پیش بینیمی‌شود مصرف این محصولات رو به افزایش باشد

آمریکای جنوبی

در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی مناطق ارگانیک 5/0% بوده ورشد آنها با توجه به کشت این محصولات از سطوح پائین، بسیار چشم گیر می باشد. کلمناطق تحت مدیریت ارگانیک در حال حاضر 7/4 میلیون هکتار می باشد.

تقریبا" تمام کشورهای آمریکای جنوبی دارای کشت ارگانیک هستنداما سطح رشد و پیشرفت آن بین کشورهای مختلف گوناگون است. در میان کشورهای آمریکایجنوبی کشورهایی که بیشترین درصد زمینهای ارگانیک را دارند آرژانتین، اروگوئه، برزیلو شیلی می باشند. مهمترین بخش 2/3 میلیون هکتار اراضی ارگانیک در آرژانتین راچمنزارها تشکیل داده است، علاوه بر آن‌که ۱۰۶۴۲۷۵ هکتار تحت گواهی گیاهان وحشی قابلبرداشت می باشد.

در آفریقا انقلاب سبز موفقیت کمی در مناطق روستایی به‌دست آورد،استفاده از نهاده‌ها در کشورهای آفریقایی حتی با وجود استفاده از آن در بعضی ازمحصولات (همانند پنبه در زیمباوه)، کم می باشد. با توجه به استفاده کم از نهاده‌هادر اکثر کشورهای آفریقایی محصولات کشاورزی می‌توانند در شرایط ارگانیک تهیه شوند.

کشاورزی ارگانیک در آفریقا به‌خصوص در کشورهای جنوبی این قارهدر حال گسترش است. عوامل مهم گسترش این نوع کشاورزی در آفریقا تقاضای کشورهای صنعتیبرای محصولات و هم‌چنین بازسازی و باروری خاک در سرزمین‌هایی که تخریب خاک و زمینآنها را تهدید می کند می باشند.

لازم به توضیح است بشتر محصولات صادراتی این قاره قهوه، پنبه،کاکائو، میوه های خشک، گیاهان دارویی، آناناس، موز، وانیل، آکاوادو، نارگیل، بادامزمینی و ... را شامل می‌شود. بیش از ۲۰۰هزار هکتار در آفریقا تحت مدیریت ارگانیکبوده و علاوه بر آن ۲۳۳۵۱ هکتار تحت عنوان گیاهان وحشی قابل برداشت، گواهی برداشتدارند.

آفریقای جنوبی واوگاندا

در مقایسه با سایر کشورهای جنوب صحرای آفریقا ، آفریقای جنوبی واوگاندار دارای بخش ارگانیکپیشرفته ای می باشند. آفریقای جنوبی علاوه بر آژانسهایگواهی دهنده برای صادرات این محصولات دارای بازارمحلی محصولات ارگانیک هم می باشد.

سطح کشاورزی ارگانیک در آفریقای جنوبی ۴۵۰۰۰ هکتار ودر اوگاندار۱۲۲۰۰۰هکتار را در برگرفته که به ترتیب شامل ۲۵۰ و ۲۸۲۰۰ مزرعه می شوند. دراوگاندا بخش اعظم تولیدات ارگانیک به کشورهای پیشرفته صادرمی شود و آژانسهای گواهیدهنده این محصولات در این کشور در حال گسترش فعالیت خود می باشند، محصولات ارگانیکاین کشور شامل میوه جات ، سبزیجات تازه، پنبه و قهوه می باشد.

گواهی محصولات ارگانیک

درسال‌های اولیه‌ای که کشاورزی ارگانیک در حال رونق گرفتن بودتقریبا“ بیشتر محصولات ارگانیک تولید شده به مصرف محلی می‌رسید، در واقع تازگیمحصول و بازار بدون واسطه به‌طورمعمول ماهیت اصلی تولیدات ارگانیک را همراه بامشخصه‌ی اصلی آن یعنی عدم مصرف مواد شیمیایی در محصول تشکیل می‌داد.

گسترش بازار ارگانیک از سال ۱۹۷۰ منجر به وسیع تر شدن چرخه‌یعرضه‌ی محصولات ارگانیک درجهان شد در این هنگام این احتمال بوجود آمد که محصولاتارگانیک برای رسیدن به مصرف کننده باید مسافتهای طولانی از طریق واسطه های متعددسپری کند. باتوجه به شرایط بوجود آمده مصرف کننده باید اطمینان حاصل کند، محصولی راکه خریداری کرده صدردرصد ارگانیک است.

برای تضمین محصولات ارگانیک و اطمینان خریداران از سالم بودنمحصول و جلوگیری از مشکلات بعدی آن از سال ۱۹۹۰ استانداردهای مشخصی برای محصولاتارگانیک تعیین شد.

این امر منجر به دریافت گواهی کشاورزان درصورت گذراندندوره‌هایی زیر نظر آژانس‌های گواهی دهنده شد که شامل رعایت استانداردهایی در تولیدو رشد محصول، بذر ونهال محصولات، مدیریت کنترل آفات و علف‌های هرز درمزرعه، مدیریتو نظارت بر بسته بندی، آماده سازی، شستشو، انبارداری، حمل و نقل و روش‌های برچسبگذاری است.مهمترین مزیت دریافت گواهی ارگانیک دسترسی به بازار محصولات ارگانیک استکه به طورمعمول به این محصولات در بازار بیمه تعلق می‌گیرد.

از سوی دیگر کاهش هزینه‌ی نهاده‌ها، ساخت و بهبود کیفیت خاک،افزایش سلامتی با کاهش استفاده از مواد شیمیایی، کاهش آفات و علف‌های هرز و ... ازجمله مزیت‌های دیگر محصولات ارگانیک است که این اطمینان را به مصرف کننده می‌دهدکه هر کجا محصولی با گواهی برچسب ارگانیک مصرف کنند عاری از مواد شیمیایی و سموم وتضمین کننده‌ی سلامت آنها می‌باشد.

به دلیل پیدایی اعتماد و جلب رضایت مصرف کننده به کالاهایارگانیک طرح‌های نمادینی که کشاورزان، عمده فروشان و تولیدکنندگان کالا را بهیکدیگر مرتبط سازد از ویژگی‌های اصلی قوانین ارگانیک است. گفتنی‌ست هنگامی‌که طرحیتوسط گروه ناظر موردتائید قرار گرفت و گواهی شد تولیدکنندگان و کشاورزان مجاز بهاستفاده از نماد مربوط به آن هستند.

مجموعه استانداردهای ارگانیک قوانینی را در برمی گیرند کهماهیتی جهانی داشته و مرزهای ملی را پشت سر گذاشته باشند و برخی از کشورهای عمدهمصرف کننده و تولید کننده محصولات ارگانیک، استانداردهای ملی بـرای گواهی اینمحصولات را تدوین کرده باشند.

شایان ذکر است فرانسه اولین کشور اروپایی بود که برچسب دولت AB مخفف Agricultural Biological را برای غلات، میوه جات و سبزیجات ارگانیک ارائه داد. AB به مفهوم کشاورزی بیولوژیک و مصرف کنندگان فرانسوی علامت AB را شناخته و درنظردارند در فروشگاه‌های بزرگ، میوه‌جات و سبزیجات تازه‌ی ارگانیک حتما“ دارای علامت AB باشند.

از سایر استانداردهای که در کشورهای دیگر جهان برای گواهیمحصولات ارگانیک به‌کار می رود می توان به UKROFS که در بریتانیا مورد استقاده قرارمی گیرد، اشاره کرد. استفاده از نشانه گواهی UKROFSبه این معنا نیست که سایرنمادهای مشخص کننده‌ی ماهیت ارگانیک محصول کنار گذاشته شود بلکه می توان از ایننشانه در کنار نمادهای دیگر و به‌منظور تایید شرایط لازم ارگانیک کالا استفاده کرد.

وضع قوانین اتحادیه‌ی اروپا بر تعداد استانداردهای تصویب شدهکشورهای عضو تاثیر عمده‌ای به‌جا گذاشت و در حال حاضر ورود محصولات ارگانیک بهاتحادیه اروپا تنها از کشورهایی مجاز می باشد که در لیست تولید کنندگان ارگانیکمصوب اتحادیه اروپا قرار داشته باشند این کشورها باید از قوانین تولید ارگانیکاتحادیه اروپا پیروی کنند.

در ایالات متحده امریکا نیز قوانین برای تولید مواد غذاییارگانیک در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید. این قوانین برای اعمال استانداردهای مواد غذاییگیاهی و ارگانیک در سطح ملی و نیز تدوین و تنظیم مراحل گواهی محصول فراهم است.

باتوجه به وجود برخی مشکلات، قوانین مزبور در سال ۱۹۹۳ لازمالاجرا شدند، از سوی دیگر کوشش‌هایی به‌منظور تدوین قوانین برای تولید و مصرفمحصولات ارگانیک در سطح جهانی توسط فدراسیون بین المللی جنبش کشاورزیارگانیک(IFOAM) به‌عمل آمد. IFOAM درسال ۱۹۷۹ تاسیس شد و ستاد مرکزی آن در آلماناست.

اکثر موسسات و نهادهایی که در سطح اروپا در رابطه با محصولاتارگانیک فعالیت دارند وابسته به IFOAM هستند:  IFOAM مجموعه‌ای از حداقلاستانداردهای تولید را برای محصولات ارگانیک عمده تعیین کرده است که تمامی اعضاباید در اصول به آنها متعهد باشند. مجموعه حداقل استانداردهای IFOAM به‌عنوان مبانیبرای قوانین اتحادیه‌ی اروپا و سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. هدف IFOAM ایجاد یک “علامت ارگانیک“ جهانی به دور از هر گونه قید ملی و یا اتحادیه‌ای است.

در سطح بین المللی، سازمان خواروبارکشاورزی(FAO) نیز نسبت بهرشد بخش کشاورزی ارگانیک و نیاز به وجود مـعیارهایی برای گواهی این محصولات عکسالعمل نشان داد و به‌عنوان بخشی از مجموعه قوانین مربوط به تغذیه FAO’S codex Alimentarius پیشنهاداتی را برای استانداردهای ارگانیک بین المللی فراهم آورده است.

منبع : سایت افتاب

 

/ 0 نظر / 5 بازدید