مورچه ها چگونه برای یکدیگر پیام می فرستند ؟

آیا مورچه هایی را دیده اید که در امتداد یک خط در خلاف جهت یک دیگر حرکت می کنند ؟ در این صورت شما اثر فرومون را بر رفتار این حشرات مشاهده کرده اید . هنگامی که مورچه غذایی پیدا می کند ، بی درنگ سرش را به سوی لانه برمی گرداند . در این حال از شکم او ترکیبی به نام ۹- اوکسی -۲- دسنوییک اسید ترشح می شود . این ماده بر مورچه های دیگر اثر کرده ، آنها را واردار می کند تا رد غذا را بگیرند و خود را به آن برسانند . چندی نمی گذرد که مورچه های دیگری به این پیام پاسخ می دهند و اثر اسید ترشح شده توسط آنها شدید تر می شود . با تمام شدن ماده ی غذایی ، ترشح اسید و اثر آن پایان می یابد و اسیدهایی که ترشح شده بود ، کم کم بخار می شوند . ایم امر سبب می شود مورچه هایی که در دو جهت مخالف در حرکتند ، متوقف شوند .

نمونه ای از وابستگی مورچه ها به این نوع ارتباط شیمیایی در پدیده ای به نام فرومون مرده دیده می شود . به این ترتیب که مورچه ها با دیدن یک مورچه مرده به پرستاری از او می پردازند تا آنکه از بدن مورچه مرده ، ترکیبی به نام ۱۰- اوکتا دسنوییک اسید ترشح می شود . این ماده به فرومون مرده مشهور است . پس از این رویداد مورچه ها بدن مورچه مرده را به دور می اندازند تا آنکه فرومون مرده تبخیر شود و اثر آن از بین برود .

حشره های ماده برای جذب حشره های نر هورمون هایی ترشح می کنند . به کمک همین هورمون ها می توان آسیب های وارد شده توسط حشره ها را به فراورده های کشاورزی کنترل کرده ، کاهش داد . این کار سبب به دام انداختن حشره ها می شود که در نتیجه آن تولید مثل حشره ها کاهش می یابد و سرانجام کاهش جمعیت حشره ها را در پی دارد . برخی از هورمون های جنسی بسیار قوی هستند چنان که یک قطره از آنها می تواند میلیون ها حشره نر را به سوی خود بکشاند .

 برخی از حشره های نر می توانند از فاصله های بسیار دور مولکول هورمون جنس مخالف را شناسایی کرده ، آن را پیدا کنند . این نوع ارتباط شیمیایی تنها به حشره ها محدود نمی شود . سگ ماده نیز ماده ای شیمیایی به نام پاراهیدروکسی بنزوات را برای جذب جنس مخالف خود ترشح می کند .

بررسی ساختار فضایی و گروه های عاملی موجود در مولکول هورمون ها نشان می دهد که همه آنها در یک چیز به هم شبیهند . برخی از هورمون ها ایزومرهای فضایی دارند و حشره ها تفاوت میان این ایزومرها را تشخیص می دهند . ساختار هر هورمون نقش مهمی در عملکرد آن دارد . بسیاری از هورمون ها باید از راه هوا پراکنده شوند و بنا به نتایج به دست آمده ، هورمون هایی که سبک ترند فرارتر بوده ، بهتر پخش می شوند . پژوهشگران حدس می زنند که جابجایی فیزیکی مولکول های یک هورمون ، وابسته به ساختار مولکول آن است و نقش مهمی در سازوکار ارتباط های شیمیایی میان موجودات زنده ی مربوط به یک گونه دارد .

/ 0 نظر / 74 بازدید