بررسی اثرات تنش خشکی در برخی گیاهان

مشاهده شد که تنش خشکی ، فتوسنتز جاری را 20 % کاهش داد در حالی که عملکرد فقط 15 % کاهش یافت . کاهش کمتر بدلیل انتقال مجدد مواد ذخیره ای از ساقه به دانه بود کهنشان دهنده نقش بافری ساقه در ثبات عملکرد است . و رقم چمران به دلیل ذخیره بالیساقه از ثبات عملکرد بالاتری برخوردار بوده است. تنش خشکی باعث کاهش وزن خشک برگها و ساقه ، کاهش سرعت پر شدن دانه می شود . و رقماصلاح شده فلات به عنوان بهترین رقم شناسایی شد. اثر منفی تنش خشکی بر روی عملکرد دانه به زمان و شدت خشکی بستگی دارد . به علترسیدگی زودتر دانه در جو ، سازگاری به تنش رطوبتی جو نسبت به گندم بهتر است

سویا :

بیشترین آسیب ناشی از تنش آبی مربوط به صفت عملکرد بذر می باشد. رقم Williams مقاومترین رقم نسبت به خشکی می باشد.

اسپرس :

تنش خشکی درصد جدانه زنی ،طول ریشه چه ، طول و وزن محور زیر لپه و وزن گیاهچه راکاهش داد . گونه           O.crista_yalli مقاومترین گونه شناسایی شد.

پیاز :

خسیاندن بذور در مواد شیمیایی PEG) و PEG+GA3)باعث افزایش درصد تندیش می گردد.

گندمیان :

تنش خشکی باعث افزایش پتانسیل برگ آب در اکثر گونه ها ( بجز علف گندمی پا بلند وارزن وحشی ) ، کاهش سطح برگ و تولید ماده خشک ، افزایش بازدهی مصرف آب شد .و علفهای گندمی پا بلند و بروم نروم به عنوان مقاومترین گونه ها و علفهای باغ و فستوک بهعنوان حساس ترین گونه به تنش خشکی شناخته شده اند.

زیره سبز :

برای افزایش کمیت و کیفیت اسانس باید نسبت مناسبی از رطوبت خاک در اختیار گیاه قرارگیرد زیرا رطوبت خاک بر میزان اسانس تاثیری ندارد و بهترین کیفیت 3/2 ظرفیت زراعیمی باشد. زیره سبز در شرایط تنش رطوبتی خود را سازگار با کمبود رطوبت می کند هرچند در شرایطمطلوب رطوبتی عملکرد بهتری دارد

ماش:

بیشترین آسیب تنش خشکی در گیاه ماش مربوط به ارتفاع گیاه و کمترین آسیب مربوط بهوزن صد دانه و طول غلاف می باشد.

گلرنگ:

تنش خشکی باعث کوتاه شدن دوره رشد در گلرنگ می شود.

کلزا :
اثر تنش خشکی در ده رقم کلزا از مرحله ساقه دهی بر صفات عملکرد بیولوژیک ،عملکرد اقتصادی ، شاخص برداشت ، وزن هزار دانه ، درصد روغن ، سطوح مختلف آبیاریاختلاف معنی داری وجود نداشت . از نظر تعداد کپسول آمیکا و از نظر پرولین ایگلبهترین بودند و ایگل و هروس سازگاری بهتری با شرایط تنش داشتند.

منبع : وبلاگ بحث و گفتگوی شادیسم

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
منصوری

سلام. پایان نامه من در مورد تنش خشکی هست. لطفا منابع استفاده شده نوشته هاتون رو برام ایمیل کنید. ممنون