حفظ پایداری تولید گندم با استفاده از کود های آلی

فواید ماده آلی
ماده آلی قادر است آب زیادی جذب نماید و موجب افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک گردد و این عمل باعث بهتر شدن تحمل گندم نسبت به تنش های خشکی و گرمازدگی می شود
ماده آلی با افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک سبب پائین آمدن غلظت نمک در خاک های شور شده و شرایط را برای رشد بهتر گیاه فراهم می سازد و اثرات تنش شوری را کاهش می دهد
- ماده آلی دانه بندی ذرات خاک را به شکل یک اسفنج در آورده و ساختمان فیزیکی خاک را اصلاح می نماید. با این عمل شدت سله بندی و تشکیل قشر سخت در سطح خاک کاهش یافته و شرایط مساعد برای جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم فراهم می شود و کشاورزان سبز یکنواخت و پراکنش مطلوب گندم را در سطح مزرعه خواهند داشت
ماده آلی قادر است با فراهم نمودن محیط مطلوب برای فعالیت ریشه گندم ، موجب گسترش افقی و عمودی ریشه در خاک شده و با افزایش حجم فعال ریشه سبب جذب بیشتر آب و عناصر غذایی از خاک می شود و از این طریق باعث افزایش تحمل گندم نسبت به تنش های محیطی از قبیل خشکی ، سرما ،گرما و هم چنین آفات ، بیماریها و علف های هرز می گردد
ماده آلی خاک کار و اعمال زراعی بر روی خاک راسهل و آسان تر می نماید. ماده آلی موجب انجام بهتر عملیات خاک ورزی و تهیه به موقع بستر برای بذر می شود. تشکیل کلوخه های بزرگ و سخت و تردد زیاد تراکتور با ادوات خاک ورزی به منظور آماده سازی زمین عمدتا" بدلیل کمبود ماده آلی در خاک می باشد
ماده آلی خاک مقادیر ودوام قابلیت جذب عناصر غذایی از قبیل فسفر ، روی ، مس و غیره را افزایش داده و ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی، موجب کمتر شدن اثرات سوء این نوع کودها در محیط فعالیت ریشه گندم می شود
ماده آلی قادر است شرایط مطلوب برای تهویه خاک فراهم نماید و با خروج گازهای سمی از محیط فعالیت ریشه و تامین اکسیژن مورد نیاز ریشه، موجب رشد و نمو بهتر گندم و در نهایت سبب افزایش تحمل گندم نسبت به تنش های محیطی می گردد
ماده آلی موجب نفوذ سریع تر آب باران یا آبیاری در داخل خاک شده و دوام حالت ماندآبی در سطح خاک را کاهش دهد و از این طریق از خفگی ریشه گندم و گسترش بیماریهای ریشه جلوگیری می نماید
کاهش شدت فرسایش خاک و حفظ رطوبت در خاک از دیگر فواید ماده آلی می باشد. خیلی از خواص خاک مانند جذب و نگهداری آب ،حفظ عناصر قابل تبادل ،ظرفیت تولید ازت، فسفر و سایر عناصر برای رشد گندم ، پایداری ساختمان خاک ، تهویه مناسب به میزان ماده آلی موجود در خاک بستگی دارد
محصول دهی و قابلیت کشت یک زمین زراعی با مقدار ماده آلی خاک همبستگی قوی دارد. این ماده آلی را می توان از طریق کودهای حیوانی ،کودهای سبز ، بقایای گیاهی ،پسماندهای صنایع غذایی و سایر منابع تهیه و تامین نمودو در اختیار کشاورزان قرار داد تا آتها بتوانند با دسترسی آسان به این منابع کود های آلی در جهت حفظ حاصلخیزی خاک های خود بکوشند.
.
.


منبع : سایت اخبار روستا

/ 0 نظر / 7 بازدید