کشت توأم برنج , آزولا و ماهی

گیاه آزولا از خانواده salvinacea است و به عنوان کود بیولوژیک برای تثبیت ازت اتمسفر و تأمین آنبرای برنج در بسیاری از کشورهای برنج‌خیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اینگیاه در بسیاری از مناطق دنیا پراکنده است و به صورت شناور در آب استخرها, آبهای راکد, آبگیرها و کانالهای آبیاری یافت می‌شود. ساقه به صورتریزدم‌های منشعب شناور, برگهای آن کوچک, متناوب که روی هم قرار دارند. ریشهآن به صورت معلق در آب با طول ۲ تا ۵ سانتی‌متر می‌باشد. بخش رویی برگ سبزیا صورتی, گوشتی و کلروفیلی بوده و قسمت زیرین نازک و بدون کلروفیل بابافتهای اسفناجی سفید رنگ. گیاه آزولا جمعاً دارای شش گونه است که درآمریکا و بسیاری دیگر از نقاط جهان پراکنده‌اند.آرولد معمولاً به صورتغیرجنسی و از طریق سبزینه تکثیر پیدا می‌کند. ابزار و ادوات کشاورزی, دام وانسان و ... نیز از عوامل انتشار آزولا هستند
.

در مزارعی که گیاهآزولا به عنوان علف هرز مطرح است لازم است با اقدامات زیر آن را کنترلنمود:
از نشاء‌های بلند استفاده شود
.
از دادن کود فسفره بهمزرعه اجتناب گردد
.
سطح آب کرتها باید بسیار پائین بوده و به حدصفر نزدیک باشد به همین جهت لازم است راه خروجی آب از کرتها همیشه باز, تاسطح آب از میزان مورد نظر بالاتر قرار نگیرد.لازم به یادآوری که تراکمگیاه آزولا در سطح مزرعه در یک هفته پس از نشاء نباید چندان زیاد باشد , چون در این صورت می‌تواند مشکلاتی در تبادل هوا و ایجاد خفگی در نشاء بهوجود آورده و خود به عنوان علف هرز عمل نماید.آزولا یک گیاه آبزی کوچکیبوده که مقادیر زیادی موادغذایی دارد, چون می‌تواند نیتروژن (ازت) هوا راتثبیت نموده, عمل فتوسنتز را انجام دهد, و مواد مغذی را از محیط اطراف خوداز طریق شبکه‌ی ریشه‌ای خود جذب نماید.همچنین یک غذای عالی برای ماهی نیزمی‌باشد.آزولا از نظر اسید آمینه (آرونین) غنی بوده که ممکن است نقش مهمیدر رشد ماهی بازی نماید.آزولا خیلی سریع رشد نموده, محصول زیادی تولیدمی‌نماید, و برای خوردن ماهی اندازه مناسبی داشته, نیاز به برداشت و خردکردن ندارد, می‌تواند در مزرعه برنج رشد نماید و فواید اقتصادی و اکولوژیکیخود را افزایش دهد.

نقش آزولا غذای ماهی
هر دو ماهیعلف‌خوار و همه‌چیز آزولا می‌خورند, کپور علف‌خوار (ctenopharyngodon idedda) بیشتر از معادل ۶۰-۵۰ درصد وزن بدن خود در هر روز آزولا مصرفمی‌کنند. میزان مصرف آزولا به وسیله کپور ماهی معمولی (cyprinus carpio) باافزایش اندازه آن افزایش می‌یابد. ضریب تبدیل غذایی آزولا در ماهی

/ 0 نظر / 17 بازدید