پرورش توأم ماهی و اردک

۱)هنگامی که اردکها در سطح استخر آزاد هستند می توانند از طریقدفعیاتشان استخرها را کوددهی کنند.

اردکها به خاطر کارایی بسیاری که دارند به اصطلاح ماشین کود دهینامیده می شوند و راهی برای پس انداز حق الزحمه این موارد ۶۰ درصد از کل هزینه هایعرف در پرورش ماهی را شامل می شوند.

۲)اردکها گیاهان آبی را در کنترل خود نگه می دارند. (مانع ازافزایش بی رویه آنها می شوند).

۳)اردکها با راه رفتن بر روی کف استخر باعث نرم شدن بستر و کمکبه خروج مواد مغذی از خاک و نتیجتا افزایش تولیدات استخر می شوند.

۴)هنگامیکه اردکها در آب شنا می کنند باعث هوادهی آب شدهبنابراین می توانند هواد دهنده های بیولوژیکی نامیده شوند.

۵)پناهگاه اردکها در قسمت خاکریز استخرها ساخته می شودبنابراین فضایی اضافی برای حرکت، تکاپو و زیست اردکها نیاز نمی باشد.

۶)بیشتر نیاز غذایی اردکها از استخر با خوردن علفهای هزر آبی،حشرات، لارو و کرمهای کف بستر و غیره برآورده می شود و لذا غذای مکمل خیلی کمی نیازدارند و بطور معمول پرورش دهنده از ضایعات مرغ، نرم تنان و پوسته برنج جهت تغذیهآنها استفاده می کند.

روش پرورش ماهی

مدیریت موفق در استخرها بر اساس رسیدن به سود در پرورش ماهیاستوار می باشد.

جهت راحتی در کار مراقبت از اردکها و ماهیها و جلوگیری ازشکار شدن آنها توسط شکارچیان، استخر (حدود ۱۰۰۰ متر مربع) در نزدیک به محل سکونتساخته شود.

خاکریزها و دیواره های استخر دقیق بررسی شده و در صورت وجودخسارت بازسازی شوند. استخر به حدی گود شده شود که در طول فصل خشک بیش از یک متر آبدر آن باقی بماند.

استخر را خشک و ماهیان باقیمانده (هرز) یا جابجا شده یا توسط۱۵کیلوگرم پودر کلر و ۵ کیلوگرم اوره در هر ۱۰۰۰ متر مربع کشته شوند. می توان اورهیا پودر کلر را بصورت تناوبی به کار برد. در این صورت برای کشتار ماهیان دیگر نیازیبه تور ماهیگری نمی باشد. بطور متناوب یا یک دوره در میان می توان ۲۵۰ کیکوگرم روغنکیک Mahua- Basia Latifolia را نه تنها برای کشتار ماهیان هرز بلکه بعنوان نوعی کودبه کار برد.

یک هفته قبل از کود دهی ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم آهک به استخر اضافهشود. در مواردی که مخلوط پودر کلر و اوره جهت از بین بردن شکارچیان و تخم ماهیان بهکار رفتهفقط ۵ تا ۱۰ کیلوگرم آهک استفاده می شود (در این صورت باید میزان پودرکلر را کاهش داد).

استخر توسط ۵۰۰ کیلوگرم (در ۱۰۰۰ متر مرع) کود گاوی کود دهیشده و ۷ روز بعد از سم پاشی (بطوریکه یک هفته از سم پاشی توسط پودر کلر گشته باشد)با بچه ماهیان انگشت قد ذخیره سازی شود. طول مناسب جهت ذخیره سازی بچه ماهیان بیشتراز ۱۰ سانتی متر است. زیرا احتمالا کوچکترها توسط اردکها شکار می شوند. میزان ذخیرهسازی توصیه شده ۶۰۰ قطعه در هر ۱۰۰۰ متر مربع می باشد. با توجه به شرایط استخر وبچه ماهیان قابل دسترس می توان بعضی تغییرات را ظرفیت ذخیره سازی و نسبت گونه هایرها شده بوجود آورد.

آمور باید بطور تنظیم شده ای توسط گیاهان آبی یا خاکی تغذیهشود، این غذادهی باید قبل از رها کردن اردکها به درون استخر انجام شود. در غیر اینصورت اردکها گیاهان مورد تغذیه آمور را در سطح استخر پراکنده می کنند.

صید

ماهیانی که به اندازه بازاری رسیدند باید صید شوند و به مابقیاجازه رشد بیشتر داده شود. صید ممکن است ۱۰ – ۱۲ ماه بعد از تاریخ ذخیره سازی انجامشود.

پرورش اردک

تخم گذاری در اردکها به عوامل مختلفی از جمله خصوصیات ژنتیکی وجنس یا گونه آنها وابسته است. اما شرایط مدیریتی خوب، ما را به سوی بدست آوردن باکیفیت ترین تخم و گوشت سوق می دهد.

اردکها به دلیل اینکه بیشتر ساعات روز را در استخر سپری می کنندنیاز به داشتن پناهگاههای خیلی پیشرفته ندارند. پناهگاهها از بامبو یا دیگر موادارزان قیمت که در محل یا سواحل خاکریز استخر یا حتی سطح استخر موجود باشند، ساختهمی شوند. پناهگاه باید دارای قدرت تهویه خوب باشد و طوری طراحی شود که موجود باشند،شاخته می شوند. پناهگاه باید دارای قدرت تهویه خوب باشد و طوری طراحی شود که هنگامشسته شدن مواد درونشان به داخل استخر زهکشی شود.

تقریبا ۳۰ استخر جهت کود دهی ۱۰۰۰ متر مربع استخر کافی می باشد. این تعداد پناهگاهی با سطح ۱۳ – ۱۴ متر مربع نیاز دارند. بچه اردکهای ۳ تا ۴ ماههبعد از انجام مراقبت های حفاظتی در برابر بیماریهای همه گیر، در استخر رها سازی میشوند.

اردکها می توانند غذای طبیعی را در استخر بیابند. بنابراین بهمیزان اندکی غذای مکمل که شامل دفعیات خانگی از جمله ضایعات مرغ، پوسته برنج، برنجخرد شده و پوسته حبوبات می شود، نیاز دارند. غذای تنظیم شده ممکن است به میزان ۵۰گرم به ازای هر اردک در هر روز خریداری و داده شود.

از دادن غذاهای قارچ زده یا غذاهایی که برای مدت طولانی نگهدایشده اند به علت مسمومیت باید خودداری شود. اردکها از ۲۴ هفتگی شروع به تخم گذاری میکنند. جعبه ای از جنس حصیر مخصوص تخم گذاری در پناهگاه اردکها قرار داده شود. مراعات اصول بهداشتی و سلامتی به صورت مناسب و کافی جهت حفظ سلامتی اردکها بسیارمهم می باشد. یک پرنده بیمار به راحتی با علائمی از جمله بی قراری، عدم درخشندگیچشمها و خروج آب از بینی و چشمها تشخیص داده می شود. پرنده بیمار باید به سرعت ازمابقی جدا شده و تحت درمان قرار گیرد.

تخم ها باید هر روز صبح جمع آوری شوند (اردکها فقط در شب تخم میگذارند). اردکها به مدت ۲ سال تخم می گذارند و بعد از این مدت باید از مجموعه خارجشوند.

منبع : سایت آفتاب

/ 0 نظر / 11 بازدید