میزان جذب عناصر در گندم

 

میزان آهن قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد:

حدبحرانی : ppm10

1
- آهن 5% خاکها از ppm 3 کمتر بوده و برمبنای آخرین توصیه کودی نیاز به 250 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن دارند .

2
- آهن 47% خاکها بین ppm6-3 بوده که متوسط می باشد و بر مبنای آخرین توصیهکودی نیاز به 200 کیلوگرم در هکتار سولفات آهن دارند .

3
- آهن 29% خاکها بین ppm10-6 بوده که نسبتا مناسب می باشد و برمبنای آخرینتوصیه کودی نیاز به  100 کیلوگرم در هکتار سولفاتآهن نیاز داند .

4
-آهن 19% خاکها بیشتر از ppm10 بوده و غنی می باشند و به کودی نیازندارند .

میزان مس قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد:

حدبحرانی
: ppm5/0

1
- مس 34% خاکها کمتر از ppm5/0 بوده و وبر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به25 کیلو گرم در هکتار سولفات مس دارند .

2
-مس 40% خاکهابین ppm1-5/0 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به25کیلو گرم در هکتار سولفات مس دارند .

3
-مس 26% خاکها بیشتر از ppm1بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به کود ندارند .
میزانمنگنز قابل جذب در کشت گندم نشان می دهد:

حد بحرانی : ppm6


1
-منگنز 5% خاکها کمتر از ppm3 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیازبه40 کیلو گرم در هکتار سولفات منگنز دارند .

2
- منگنز 32% خاکهابین ppm6-3 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به20 کیلو گرم درهکتار سولفات منگنز دارند .

3
- منگنز 63% خاکها بیشتر از ppm6 بوده و و بر مبنای آخرین توصیه کودی نیاز به کود ندارند

/ 0 نظر / 8 بازدید