آبیاری 12 روزه نیاز آبی چغندرقند را تامین می کند

دور آبیاری 12 روز وتامین مقدار آب به میزان 80 درصد نیاز آبی گیاه، جهت تولید اقتصادیچغندرقند توصیه شده است.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)،براساس پژوهشهایی که توسط علی جلیلیان و دیگر محققان در ایستگاه تحقیقاتکشاورزی ماهیدشت استان کرمانشاه انجام شد، اثرات کم آبیاری و ارزیابیاقتصادی آن در زراعت چغندرقند مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این پژوهش،با استفاده از روشهای صحیح آبیاری کم در کشاورزی می توان ضمن کاهش مصرف آب،عملکرد قابل قبولی نیز از محصول مورد نظر بدست آورد.
روش آبیاری در اینآزمایش نشتی بود و مقدار آب با استفاده از کنتور حجمی براساس تیمارهایآزمایش در هر دور آبیاری اعمال و همچنین پژوهش نیز در قالب طرح بلوک هایکامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.
نتایج حاصل از دو سال اجرای آزمایشنشان داد که دور آبیاری اثر معنی داری بر درصد قند ملاس داشته و با افزایشآن از 8 به 12 روز، مقدار قند ملاس به ترتیب از 93/2 به 11/3 درصد افزایشیافت.
همچنین مقدار آب مصرف شده نیز بر مقدار نیتروژن ریشه، عملکرد ریشهو عملکرد شکر سفید اثر معنی داری داشت. بطوری که کمترین و بیشترین مقدارنیتروژن در شرایط 100 و 50 درصد نیاز آبی به ترتیب معادل 56/6 و 64/8 میلیگرم در 100 گرم خمیر ریشه بود، اما عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید با کاهشمقدار آب در هر دور آبیاری کاهش نشان داد.
بنابراین توصیه می شود که دورآبیاری 12 روز و تامین مقدار آب به میزان 80 درصد نیاز آبی گیاه جهت تولیداقتصادی چغندرقند توصیه شده است.

منبع : وبلاگ کشاورز تنها

/ 0 نظر / 21 بازدید