یونجه

●یونجه هایی که امروزه کشت می شوند به ۴ گروه تعلق دارند:
۱ - گروه یونجه های معمولی جنس Medicagosativa
دارای گل های بنفش رنگ هستند و بطور زیادی کشت می شوند.
۲ - گروه یونجه های ترکستان که همان یونجه های معمولی هستند ولی مرکز پیدایش آنها آسیای مرکزی هستند. در این گروه رشد مجدد خیلی کم است.
۳ - گروه یونجه های الوان جنس Medicagomedia
هستند. این گروه بر خلاف گروه اول دارای گلهای الوان هستند. کاشت این گروه اگر به منظور تولید بذر باشد عملکرد بذری پائینی دارند.
۴ - گروه نان هاردی که این گروه دارای رشد عمودی زیادی هستند. خواب زمستانی در آنها خیلی کوتاه است و یا می توان گفت اصلا خواب زمستانی ندارد.

نیاز کودی یونجه:

تمامکودفسفر،پتاسهوازتهقبلازکاشتبهوسیلهکودپاشسانتریفوژیادستپاشویابهصورتنواریدرعمقمناسب(۲۰تا۲۵سانتیمتر) توزیعوبهزیرخاکبردهشود. کودآلیدرصورتیکهپوسیدهباشدقبلازکشتتوزیعوباخاکمخلوطگردد. امّادرحالتیکهکاملاپوسیدهنباشدبهتراستدرپاییزسالقبلازکشت،مصرفشدهوباخاکمخلوطگردد. درصورتنیازبهکودپتاسهدرخاکهایسبکویادرهرخاکیکهغلظتپتاسیمقابلاستفادهکمتراز۳۰۰میلیگرمدرکیلوگرمخاکباشد،بهتراستآنرادردونوبتبعدازچیناوّلوهمچنیندراواسط

/ 0 نظر / 99 بازدید