تراریوم

اصولاً با توجه به بررسی های انجام گرفتهثابت شده است که وجود گیاه در هرمکانی سبب افزایش راندمان کار شده و افرادی که درچنین محیطی شادابترو سرحالتر از افرادی هستند در مکانهای فاقد گیاه کار می کنند.دراین میان به موازات پیشرفت روز افزون سطح فرهنگ جوامع بشری از حجم اعتقادات خرافاتیکاسته شده و قدرت بشرنیز فزونی می یابد تا بطور فزاینده ای از حقایق هستی آگاهییابد گیاهان بویژه گل حقیقی موجوددر همه عصرها بوده است و اهمیت و قابلیت استفادهاز آن در چند دهه اخیر روشن تر و عملی تر شده است.بطوری که امروزه نقش گیاهان درزندگی انسان آنچان نمایان است که می توان گفت زندگی انسان بدون گل وجود نخواهد داشتلذا جهت حفظ وبهره گیری از اثرات مهم گیاهان بویژه گل در زندگی اجتماعی با توجه بهاینکه ایجاد فضای سبز و یا باغچه بویژه در محل سکونت هر انسانی میسر نمی باشد ایجادتراریوم برای رسیدن به این اهداف می تواند یک روش ایده آل باشد.

تراریوم در لغت به معنی باغ شیشه ای است که اولین بار توسط یکپزشک جراح انگلسی بنامNatanail Ward در سال ۱۸۲۹ ایجادشد . البته این کارکاملاًاتفاقی بود و طی یک تجربه ای که هیچ ربطی به باغبانی نداشت دکتر وارد آن را کشف کرد .در واقع او می خواست پرورش دادن و تغییر و تحول پیله ای پروانه را امتحان نمایدامامتوجه شد که آلودگی هوای حاصل از کارخانه های لندن که نزدیک منزلش بود مانع از رشدآنها می شود در طی دوره مشابهی دکتر وارد چرخه زندگی پروانه ها را در شرایط طبیعیمورد بررسی قرار داد به این شکل که او شفیره پروانه ای را در یک ظرف مربای قرار دادو سپس مقداری خاک درون آن ریخت بعداز چند هفته دکتر وارد یک گیاه درون آن مشاهدهکرد و این گیاه از بذری که درون خاک حاصل شده بود او فهمید وقتی گیاه رطوبت را ازطریق سطح برگهایش از دست می دهد رطوبت روی دیواره شیشه تجمع می یابد و شکل آب درآمده و مجدداً به کف ظرف برمی گردد این چرخه پایدار باران( Cycle Rain)درون ظرف ،یکسری شرایط ایده ال برای رشد کامل و سالم گیاه فراهم می کند. دکتر وارد فهمید کهاین پدیده امری ضروری برای بازگشت مقداری از آب به گیاه برای جلوگیری از خشک شدن آناست و بعد از گذشت چند هفته گیاه بدون هچگونه مراقبتی به رشد خود ادامه داد وی نیزدو باغ شیشه ای (تراریوم) کوچک تهیه کرد که در آن سرخس و نوعی گیاه از خانواده غلاتکاشته بود و آنها را با کشتی به سیدنی استرالیا فرستاد و در طول سفر که به مدت هشتماه به طول انجامید و علیرغم تغییرات فاحش درجه حرارت در طول سفر گیاهان به خوبیرشد کردند و صحیح و سالم به استرالیا رسیدند و مجدداً در شرایط مشابهی آنها را بهلندن باز گرداند و بیش از یکصد و پنجاه سال پیش این ظروف برای رشد و جابجایی گیاهانمورد استفاده قرار می گرفتند و امروزه نیز خیلی از خزانه داران ، باغبانها ، گیاهبازان از این ظروف برای کشت گیاهان استفاده می کنند و بیشتر جنبه تزئینی دارد.

ترایوم عبارت است از محیطی برای پرورش و نگهداری گیاهان و یابهعبارت دیگر محیطی برای ایجاد ریز اقلیمی با رطوبت بالا برای گیاهان که اکثراً بومیجنگل های مرطوب جنوب و مرکز آمریکا و جنوب شرقی آسیا و آفریقا هستند و عملاً سازگاربا هم نیز می باشند و در یک ظرف سربسته رشد می کنند گفته می شود.این محیط با توجهبه ویژگیهای یک گلخانه که فضای مرطوب و ایده آلی برای رشد گیاه فراهم می کندطراحیشده است و با توجه به ابعاد آن امکان قرار دادن انواع و اقسام گلها و گیاهان را دراندازه های کوچک و بزرگ در کنار فراهم می کندو چون رطوبت در آن در یک چرخه حفظ میشود به توجه بسیار کمی نیاز دارد پرورش و نگهداری گل وگیاه در این محیط نه تنها بهخاطر زیبایی صورت می گیرد بلکه دارای فواید عملی و علمی نیز می باشد از این محیط میتوان برای سبز کردن بذر گیاهان مختلف مثل سبزیجات استفاده کرد به این صورت که درداخل آنها به این صورت که در داخل آنها قطعه ای کاغذ از نوع کاغذ های خشک کن و یاقسمتی از یک پوشه غیر روغنی که می تواند رطوبت را رد خود نگه دارد قرار دادو سپس باافزودن مقداری از آب بذر مورد نطر را روی آن کاشت و بعد از آن ظرف راکه واقع محیطمناسب و مساعدی جهت زشد گیاه مورد نطر فراهم آورده را باید در محلی گرم و نسبتاًروشن در حالیکه درب آن را بسته است قرار داد و پس از جوانه زدن گیاه را بایدبه محلاصلی انتقال داد.

از تراریوم می توان برای انواع گیاهانی که در محیط طبیعی منازلامکان نگهداری از آنها امکان ندارد استفاده نمود و از طرفی این شیوه مناسبی برایآموزش رشد گیاهان و نحوه اثر متقابل بین گیاه ومحیط به دانش آموزان باشد استفاده ازتراریوم بجای یک دسته گل که اصولاً مردم در مناسبت های مختلف بعنوان هدیه به همدیگرمی دهند جایگزین خوبی باشد زیرا ار یک طرف بسیار زیبا و طراحی جذاب آن می تواند چشمگیر باشد و از طرف دیگر ماندگاری و دوام بیشتری داشته باشد.

ظروف تراریوم:

بطور کلی ظرف مورد استفاده جهت محیط تراریوم دونوع باز و بستهاست و اصولاً مواردی که می توان به آن اشاره نمود شامل آکواریوم ، پارچ دهان گشاد ،تنگ ماهی ، شیشه مربا ویا ظروف شیشه ای بدون استفاده در طرح و شکلهای گوناگون میباشد. در یک تقسیم بندی ساده با توجه به شکل ظروف مورد استفاده به سه دسته یا گروهذیل تقسیم کرد:

محفظه های چهارگوش

جامها و محفظه های دهان گشاد و ظروف گرد

بطریها و ظرفهای که دهانه تنگ دارند و کشت گیاهان درآنها بهسختی انجام می گیرد و نیازی به در پوش ندارد.

اندازه گیاه عامل مهمی برای اتنخای ظروف می باشد از طرفی ظرفانتخابی باید اجازه نفوذ نور کافی به داخل جهت استفاده گیاه در فرآیند فتوسنتز رابدهد.شیشه هاش مات و رنگی گزینه های خوبی نخواهد بود و در صورتی که از شیشه هایرنگی استفاده می شود حداقل سعی کنید شیشه های انتخابی کمرنگ باشد ودر ضمن از گیاهانسایه دوست استفاده شود هرچند در این محیط گیاهان جالبی با این شرایط رشدنخواهندیافت.دقت شود ظرف انتخابی ترک یا خراشیدگی نداشته باشد وقبل از استفادهاسترلیزه شود که این امر با آب داغ یا مایع شوینده میسر می شود و اگر ظرف انتخابیدرب درا است دقت شود که درب آن مانع ورود و خروج آب شود.بطور کلی ظروف چهار گوشبرای تراریوم عالی بوده و کاشت در آنها به دلیل سهولت انجام کار بسیار مناسب استاین ظروف دهان گشاد ترین ظرفها برای تراریوم می باشند و اندازه آنها برحسب سلیقه ،نوع کار ، فضا و اندازه گیاه متفاوت می باشد ازطرفی وقتی این ظروف مانند تنگ ماهی ،جامهای دهانه گشاد ویا حبابهای شیشه ای به تراریوم تبدیل می شوند منظره جالبی بهخود می گیرند و در واقع اینگونه ظرف ها عمدتاً به خاطر داشتن یک انحنا در قسمتمیانی جای کافی برای رشد گیاهان جوان دارند.استفاده ازظرفهای دهانه تنگ یا بطریهایدارای فضای مناسب به دلیل سختی کاشت گیاه درون آنها و معدود و محدود بودن گیاهان وهمچنین تنگی درب ورودی به اندازه ظروف دهانه گشاد مرسوم نیستند.

انتخاب گیاه

در تراریوم انتخاب گیاه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد لذاگیاهانی که رشدشان سریع نیست بهترین انتخاب هستند. از طرفی در نظر گرفتن مواد غذاییو نیازهای گیاهی ازجمله آب ، نور،وغیره... وسازگاری گونه های انتخابی نباید فراموششود. با این وصف انتخاب گیاهان با ارتفاع ، شکل و رنگ متفاوت منظره ای زیباییایجادمی کند از جمله گیاهان که می توان در تراریوماستفاده نمود عبارتند از:بگونیا ،پرسیاوشان ، دیفن باخیا ، دراسنا ، مارانتا ، فیلودندرون، بنفشه های آفریقایی ، برگبیدی ، سرخس نر ، فیکوس.

ضمناً همه گیاهان باید عاری از آفت و بیماری باشند وهر برگی کهعلامت بیماری دارد یا زرد شده است نیز جدا شود.

بستر تراریوم و شرایط محیطی مناسب

بستری که برای تراریوم تهیه می شود بسیار اهمیت دارد در واقعاگر بستر مناسبی انتخاب شود کشت موفقیت آمیزی حاصل نمی شود بنابراین باید دانستگیاهانی که با یکدیگر متفاوتند ممکن است به خاک مشابهی احتیاج داشته باشندبه همینجهت باید گیاهانی را که از جهت مختلف باهم

فرق دارند در گروهایی دسته بندی کرد که از لحاظ خاک احتیاجاتیکسانی دارند.

خاکی که برای تراریوم انتخاب می شود از چندین لایه تشکیل شده کههر یک شرح داده می شود.

مواد زهکشی: لایه زیرین به اندازه ۱ الی ۳ سانتیمتر شامل سنگریزه های درشت و یا حتی تیله خرده است .این لایه برای زهکش استفاده می شود زهکش خوببرای کمک به خروج آب اضافه از محیط اطراف ریشه بسیار مهم است و نیز ایجاد تعادل بینهوا و آب ظرف کمک کند. آب اضافی اطراف ریشه در تراریوم ها باعث جلوگیری از جذباکسیژن از هوای خاک خواهد شد و اگر زهکش در یک تراریوم وجود نداشته باشد یا مناسبنباشد گیاه زرد خواهد شد و نهایتاً می میرد که علت آن کمبود اکسیژن و وجود آب اضافهاست.زهکش در تراریوم می تواند با سنگ شکسته ها ، سنگ ریزه ها ،قطعات شکسته سفال وغیره ... ایجاد شود البته می توان با شن های رنگی طرحهای زیبایی به زهکش داد که بههنر تزئین شن می گویند. در ظرفهای کوچک بهتر است لایه های زهکشی حذف شود ولی بایدتوجه داشت که آب به میزان لازم به گیاه داده شود تا از جمع شدن آب در خاک جلوگیریبه عمل آید.از سنگهای مرمری و آهکی به هیچ وجه استفاده نشود زیرا بعداز مدتی آهکآنها در آب حل شده و پس از مدتی خاک قلیایی می شود.بزرگترین خطر برای گیاهان کاشتهشده درظروف شیشه ای احاطه شدن ریشه ها توسط آب است که وجود زهکش در این زمینه اهمیتخود را بخوبی نشان می دهد.

لایه جداکننده: هدف ازاین لایه که روی لایه زهکش قرار می گیردجلوگیری از مخلوط شدن خاک با زهکش است بهترین مواد مورد استفاده برای این لایحه خزهاسفاگنوم است زیرا از برگها و ساقه های استریل تشکیل شده است که خود وسیله ای برایسالم نگه داشتن بستر ار بیماریها و آفات می باشد.البته گاهی از پشم شیشه ، صفحه هایپلاستیکی مشبک و خزه معمولی استفاده می شود و تنها اشکال این مواد این است که پس از

/ 0 نظر / 4 بازدید