پرورش گل شمعدانی

در این جنس ، گونه شمعدانی معمولی زونال zonale که در روی برگآنها حلقه تیره رنگی بشکل نعل مشاهده میشود مورد استفاده است .

گلها به رنگهای قرمز ، صورتی ، سفید ، کم پَر ، پُرپَر ، دیدهمی شود .

گونه حلقه ای یا زونال zonale دارای واریته های متعددی است ورایران اکثرا ازارقام زیر استفاده میشود .

۱ - شمعدانی حرامزاده : پاکوتاه و دارای گلهای قرمز و خیلی پرگلاست .

۲شمعدانی یهار هلوئی : واریته ای است به ارتفاع ۴۰ – ۵۰سانتیمتر ، برگها درشت گلها صورتی مایل به نارنجی

۳شمعدانی سفید : برگها کوچک ، گلها سفید کم پر یا ر پر .

۴شمعدانی نقره ای : اطراف برگها در این واریته به رنگ سفیدنقره ای و وسط آن سبز رنگ و گلها برنگ قرمز تند است .

۵شمعدانی ترمه ای : در این واریته حلقه وسطی دایره ای شکل بهرنگ زرد مایل به قرمز و خود برگها به رنگ زرد تیره میباشد .

گلها به رنگ صورتی تند و کم پَر است . برگهای این واریته زینتیمیباشد .

۶شمعدانی طلائی : برگها به رنگهای زرد و سبز است . گلها قرمزو پرپر .

در این دسته حلقه وسطی برگها در بعضی بکلی از بین رفته و دربرخی کاملا نمایان است .

دوم – شمعدانی پیچ یا شمعدانی برگ عشقه ای p.peltatum: شاخههای این نوع شمعدانی نازک و بعضی از ارقام آن بطول یک متر یا بیشتر می رسد .

سوم – شمعدانی اژدر p.domesticum: که بیش از یک واریته از آنبنام شمعدانی گل درشت grandiflorum در ایران کشت نمی شود . بلندی این واریته ۵۰۶۰سانتیمتر است .

برگها درشت ، به رنگ سبز تیره و چین دار ، گلها درشت به رنگهایمختلف قرمز ، زرد ، بنفش ، و سفید ، یک رنگ و یا دو رنگ می باشد .

چهارم – شمعدانی عطری p.capitatum: برگها کرکدار و دارای عطریاست شبیه عطر گل سرخ و برای تهیه اسانس از آن استفاده میشود . گلها کوچک برنگارغوانی .

گل شمعدانی عطری در درجه دوم اهمیت قرار دارد .

روشهای کاشت : کوشش یک باغبان مجرب بر این است که شرایط مطلوببرای هر گیاه را بقسمی فراهم کند که آن گیاه بتواند حد اکثر ظرفیت خود را آشکارسازد .

هر گیاه به چهار ماده اصلی و اساسی که عبارتند از: هوا ، آب ،غذا و نور احتیاج دارد

شناخت محیط طبیعی هر گیاه راهنما و کمک ارزنده ای برای باغباناست .

ولی تصور اینکه شرایط طبیعی همیشه کمال مطلوب میباشد اشتباهبزرگی است .

گیاهان وحشی به شرایط سخت و نا پایدار مقاومت و سازگاری پیداکرده اند و قادر به ادامه زندگی و تولید مثل می باشند .

درحالیکه گیاهان اهلی در نتیجه دورگ گیری و انتخاب بعضی از صفاتمورد نظر ، خاصیت مقاومت خود را به مقدار زیاد از دست داده اند .

بهمین دلیل نباید تصور کرد که چون شمعدانی به شرایط نا مساعدمقاوم است ، نباید شرایط بهتری برای آنها مهیا نمود .

شرایط لازم برای شمعدانی بشرح زیر است :

خاک : خاک مناسب شمعدانی خاکی است که اگر آنرا در دست بفشاریمبه زحمت بهم بچسبد یعنی کمی سنگین باشد . اگر زیاد بهم بچسبد معلوم می شود رس آنزیاد است و خاک تکه ته می شود .اگر به آسانی دانه های خاک از هم بپاشد معلوم می شودخیلی سبک است و مناسب شمعدانی نیست .

خاک شمعدانی تشکیل میشود از یک قسمت خاک برگ پوسیده ، دو قسمتخاک مرغوب باغچه ، و یک قسمت شن زبر و یک قسمت کود گاوی پوسیده .

در نقاطی که تابستان خیلی گرم دارد ، %۵۰ از خاک گلدان از توربتوصیه می شود .

برای اینکه رطوبت را بهتر نگهدارد .

هرچند تورب زیاد و خاک برگ زیاد مانع رشد شمعدانی است زیرا ترشی(اسیدیته ) خاک را بالا میبرد ( اسیدیته برای شمعدانی باید بین شش و نیم تا هفتباشد) .

غذا : همانطوریکه می دانید کود فسفره برای تقویت ریشه و کودازته برای ازدیاد شاخ و برگ و کود پتاسی برای تولید گل و میوه مفید است .

تناسب این عناصر موثرتر از میزان مواد غذائی است .باید توجهداشت اگر یکی ازاین عناصر زیاده ازحد به شمعدانی داده شود ، برای شمعدانی مضر است .

اگر با دادن کود دامی ، کود ازته هم زیاد بدهیم ، شاخه هایشمعدانی طویل می شود و برگها هم بزرگ می گردد .

و این همان گلدانهائی است که باغبان به آنها گرسنگی می دهد ومدتی به آنها کود نمی دهد ، بطور خلاصه از اردیبهشت تا مهر ماه هر ماه یکمرتبه بایدکود تجارتی به شمعدانی داده شود.

ودر زمستان از کود دادن باید خودداری کرد .

کود را موقعی به گیاه می دهند که ریشه گلدان را پُر کرده باشد .

آب : شمعدانی در اعضاء خود آب را ذخیره می کند .

این گیاه خیلی سریع و بمقدار زیاد می تواند آب را جذب کند .

بهمین دلیل است که وقتی خاک خیس است باوجودیکه آب زیاد برایشمناسب نیست معذالک آنرا جذب می کند ( در صورتیکه برای اغلب نباتات این آب زیاد ضررمیرساند ) در هر حال در تابستان موقعی که بوته شمعدانی گل دارد به آب نسبتا زیاداحتیاج دارد .

در روزهای کوتاه زمستان و در حرارت کم ، آب دادن را برای چندهفته باید قطع کرد .

ولی وقتی گیاه در حال فعالیت است هیچوقت نباید رطوبت خاک قطعشود .

وقتی شمعدانی کاملا خشکی می بیند پوست ساقه سفت و خشبی می شود وعده ای از ریشه های لطیف و سفید رنگ از بین میروند .برگرداندن این حالت بحالت اولیهخیلی طول می کشد .

در شمعدانیهای گلدانی باید طوری آب داد که خاک گلدان کاملا خیششود و بعد از آن هروقت خاک کاملا خشک شد باید آب داد.

میزان و موقع آب دادن بستگی به وضع خود گیاه و حرارت هوا ورطوبت جوی دارد .

/ 1 نظر / 29 بازدید

سلام اطلاعاتی که داده بودید برای نگهداری ازاین گیاه زیادکاربردی نبود ومن به عنوان فردی که اطلاعات تخصصی ندارم درک درک لغات تخصصی به کار رفته مشکل داشتم کاش در پرانتز توضیحات رو می نوشتید