کود مصنوعی را چگونه انتخاب کنیم؟

 چندنکته مهم قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازیم:
به جز درختان میوه و گلهای رز و گل های پرورشی- معمولا گیاهان با ساقه چوبی یا تنه چوبی کمترازسبزیجات دربرابر مواد تقویتی واکنش نشان می دهند.
عنصر nitrogen،مهمترین عامل رشد گیاهان است.
اکثر گیاهان قابل کشت و زراعت - مثل کلم - کدو - خیار-سیب زمینی و... به مقدار زیادی مواد تقویتی یا مواد معدنیاحتیاج دارند.
مطالعه برچسب ها یا بسته محتویات کودهای شیمیایی بهترینراه برای انتخاب وتهیه آنهاست. محتوی کودهای شیمیایی همیشه به ترتیب و بانشانه های n% و p٪ و k٪ به روی ظرف و یا بسته کود نشان داده می شود. بطورنمونه 2018 روی یک بسته کود بمعنی ۲۰٪ n و ۵٪ p و ۱۸٪ k می باشد. در بعضیاز کشورها ممکن است  که  به  جای p از p2o5 و به جای  k از k2o استفاده شود.

سوالدیگر اینست که کدام کود شیمیایی می تواند برای کار ما مناسب باشد؟
جواباین سوال بستگی به دو عامل زیر دارد:
درصد مواد موجود معدنی در زمینیکه ما می خواهیم آن را تقویت کنیم.
نوع گیاهی که ما می خواهیم پرورشداده یا کشت کنیم.
بطورمثال در بسیاری از مناطق خشک استرالیا - درصدزیادی پتاسیم در زمین موجود می باشد- بنابراین در این مناطق اصلا به k احتیاجی نیست و یا این نیاز خیلی محدود می باشد. برعکس در خیلی از مناطقاسترالیا بطور طبیعی درصد کمی فسفر در زمین موجود است اما با توجه به اینکهسالیان دراز فسفر مصنوعی در این زمین هابکار برده شده - ازنیاز شدید بهفسفر نیز کاسته شده است. نکته مهم دیگر اینکه معمولا گیاهان به مقدار زیادی nitrogen و به درصد نسبتا کمتری potassium و به نسبت باز هم کمتری phosphorus نیاز دارند. به بیانی دیگر مقدار مصرف n و p و k به نسبت ۵:۱:۴می باشد.
و در آخر نکات زیر را بخاطر بسپاریم:
درخیلی از موارداستفاده از اکثر کودهای شیمیایی کم وبیش مفید و درست خواهد بود.
از مصرفزیاد p برای گیاهان حساس به فسفر بهتراست خودداری شود.
با اینکهگیاهانی که گل می دهند مقدار زیادی k مصرف می کنند- ولی افزایش درصد k درکود این گیاهان حتما به معنای افزایش بیشتر گل آنها نیست.
 nitrogen
راهیچ وقت از یاد نبریم و درعین حال از زیاده روی در مصرف آن خودداری کنیم.

 

منبع : سایت ایران گل آرا

 

/ 0 نظر / 19 بازدید