کشاورز نمونه

یکی از کشاورزان منطقه ای، همیشه در مسابقه ها، جایزه بهترین غله را به

دست می آورد و به عنوان کشاورز نمونه شناخته شده بود. رقبا و همکارانش،

علاقه مند شدند راز موفقیتش را بدانند. به همین دلیل، او را زیر نظر گرفتند و

مراقب کارهایش بودند. پس از مدتی جستجو، سرانجام با نکته عجیب و جالبی

روبرو شدند. این کشاورز پس از هر نوبت کِشت، بهترین بذرهایش را به

همسایگانش می داد و آنان را از این نظر تأمین می کرد. بنابراین، همسایگان

او می بایست برنده مسابقه ها می شدند نه خود او!

کنجکاویشانبیشترشدوکوششعلاقهمندانبهکشفاینموضوعکهباتعجبوتحیرنیزآمیختهشدهبود،بهجایینرسید. سرانجام،تصمیمگرفتندماجراراازخوداوبپرسندوپردهازاینرازعجیببردارند.
کشاورزهوشیارودانا،درپاسخبهپرسشهمکارانشگفت: «چونجریانباد،ذراتبارورکنندهغلاتراازیکمزرعهبهمزرعهدیگرمیبرد،منبهترینبذرهایمرابههمسایگانمیدادمتاباد،ذراتبارورکنندهنامرغوبراازمزرعههایآنانبهزمینمننیاوردوکیفیتمحصولهایمراخرابنکند
همینتشخیصدرستوصحیحکشاورز،توفیقکامیابیدرمسابقههای

/ 8 نظر / 2 بازدید
yalda

salam ,man ye soal dashtam,,man ye giyahe aloe vera kharidam hala mikham ino to khone taksir bedam,mishe be man chetoori in karo konam,zeh keshi yani chi? mamanoon misham rahnamayieem konid

محب ولایت

سلام علیکم[لبخند] امشب شب قدر است و شب رقم خوردن مقدرات. بیایید یکدیگر را دعا کنیم[گل]

میلاد

مزرعه 20 هکتاری شتر مرغ با درامد عالی

yalda

mamnoon az avabe kamelet,vali be vasileye saghe bayad ye saghasho bekanam bezaram hasde bemoone bad ekaramesh,yani in ghalameh zadan be man giyah jadid mide? mishe gahi soalate keshavarzimo inja matrah konam,hoselleye javab dadan darid? bazam mamnoon az rahnamayietoon

DNA

به نام خدا سلام چرا باید با تو قهر کرده باشم خوشحال شدم از اینکه به یادم بودی یکم مریض بودم همین بعد سر فرصت دوباره میام

پریسا

این دانشگاه تموم نشد؟؟؟

باران .(رها)

سلام عید فطر مبارک [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

معلم شرکتی

وبلاگ معلمان شرکتی (خرید خدماتی) http://msherkati.blogfa.com/