پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

واژه نامه فارسی به انگلیسی گندم

نوعی سن گندم  chlorochroa sayiنوعی سن گندم  chlorochroa uhleriسیاهک پنهانمعمولی(گندیده)گندم  tilletia caries(t.tritici)سیاهک پنهان یاکوتوله گندم tilletia contrauersa  سیاهک پنهان معمولی(گندیده)گندم  tilletia ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 51 بازدید