پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

استرس چگونه مغز ما را درگیر می کند؟

بررسیآنچهکهآنهاقسمتهای "قارچیشکل" و "باریکوظریف" سلولهایعصبیمغز ( کهوظیفهیادگیریویادآوریدرمغزرابرعهدهدارند) برمیشمارند،دانشمندانرابهاینکشفرهنمونکردکهمیتوانباتسکیناسترسناشیازخاطراتدردآور،بهدگرگونیکردنآنهاهمتگماشت. یکگروهتحقیقاتیازدانشگاهلایسستر،پروتئینویژهایرامشخصکردهاستکهمغزدرپاسخبهاسترسازخودتولیدمیکند. براساسآزمایشهایصورتگرفتهرویموشها،اینحقیقتآشکارشدکهآندستهازموشهاییکهفاقداینپروتئینبودند،گرایشکمتریبهخروجازمحلخودداشتهوترجیحمیدادنددرتاریکیپنهانشوند. نتیجهاینیافتههابهویژهبرایدرکبیماریهایمنتجازاسترسآنهمدرانسانها،ازاهمیتزیادیبرخورداراست. دکتر "رابرتپاولاک"،مدرسعلومعصبشناسیایندانشگاه،اظهارمیدارد:" مشخصهاینمطالعهدرآناستکهتولیدپروتئینمربوطهازسویمغز،بهمحافظتازاشخاصدربرابرنگرانیهایبیشازاندازهومقابلهباحوادثناسازگار،کمکشایانیمیکند." دکترپاولاکمیگوید:"استرسهرروزهما،باعثتغییرشکلمغزمیشود. یعنیسلولهایعصبی،خودرابهشکلیتغییرمیدهندکهتعدادارتباطاتبادیگرسلولهاومسیرارتباطیبادیگرنورونها،تغییرشکلپیداکند." دراغلبموارد،اینپاسخهاموافقوسودمندهستند،بهنحویکهبهمغزبرایمقابلهبااسترسوتغییرواکنشرفتاریمناسب،کمکمیکند. بااینوجودودرپیبروزاسترسهایشدید،اوضاعمیتواندازکنترلخارجشود،گنجایشوظرفیتاطلاعاتیمغزکاهشیافتهوسلولهایعصبیواقعدرقسمتهیپوکامپوسمغزمکانیازمغزکهبراییادگیریوحفظخاطراتدرنظرگرفتهشدهاستروالکاریخودرابهتدریجازدستدهد؛بهنحویکهدیگرقادرنباشدبهشکلمؤثریبادیگرسلولهاارتباطبرقرارکردهونشانههاییازبروزبیماریبهتدریجآشکارمیشود. یکراهکارکهخصوصاًسلولهایمغزیمایلندتابهوسیلهآنبااسترسدستوپنجهنرمکنند،تغییرشکلفرایندظریفیاستکهآنهامعمولاًبرایتبادلاطلاعاتبادیگرنورونها ( ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 33 بازدید

قدیمی ترین گیاه آپارتمانی

● پنجرهایپرنورانتخابکنید اگرچهاینگیاهدرسایههممیتواندخودرازندهنگهداردولیرشدآنمطلوبنیست. گیاهبهنورکاملنیازدارداماحواستانباشدکهآنراازنورمستقیمآفتابدراماننگهدارید. درزمستاننیزبایدآنراازسرماحفظکرد. ● هرسالاحتیاجبهتعویضگلداندارد فیکوسجزوگیاهانیاستکهرشدسریعداشتهبههمیندلیلهرسالنیازبهتعویضگلداندارد. درصورتیکهبرایتانتعویضمشکلاستمیتوانید۵تا۷سانتیمترازخاکسطحیگلدانراباخاکغنیازموادغذاییونوتعویضوهر۲هفتهیکبارکوددهیکنید. ● خاکمخلوطتهیهکنید بهترینخاک،خاکلوماستکهمیتوانیدآنراازباغهایگلبگیریدکهمخلوطیاستازبرگپوسیده،کودحیوانیوخاکرس (خاکباغچه). ● تمیزیبرگهافراموشنشود برگهایاینگیاهرابایدباملایمتباپارچهایپنبهاییااسفنجمرطوبتمیزکنید،حواستانباشدازموادبراقکنندهشیمیاییدرهرماهفقطیکباراستفادهکنید. ● باقلمهتکثیرکنید بهترینراهبرایتکثیراینگیاهگرفتنقلمهحداقلبایکبرگدربهاراست. اینقلمهرابایددردرجهحرارت۲۴تا۲۷درجهسانتیگرادریشهدارکرد؛البتهدربهارمعمولاهمهقلمههاریشهمیدهد. ● نسبتبهخشکیمقاوماست بایداجازهدهیدسطحخاکدربین۲آبیاریخشکشود. آبزیادازحدبهگیاهآسیبمیرساندالبتهخوشبختانهاینگیاهنسبتبهخشکیمقاوماست. درواقعدرتابستانهفتهای۲بارودرزمستانهفتهاییکبارآبیاریبرایفیکوسکافیاست. ● ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 64 بازدید

آیا در شیری که می خوریم وایتکس وجود دارد؟!

● شیروایتکسیکشندهاست؟ شایدنتوانیدشیرهایآلودهراازرویطعمشانبشناسیدوازآنجاییکهاینشیرهادرزمانبعدازمصرفهممشکلیبرایتانایجادنمیکنند،ممکناستهیچوقتازآلودهبودنآنهاباخبرنشوید. گرچهدرستدرهمانزماننوشیدنچنینمعجونپرخطریازپادرنمیآییدامامتخصصانبااطمینانمیگویندکهشیرهایآلودهبهآبژاول،سرطانزاهستندوبهدلیلتولیدرادیکالهایآزاد،میتوانندپسازچندسالسلامتشمارابهطورجدیبهخطربیندازند. ● چرادرشیرآباکسیژنهمیریزند؟ شیرمایعحساسیاستکهاگردرشرایطنامناسبدوشیدهونگهداریشود،بارمیکروبیاشلحظهبهلحظهبالاترمیرود. وهمچنینبهدلیلتغییررنگوطعمشغیرقابلمصرفمیشود. حالافرضکنیدکهبرخیدامدارانیاکارگاههاییکهمیخواهندچنینشیریرابهبازارعرضهکنند،نمیتوانندازاینمحصولفاسدشدهوپرخطرشاندلبکنند. دراینشرایطمجبورمیشوندکهبهشیرپرمیکروبیکهطعمشراهمازدستدادهاست،کمیآباکسیژنهیاوایتکساضافهکنندتابارمیکروبیاشراپایینبیاورندوآنرادوبارهبهبازارلبنیاتبفرستند. ● همهشیرهاآلودهاند؟ شایعهاستفادهازوایتکسبرایکشتنمیکروبهایشیر،خیلیازمصرفکنندگانپروپاقرصاینمحصولرادرموردادامهمصرفشیرهایبستهبندیبهتردیدانداختهاست. امامهندسکامیارعطایی،کارشناسارشدصنایعغذاییومدیرتولیدسابقیکیازکارخانههایلبنیمعتقداستچنیناتفاقیدرکارخانههایمعتبرلبنینمیافتدواحتمالاضافهکردناینموادخطرسازبهشیر،دراینکارخانههانزدیکبهصفراست. اومیگوید: اگرفرضکنیمکهچنینتقلبیانجاممیشود،بایدبپذیریمکهایناتفاقتنهامیتوانددرمرحلهورودشیربهکارخانهوازسویدامدارهاصورتبگیرد؛اماازآنجاییکهکارخانههایبزرگبهآزمایشگاههایدقیقیهممجهزهستند،شیریکهواردکارخانهمیشود،قبلازقرارگرفتندرخطتولید،ازلحاظاسیدیتهوپیاچیاوجودچنینترکیبهاییکنترلمیشودودرصورتیکهمشکلیدرشیرمشاهدهشود،قبلازقرارگرفتندرچرخهتولیدپسفرستادهمیشود. ازنظرمهندسعطاییامکاناضافهشدناینموادبهشیردرکارخانههایبزرگوجودنداردزیرابهدلیلشرایطمطلوبنگهداری،دیگربارمیکروبیشیرتاحدیبالانمیرودکهکارخانهدارمجبورشودجانمشتریانشرابااستفادهازاینموادبهخطربیندازد. ● مااستانداردترینیم! اضافهکردنمحصولیمثلوایتکسدرشیر،موضوعیاستکهکمترمتخصصیمیتواندآنراازنظرعلمیتوجیهکند. عطاییمعتقداست: همانطورکهگفتهشد،درموردوجودوایتکسدرشیرتردیدجدیوجودداردامادرموارداندکودردامداریهایغیرصنعتییاکارگاههایتولیدیکوچکبهدلیلکمکردنباکتریهایشیرمقداریآباکسیژنهبهاینمحصولاضافهمیشود. اومیگوید: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید