پست های ارسال شده در آبان سال 1392

اثرات پرایمینگ بذر توسط نیترات پتاسیم برشاخصهای جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش شوری

همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی-اردیبهشت 1392-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اثرات پرایمینگ بذر به وسیلۀ نیترات پتاسیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید

اثر پرایمینگ بذر به وسیلۀ پیریدوکسین برشاخص‌های جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش خشکی

اولین همایش ملی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور- استان آذربایجان غربی- مرکز نقده، شهریور 1392 اثر آماده‌سازی بذر به وسیلۀ پیریدوکسین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 39 بازدید

اثر تنش خشکی بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی، میزان پرولین و کاتالاز در گیاه ماریتیغال

اولین همایش ملی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور- استان آذربایجان غربی- مرکز نقده، شهریور 1392 اثر تنش خشکی بر روی شاخص‌های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 55 بازدید

اثرات تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیمی بذر گیاه دارویی ماریتیغال

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم- دانشگاه محقق اردبیلی- مرداد 1392 اثرات تنش شوری بر شاخص­های جوانه­زنی و فعالیت آنزیم­های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84 بازدید