علفهای مقاوم به علف کش

چه علفهای شناخته شده ای می باشند که دارای بیولتیپ های مقاومدر ویسکونزین می باشند؟

مواد مستند از مقاومت شامل این موارد است: لابسکوارتها، خرفهنرم، برگ مخملی، کوچیا مقاوم به تریازین، دم روباهی غول پیکر و علف خرچنگ بزرگمقاوم به ACC آز، و دم روباهی غول پیکر، دم روباهی سبز، تا جزیزی (عنب الثعب،انگورسگ) سیاه شرقی، شاهدانه یا کنف آبی و کوچیا مقاوم به ALS .

ببیوتیپ چیست؟

بیوتیپ به گروهی از گیاهان هم گونه اتلاق می شود که در یکویژگی متفاوت اند. در این مورد، آنها در مقاومت نسبت به علف کش متفاوت اند. برایمثال، بیوتیپ نرمال برگ مخملی به آترازین (حساس است)، اما چند ناحیه در ایالت وجوددارد که بیوتیپ های برگ مخملی مقاوم به آترازین در آن رشد می کنند. تمامی اینگیاهان برگ مخملی اند فقط بیوتیپ های متفاوتی از آن هستند.

آیا شما می توانید مفاومت یک گیاه را از ظاهرش تشخیص دهید؟

خیر. یک گیاه مقاوم از لحاظ ظاهری شبیه به یک گیاه حساس است. تغییرات ژنتیکی و بیوشیمیایی درون یک گیاه است که مقاومتی غیر قابل دیدن را ایجادمی کنند.

با چه شواهدی می توان ثابت کرد که یک علف ممکن است مقاومباشد؟

اگر شما به تمامی سؤالات زیر جواب بله بدهید، می توان شک کردکه این علف مقاوم است:

آیا علف کش معمولاً این گونه های علفی را کنترل می کند؟

آیا سایر گونه های علفی در همان محلی که این علف سالم باقی میماند از بین می روند؟

آیا این علف تنها گونه علفی است که در این حوزه است؟

آیا علف کش مشابهی یا علف کش دیگری به همین روش قبلاً در همینمنطقه استفاده شده است؟

آیا شما از مقلدهای بالقوه ای که در سؤال بعدی ذکر شده استجلوگیری کرده اید؟

اگر منطقه برای کنترل علف نیاز دارد که دوباره اسپری شود و شمابسیار معتقدید که این علف مقاوم است، از یک علف کش دیگر با روش کاری متفاوت استفادهکنید. پولتان را با اسپری مجدد همان علف کش در آن منطقه بدلیل مقاومت به هدر ندهید. برای اثبات مقاومت، یک تکه کوچکی از زمین را با علف کش اسپری دستی کنید.

چگونه می توان مقاومت علف کش را تقلید کرد؟

شرایط اندکی وجود دارد که ممکن است یک مشکل یا مسأله مقاومتیرا تقلید کرد. دقت کنید که آیا علف به طور طبیعی به علف کش مقاوم است یا نه. برایمثالPinnacle نمی تواند علف تاجریری را در زمینهای سویا کنترل کند. این مورد حالتمقاومت نیست. علفهایی که پس از استفاده از علف کش غیر رسوبی ظاهر می شوند. نیزمقاوم نیستند، اما دیگر به زمان ظهورشان توجه نشود می توان به عنوان مقاوم در نظرگرفت. آب و هوای سخت مثل خشکسالی می تواندایجاد علفهایی کند که به استفاده از علفکش مقاوم اند، اما این حالت نیز مقاومت نیست. خطاهای استفاده مثل نقاطی که اسپرینمی شوند، میزان علف کش اشتباه و غیره نیز بایستی به عنوان مقلدان مقاومت حذف شود. (منظور از مقلد شرایطی است که حالت مقاومت را ایجاد می کند اما در واقع این مقاومتایجاد شده مقاومت حقیقی نیست بلکه مقاومتی تقلیدی است.)

آیا من می توانم از میزان علف کش بیشتری برای کنترل علف مقاوماستفاده کنم؟

خیر. بیوتیپ های مقاوم اغلب چندین برابر بیش از بیوتیپ های وطبیعی به علف کش مقاوم اند. در آزمایشات گلخانه ای، بایستی میزان Accent حدود ۲۰برابر بیشتر استفاده کرد تا دم روباهی غول پیکر مقاوم به ALS در همان سطح دم روباهیغول پیکر حامل کنترل کرد. با تاجریزی سیاه شرقی مقاوم به ALS میزان Raptor بایستی۱۳۳برابر بیشتر کرد تا به همان سطح کنترل تاجریزی حامل دست یافت. برگ مخملی مقاومبه آترازین و یسکونزین نیز حدود ۱۰۰ برابر مقاوم تر از برگ مخملی حامل است،نتوانستیم این علف کشها را آنقدر زیاد کنیم تا بتواند این بیوتیپهای مقاوم را بکشداگر چه که این حد بالا نیز قانونی بود.

اگر ما استفاده از آن علف کش را برای ۱۰ سال متوقف کنیم آیامقاومت از بین می رود؟

بطور واقع گرایانه، مقاومت دوباره شروع می شود. چرا که مقاومتهمیشگی است زیرا درصد زیادی از دانه های در خاک حاوی ژنهای حامل مقاومت اند. توجهداشته باشید که در یک منطقه ۵۰% دانه در خاک مقاوم و ۵۰% حساس اند. اگر چه علفکشهای متفاوت در این سال اسپری شده اند، حدود ۵۰% دانه هایی که از آن فرار می کنندهنوز مقاوم باقی مانده اند و علاوه بر این که دانه های مقاوم همچنان در خاک باقی میماند دانه های مقاومتری را برای سالهای آتی تولید می کنند. زمانی که تغییر ژنتیکیبسوی این مقاومت اتفاق افتاده است، این مقاومت در آن سطح باقی می ماند. بیوتیپهایمقاوم به تریازین یک استشاد هستند چرا که آنها نسبتاً نیرو و قدرت کمتری دارند ودانه های کمتری نسبت به بیوتیپهای حساس تولید می کنند. پس از سالها، مقاومت بهتریازین ممکن است به آرامی کاهش یابد، اما اگر تریازین مجدداً استفاده شوند اینمقاومت به سرعت افزایش پیدا می کند.

اگر یک دانه به علف کش مقاوم است، چگونه می توان آن را کنترلکرد؟

معمولاً علف های مقاوم به علف کش به سایر علف کشهایی که بهروش یکسانی عمل می کنند مقاوم اند. بهر حال، شما قادرید که علف مقاوم به علف کشهاییکه روش عملکردی متفاوتی دارند کنترل کنید. برای مثال، دیکامبا(یک تنظیم کننده رشد)لامسبکواترهای معمول مقاوم به تریازین را کنترل می کند. نمونه هایی از علفهای مقاومدر سایر قسمتهای کشور یا دنیا وجود دارند که دارای مقاومت چند گانه اند. با یکمقاومت چند گانه، یک بیوتیپ ممکن است به دو یا چند روش عملکردی متفاوت مقاوم باشد،مثلاً یک بیوتیپ که هم به تریازینها و هم به بازدارندگانALS مقاوم است.

چگونه می توان از مقاومت جلوگیری کرد؟

تنها روشی که بطو رکامل می توان از مقاومت جلوگیری کرداستفاده نکردن از علف کشها است. هر زمان که علف کشی استفاده می شود یک شانس برایافزایش بیوتیپی مقاوم بوجود می آید. بهر حال، ما می توانیم چندین کار را برای بهتأخیر انداختن مقاومت انجام دهید: ۱) استفاده از IPM و اسپری مجدد مناطق تنها درصورت لزوم، ۲) ایجاد چرخش در بین علف کشهای با روشهای مختلف عملکرد، ۳) مخلوط کردنعلف کشهای با روش عملکردی مختلف در تانک اسپری، ۴) شخم زدن و پاکن کردن مرتب علفها،با ماشینهای محوری، ۵) استفاده چرخشی از علف کشهای با روشهای عملکردی مختلف درمحصول یا کاشت متوالی محصولاتی چون یونجه یا گندم که اغلب با علف کشها درمان نمیگردند، ۶) پرهیز از اسپری کردن علفهای مقاوم از یک منطقه تا منطقه دیگر چرا کهمقاومت افزایش می یابد.

آیا همه علف کشها دارای دیسک مشابهی از جهت ایجاد مقاومتدارند؟

به نظر می آید که پتانسیل مقاومت علف کش با برخی روشهایعملکردی نسبت به بقیه بیشتر است. بازدارندگان ALS و بازدارندگان ACC آز دو گروهیهستند که دارای یک دیسک بالاتری نسبت به سایرین هستند و بایستی با دقت بیشتریاستفاده شوند. خطر مقاومت تریازین نیز به دلیل سالهای زیادی که تریازین استفاده شدهاست بالاتر است. اگر چه سایر علف کشها ممکن است روشهای عملکردی با دیسک پایین تریداشته باشند، بایستی دقت کرد که استفاده بیش از حد یا سوء استفاده از این علف کشهانشود. برای مثال، گلیفوسات احتمالاً روش عملکردی کم خطرتری را دارد. چند سال قبل،اذعان شد که مقاومت گلیفوساتی اتفاق نمی افتد. بهر حال، اکنون دو گونه علف بابیوتیپهای مقاوم به گلیفوسات وجود دارد.

/ 1 نظر / 27 بازدید
علیبور

با تقدیم سلام.به نوبه خود از شما سپاسگذارم .