نکات طلایی چغندر علوفه ای

هرچهغده سفیدتر و کشیده تر باشد میزان قند بیشتر است.
چغندر قند 3برابر چغندر علوفه ای برگ دارد.
چغندر علوفه ای نسبت به چغندر قنداغلب از زمین بیرون می آید.
تعداد دوایر متحدالمرکز در چغندر علوفهای 5-3 عدد و در چغندر قند 12-8 عدد می باشد.
سلولهای پارانشیمیذخیره ای در اطراف این دستجات متحد المرکز وجود دارند. هرچه تعداد دستجاتبیشتر باشد قند نیز بیشتر است.
بریدگی محل ظهور ریشه در بغل غده هرچه عمیق تر باشد درصد قند بیشتر است.
قند در برگها ساخته می شود ودر غده تجمع می یابد بنابراین تعداد برگ چغندرقند بیشترمی باشد که میزانقندش بالاتر است.
برگخوارها به چغندر علوفه ای بیشتر آسیب میرسانند زیرا تعداد برگش کمتر است. ولی چغندر قند برگسازی لوکس داشته وبرگهای از دست رفته در اثر آفات را جبران می کند.
راندمان جذب درچغندر قند بیشتر است زیرا عمیق تر بوده و برگهای بیشتری دارد.
درزمستان مقدار کل ماده خشک تولیدی از چغندر علوفه ای از بقیه گیاهان علوفهای بیشتر است.

چند نکته راجع به گیاهان براسیکای بین زراعی:
نقطهضعف گیاهان بین زراعی پاییزه براسیکا کمی ماده خشک است. ولی ارزش علوفه ایبالایی دارند و پروتئین آنها نسبتاً زیاد است.
بدلیل کم بودن مادهخشک، تجزیه ان در خاک بسیار سریع است.
بدلیل کم بودن ماده خشک اینگیاهان را نمیتوان سیلو کرد بلکه به مصرف چرا می رسند یا آنها را برایبهبود کیفیت به خاک بر می گردانند.  

 

/ 0 نظر / 71 بازدید