رده بندی گیاهان دو لپه

دو لپه ایهای جدا گلبرگ Dialypetalae

گیاهانی هستند با گلهای کامل و دو جنسه که پوشش گل آنها به صورت کاسبرگ و گلبرگ تمایز یافته و اجزای گل در چرخه های متوالی و به صورت متناوب باهم قرار دارند و گرده افشانی در آنها بوسیله حشرات صورت می گیرد. جدا گلبرگها بالغ بر ۷۰ هزار گونه گیاهی هستند و براساس ساختمان نهنج و نحوه قرار گرفتن اجزای گل در سه گروه فرعی قرار می گیرند.

▪ تالامیفلورها

که در آنها نهنج گل برآمده یا گنبدی شکل است و اجزای گل مستقیما بر روی نهنج استقرار یافته اند و شامل ۵ راسته است.

ـ راسته آلاله گان (Ranales):

که برچه ها جدا از هم و اجزای گل غالبا در روی یک خط مارپیچی در سطح نهنج قرار دارند.

ـ راسته پاریتال (parietals): که برچه ها پیوسته بهم و تمکن آنها جانبی است.

ـ راسته گوتیفرال (Gutti ferales):

که برچه ها پیوسته بهم و تمکن آنها محوری و کاسبرگها در داخل غنچه گل ، همپوشان هستند.

ـ راسته ختمی (Malvales):

که برچه ها پیوسته بهم و تمکن آنها محوری و کاسبرگها در داخل گل به صورت کفه ای قرار دارند.

ـ راسته فرفیون (Euphorbiales):

که برچه ها پیوسته بهم و تمکن آنها محوری ، گلها یک جنسه و غالبا فاقد گلبرگ هستند.

▪ دیسیفلورها

که در آنها نهنج گل برآمده یا گنبدی شکل است و اجزای گل در سطح دستگاه مولد شهد و یا به حالت فررفته در آن قرار دارند.

ـ راسته شمعدانی (Geraniales):

نافه شامل دو ردیف پرچم و دستگاه ترشحی به صورت غده هایی در پای پرچمها قرار دارد.

ـ راسته افرا (Sapindales):

نافه شامل دو ردیف پرچم و دستگاه مولد شهد به صورت یک صفحه در محوطه خارجی پرچمها قرار دارند.

ـ راسته شمشاد (Celastrales):

نافه شامل یک ردیف پرچم و دستگاه مولد شهد در داخل پرچمها و خارج پرچمها قرار دارد.

▪ کالسیفلورها

سه جزء خارجی اجزای گل یعنی کاسبرگها ، گلبرگها و پرچمها از قسمت زیرین خود بهم پیوسته اند و نهنج پیاله مانند یا کوزه ای شکل را در انتهای دمگل بوجود آورده اند. این گروه شامل ۵ راسته است.

ـ راسته گل سرخ (Rosales)

ـ راسته چتریان (Umbellales)

ـ راسته مورد (Myrtales)

ـ راسته گل ساعتی (Passiflorales)

ـ راسته کاکتوسها (Cactales)

● دو لپه ایهای پیوسته گلبرگ Sympetalae

این گیاهان بالغ بر ۵۰ هزار گونه هستند. گلبرگها در این گیاهان بهم پیوسته هستند. در اغلب پیوسته گلبرگها پرچمها به قسمت داخلی جام گل پیوستهاند. این گروه از گیاهان شامل ۱۱ راسته هستند که در سه گروه قرار می گیرند.

▪ پیوسته گلبرگهای ۵ پیرامونی ، با تخمدان فوقانی و ۵ برچه.

ـ راسته اریکال (Ericales):

ابتدایی ترین راسته هستند، جام گل گاهی ناپیوسته ، نافه ۱۰ پرچمی و پرچمها غیر متصل به گلبرگها.

ـ راسته پامچال (Primulales):

جام گل پیوسته ، پرچمها به قسمت داخلی جام گل پیوسته اند.

ـ راسته خرمالو (Ebenales)

ـ راسته (Plumbaginales)

▪ پیوسته گلبرگهای ۴ پیرامونی ، با تخمدان فوقانی و ۲ برچه.

ـ راسته Gentianales:

که از این راسته می توان به زیتون ، زبان گنجشک و یاسمن اشاره کرد.

ـ راسته Polemoniales:

که از این راسته می توان به گاو زبان ، سیب زمینی و گوجه فرنگی اشاره کرد.

ـ راسته Personales: که از این راسته می توان به گل میمون ، گل جالیز و کنجد اشاره کرد.

ـ راسته Lamiales:

که از این راسته می توان به نعنا، بارهنگ و شاه پسند اشاره کرد.

▪ پیوسته گلبرگهای ۴ پیرامونی ، با تخمدان تحتانی و ۲ برچه.

ـ راسته گل استکانی (Campanulales):

که شامل گل استکانی و کدو است.

ـ راسته روناس (Rubiales):

که شامل تیره روناس و بداغ است.

ـ راسته گل مینا (Asterales):

که شامل تیره گل مینا ، تیره سنبل الطیب و تیره خواجه باشی می باشد.

● دو لپه ایهای بی گلبرگ Monochlamideae

ـ راسته کازوآرینال (Casuarinales):

گیاهانی هستند درختی با ظاهری شبیه دم اسبیان و گلها یک جنسه می باشد.

ـ راسته آمنتال (Amentales):

در این راسته تیره های بید ، راش ، فندق و گردو قرار دارد.

ـ راسته گزنه (Urticales):

در این راسته تیره های گزنه ، توت ، نارون و شاهدانه قرار دارد.

ـ راسته دانه مرکزیان (Centrospermales):

در این راسته تیره های اسفناج ، گل میخک ، چغندر و لاله عباسی قرار دارد.

ـ راسته علف هفت بند (Polygonales):

در این راسته تیره های ترشک ، علف هفت بند و ریواس قرار دارد.

ـ راسته Santalales:

که در این راسته تیره معروف دارواش قرار دارد.

/ 0 نظر / 317 بازدید