پژوهشی در عوامل گرم شدن زمین

کره زمین تنها سیاره ایدر منظومه شمسی است که مراحل زندگی موجودات زنده به طوری که مشاهده می نمایید، درآن وجود داشته و در یک چارچوب علمی از قوانین ماده و غیره تبعیت می کند، این مراحلدر مدارس و دانشگاه ها به صورت علمی یا تئوری تدریس می گردد و بشر هر روزه به مواردجدیدتری برخورد می کند که از چارچوب علمی قوانین ماده خارج نیست. یکی از عواملموردنظر، نیروی الکترومغناطیس می باشد. این نیرو بیشترین سهم را در نگه داشت وضعیتتعادلی زمین و دیگر سیارات و همچنین جریان آب و هوا، رشد گیاهان و غیره دارا میباشد، انتشار این نیرو به صورت طبیعی ناشی از فلزات و مواد مذاب و حرکت آنها درهسته زمین است که حرکت و گرمای زیادی به وجود می آورد و به نوعی نقش کاتالیزور رابر روی مولکول های مواد دارد و تحرک ناشی از حرکت وضعی زمین به دور خود، عامل اصلیانتشار این نیرو بوده و هست، اما با توجه به محدودیت زمان، از توضیحات بیشتر صرفنظر نموده و در فرصت های دیگر به سمع و نظر خوانندگان می رسانم. همچنین نیروی فوقنقش مهمی در تغییرات آب و هوا همانند حرکت ابرها، چه باردار یا غیرباردار و بادهابه صورت CIRCULATION داشته و دارد. همچنین نیروی فوق باعث ایجاد جاذبه و حرکتسیارات و قمرها در عالم فضا طی میلیاردها سال نظم به وجود آمده می شود، همانند گردشزمین به دور خود و به دور خورشید و همچنین ماه به دور زمین. حال با توجه به مطالبمختصری که گفته شد، می توان به این نتیجه رسید که هر عامل غیرطبیعی به دست انسان میتواند مشکلات فراوانی همانند گرم شدن کره زمین و آلودگی ناشی از گازها و عدم حرکت وایجاد پایداری در داخل جو زمین ایجاد کند. نکته فراموش شده در قسمت گردش گازهایآلاینده این است که بیشترین نقش را در جذب گازهای فوق از جمله CO۲اقیانوس ها ودریاها دارد که به صورت طبیعی پاکسازی مینماید، لذا عدم گردش هوا به علت وجود عاملانسانی در تولید و انتشار نیروی الکترومغناطیس، باعث سد شدن و پایدار بودن گازهایگلخانه ای و ساکن شدن آن در محیط های انسانی شامل شهرها و غیره می شود. یکی ازهشدارهایی که با آن روبه رو هستیم، دور شدن کره ماه از زمین است که هر چند سال چندسانتیمتری به آن افزوده می شود و همچنین با اندازه گیری دقیق قطبین و مقایسه آننسبت به قبل، در نتیجه می توان جابه جایی هایی را که در آن صورت گرفته است، مشاهدهکرد و تحقیقات اینجانب موید آن است.

همچنین می توان تغییرات فصلی و زمانی بر روی بادهای موسمی نسبتبه گذشته را محاسبه نمود و این امر ما را به نتایجی می رساند که بعضی از عوامل درایجاد مشکلات فوق به صورت مختصر به شرح ذیل ایفاد می گردد. بشر از اواخر دهه ۱۹۵۰ واوایل دهه ۶۰ برای به دست آوردن اطلاعات نظامی و علمی و غیره، هزاران ماهواره وراکت به مدار زمین ارسال داشته و می نماید که بسیاری از آنان فرسوده و غیرقابلاستفاده در مدار زمین به خودی خود رها شده اند. طبق آمارهای سازمان هوایی ناسا، تاسال ۲۰۰۷ تعداد آنها به ۳۲میلیون قطعه می رسد که خود یکی از موارد اصلی در جلوگیریاز انتشار طبیعی نیروی مغناطیسی بوده و هست. حال برای تفهیم بهتر مثالی عنوان مینمایم؛ با توجه به شناخت بسیاری از خوانندگان درباره مولدهای برق، چه کوچک و چهبزرگ، مانند دینام و غیره و مکانیزم آنها، می دانید زمانی که شفت به دور بالشتک هایآهن ربایی می گردد و زمانی که دورهای آن غیرقابل کنترل می شود، نوسانی به وجود میآورد که آرمیچر یا دینام را می سوزاند، لذا وسیله ای طراحی کرده اند که به فارسیزغال نامیده می شود و در زبان انگلیسی CARBON BRUSH نامیده شده که به معنای پاکندهکربنی می باشد. حال با توجه به مکانیزم فوق و نقش مهم این وسیله در میدان هایمغناطیسی، مولدهای مدار کره زمین و ماه نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

این اجسام سدی در انتشار طبیعی نیروی مغناطیس به وجود می آورندکه به صورت بسیار مختصر به آن پرداختیم. لذا باید با کمک نهادهای جهانی جهت پاکسازی این قطعات در مدار زمین اقدام نمود، به گونه ای که در صورت صرفه اقتصادی،زباله های فوق به زمین برگردانده شوند یا در صورت عدم صرفه اقتصادی با شتاب دادن بهآنان به خارج از مدار زمین و به فضا پرتاب شوند و از این به بعد بر استفاده از روکشها و موادی که سدی در مقابل میدان مغناطیسی ایجاد می کنند و در طراحی ماهواره هااستفاده می شود، کنترل خاصی به صورت بین المللی جهت ارسال آنان به وجود آید تاهمچنین زباله های فوق که در بعضی از قسمت ها سدی برای انتقال این نیرو به وجود میآورند که حاصل آن ایجاد حفره هایی در طبقات گازهای اوزن است، از میان بروند. درفرصت های آینده نقش این زباله ها و نیروی مغناطیسی آنها را در ایجاد حفره ها وسوراخ های طبقه گازهای اوزن به طور کامل توضیح خواهم داد. همچنین تاثیرات این نیروبر روی جریان های کم فشار و پرفشار که تاثیرات بسیاری در رابطه با آب و هوا وتغییرات جوی دارند و تاثیر این نیرو را با توجه به آنکه ابرهای باران زا و غیرهدارای بارهای الکتریکی هستند، می توان به سادگی پی برد. یکی دیگر از عواملتاثیرگذار بر گرم شدن کره زمین کابل های فشار قوی جهت انتقال برق از نیروگاه ها بهشهرها و غیره می باشد که بر روی دکل ها جهت انتقال در دنیا به میلیون ها کیلومتر میرسد و با توجه به طول مسافت ها و انتقال میلیون ها مگابایت برق فشار قوی و رابطهمیان آن و میدان مغناطیسی اطراف این مراکز و اصطکاکی که در نتیجه این معادله پدیدمی آید، می توان به نتیجه گرما رسید. لذا پیشنهاد می گردد برای انتقال الکتریسیته ورفع این نقیصه، از کابل های زیرزمینی برای جلوگیری از انتشار نیرو و گرما استفادهنمود یا حداقل از روکش هایی برای جلوگیری از ایجاد میدان مغناطیسی اطراف آنهااستفاده کرد و همچنین از ایزوله کردن نیروگاه های تولید برق و ترانسفورماتورهایولتاژ بالا توسط مواد پلیمری که اغلب با آنها آشنا می باشند، سود برد. همچنیننیروگاه های اتمی که به صورت جوش هسته یا FUSION هستند و به خاطر مکانیزم آنها نیازبه میدان های مغناطیسی بالا دارند، باید در نواحی پست یا در دل دره ها یا زیرزمینبا ارتفاع ایمنی مناسب احداث شوند. عامل دیگر انتشار این نیرو از طریق مخابرات است.

با توجه به استفاده میلیاردها نفر از موبایل ها و دستگاه هایماهواره ای و پارازیت در جهان و ایجاد هزاران آنتن جهت ارتباطات مخابراتی، این امربه عامل اصلی در به وجود آوردن بارهای مثبت و منفی بر روی گازهای آلاینده در شهرهایبزرگ و کوچک تبدیل شده و این نیرو نقش بسیاری را در باردار کردن گازهای آلوده وپایداری آنان در سطوح پایین و ایجاد به اصطلاح پدیده واماندگی گازها در شهرها ایفامی کند که خود یکی از بزرگ ترین مشکلات آلودگی محیط زیست است. لذا با توجه به اینموارد می توان با استفاده از نظرات دانشمندان جهت کنترل امواج مطمئن و امن، تاحدودی از آلودگی محیط زیست بشر کاست. در پایان از روزنامه محترم دنیای اقتصاد که بهعنوان پلی در جهت انتقال نظرات اقتصادی و علمی در کشور عزیزمان نقش مهمی را دارا میباشد، تشکر و قدردانی می شود. همچنین لازم به توضیح است که سه طرح ملی اینجانب کهبه شرح ذیل می باشد، سال های گذشته از طریق بعضی از مطبوعات مختلف به چاپ رسیده استو پیش بینی هایی در زمینه مشکلات آینده و تاثیر استفاده از طرح های ملی را مجددا بهسمع مسوولان محترم می رسانم.

۱)طرح نجات و احیای دریاچه ارومیه و سپس ایجاد بزرگ تریندریاچه پرورش ماهی و آبزیان جهت ایجاد فرصت های شغلی

۲)طرح انتقال دریاچه مازندران به نواحی مرکزی ایران توسط لولهو پمپ و انتقال به سفره های زیرزمینی به طول ۴۰ کیلومتر و همین طور استفاده ازمازاد فشار جهت تاسیس نیروگاه های برق آبی و انتقال کشتی های کوچک به وسیله سیستم Floting Jack up Burge به خلیج فارس و دریاهای آزاد که امروزه کشورهای پاناما،روسیه، آلمان، رومانی، انگلیس و... با تکنولوژی صدسال گذشته اقدام به تاسیس کانالهای فوق نموده اند. لازم به توضیح می باشد متخصصان عزیز کشورمان در کشتی سازی خلیجفارس (صدرا) و دیگران، قبلا با ساخت موفقیت آمیز این سیستم ها نقش مهمی را درتکنولوژی دریایی به وجود آورده اند که شاهد آن بوده و کلیه متخصصان شرکت ملی نفتکش،کشتیرانی جمهوری اسلامی، نیروی دریایی و غیره با نحوه انتقال کشتی ها به وسیلهکانال آشنا هستند و با همکاری آنان می توان طرح فوق را به مرحله اجرا گذاشته وحاکمیت ملی و علمی کشور جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه در دریای مازندران بهاثبات رسانید.

۳)طرح ایجاد بزرگ ترین نیروگاه تولید برق با استفاده از روش وسیستم تبادل حرارتی فلزات و بازها بر روی دریاچه نمک بدون استفاده از سوخت هایفسیلی و غیره و تکنولوژی بومی متخصصان عزیز کشورمان. لذا در صورت علاقه مندیمسوولین محترم و متولیان کشور عزیزمان به طرح های فوق، خواهشمند است ضمن تماس باروزنامه دنیای اقتصاد بدین وسیله اطلاع داده شود تا طرح ها به صورت کامل ارائهگردد.

از جمله شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۱ تکلیف سازمان برنامه وبودجه وقت را در زمینه مطالعات فضایی به این صورت تعیین کرده است: «طرح آمایشسرزمین به معنای تعیین استراتژی توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین که توسطسازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه شده است، به تصویب هیاتوزیران می رسد.» در برنامه چهارم نیز آمایش سرزمین و توازن منطقه ای یکی از مهمترین موضوعاتی است، که به آن پرداخته شده است به گونه ای که یک فصل این برنامه بهآن اختصاص داده شده است. در ماده ۷۲ این قانون آمده است که دولت مکلف است، به منظورتوزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت ومزیت های کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملی آمایش سرزمین مشتمل برسطوح کلان، بخشی و استانی را به مرحله اجرا درآورد. بنابراین با نگاهی به طرح آمایشصنعت و معدن موارد زیر حایز توجه است: * طرح آمایش بیشتر از آنکه سخت افزاری و باکلنگ زنی قابل اجرا باشد، نرم افزاری است و اقدامات دولت باید در چارچوب سیاستگذاریراهبردی و تعیین خط مشی ها و همچنین احصای مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور باشد. بهنظر می رسد طرح آمایش صنعت و معدن فاقد طرح های مطالعاتی و اسناد پشتیبان بوده وبیشتر مجموعه ای از دستورالعمل ها و اقدامات اجرایی می باشد.

فلسفه وجود طرح آمایش جلوگیری از بخشی نگری بوده و نگاه یکبعدی و بخشی به آمایش نقض غرض محسوب می شود. به بیان دیگر طرح آمایش باید بتوانداقدام ها و کشاورزی، حمل و نقل، محیط زیست و حتی بخش های فرهنگی و اجتماعی راهماهنگ سازد. غفلت از این موضوع می تواند تداعی کننده حکایت فوق الذکر باشد.

طرح آمایش در بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعتباید براساس شناخت مزیت های نسبی هر یک از مناطق کشور و جهت گیری های این مناطق درسند توسعه استان ها اجرا شود. بدیهی است که اختصاص اعتبارات آمایش به طرح هایمرجوعی بنگاه های زودبازده تامین کننده اهداف آمایش محسوب نمی شود.

به استناد ماده ۷۱ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در برنامهچهارم، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها وظیفه بررسیو تایید برنامه های بلندمدتتوسعه هر استان شامل جهت گیری های توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامه ریزیکشور و در راستای جهت گیری های بلندمدت کشور و طرح آمایش ملی را به عهده دارد. بنابراین لازم است تا وزارت صنایع و معادن اقدامات خود را با شورای برنامه ریزیاستان ها هماهنگ کند.

مرکز ملی آمایش پیش از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزیوظیفه اعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگی بین استان های کشور، آموزش، هدایت و رفعابهامات کارشناسی درخصوص تدوین سند آمایش استان ها و جمع بندی و تدوین سند ملیآمایش کشور را به عهده داشت. با انحلال این سازمان ضمن تنزل جایگاه مرکز به مدیریت،اکثر نیروهای کارشناس از این مرکز خارج شده و عملا ارتباط استان ها کمرنگ و تقاضاییبرای مطالعات آمایش استان ها وجود ندارد.

منبع : سایت آفتاب

/ 2 نظر / 13 بازدید
آرش

http://hamedaaniaan.persianblog.ir/post/61/ مهمه

mojabah

سلام در ابتدا میخواهم به امام و تمام برادرن بسیجیم سلام گرمی بکنم. چند رور است که از بانک صادرات نمیتوانم پولم را بگیرم. گفتند تحت بر رسی‌ ۲ تا ۳ میلیون حسابها و گردآوری مشخصات صاحبان این حسابها هستند. تعجب می‌کنم چرا حتی از خودپرداز هم نمیتوانام پول بگیرم. شنیدم چندین میلیون دلار پول‌های بانک صادرات را آقایان دزدیدند و بانک مرکزی را هم تحریم کردند. آیا بانک مرکزی تحریم شده یا دزدیهای این آقایان وسعت گرفته؟ یا امام این احمدی‌نژاد و در و دسته‌اش را بندازید زندان تا دست از این دزدیها بر دارند. پول ما مقام زیاد ایشان و همبستگانشن را کور کرده است.«يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ»(نهج‏البلاغه، خطبه 3) بعضي‌ها طوري از بيت المال مصرف مي‌كنند و آن قدر حيف و ميل مي‌كنند كه انگار شتر به علف تازه رسيده است.