انواع ساختمانهای مرغداری

در مورد چگونگی ساختمانهای مرغداری ۶ عامل اساسی در نظر گرفتهمی شود که عبارتست از:

۱)مدت استفاده از لانه :

ساختمان مرغداری را نباید برای استفاده طولانی در نظر گرفت بلکهباید طوری ساخت که حداکثر پس از ۱۵-۱۰ سال بتوان تغییراتی همراه با پیشرفت هایروزمره در امور ساختمانی در آن به عمل آورد . در هلند معتقدند که بهتر است لانه رابرای مدتی در حدود ده ال ساخت تا پس از این مدت بدون اینکه خسارت زیادی به مرغداروارد آید بتوان ان را خراب کرد و با مصالح باقیمانده لانه جدید طبق اصول و قواعدروز بنا نمود.

به طور کلی لانه ها را به دو دسته دائمی و موقت تقسیم می کنندلانه های موقت اغلب ارزان قیمت است و طوری بنا شده که می توان آن را زود پیاده کردو از جائی به جای دیگر منتقل نمود .

معمولا اینگونه لانه ها کوچک می باشد و بیشتر در نقاط روستائیمتداول است . در این نقاط اغلب کشاورزان تعداد مختصری مرغ نگاه می دارند و احتیاجبه ساختن لانه های بزرگ و گران قیمت ندارد.

مصالح مورد استفاده در این لانه ها اغلب از مواد ارزان قیمتمانند چوب یا حلبی موج دار تشکیل شده است .

در بعضی از مزارع آمریکا در زیر این لانه ها چرخهای آهنی یاچوبی قرار می دهند و آن را با تراکتور به آسانی از یک نقطه به نقطه دیگر و حتی ازیک مزرعه به مزرعه دیگر منتقل می کنند .

در این گونه مزارع لانه های موقتی را در فصل بهار در محوطه سبزقرار می دهند و در زمستان آنها را به محل های آفتاب گیر و در تابستان به محل سایهدار منتقل می نمایند . در ایران نیز بعضی از مرغداران که تعداد کمی مرغ دارند ازاین لانه های موقتی استفاده می کنند .

اغلب این لانه ها از چوب و گاهی اوقات از حلبی تشکیل می شود . در هر حال باید تمام اصول بهداشتی مانند حرارت و تهویه و نور را در ساختمان اینلانه ها مراعات کرد .

لانه های دائمی اغلب از مواد و مصالح ساختمانی تشکیل می شود ،بنابراین غیر قابل انتقال است معمولاً اینگونه ساختمانها از آجر یا سیمان و تیر آهنو بتون به صورت سوله ساخته می شود ولی همان طور که قبلا گفته شد این گونه ساختمانها را باید طوری ساخت که اولاً بتوان به مرور تغییرات لازم را در آن داد و با آخرینتحولات ساختمانی آنها را هماهنگ کرد و ثانیاً قابل توسعه و گسترش باشد و ثالثاًطوری ساخته شود که اگر پس از مدتی عامل از مرغداری منصرف شد بتوان آن را به مصارفدیگر اختصاص داد .

در مورد ساختمانهای دائمی چون مستلزم صرف مخارج و هزینه زیادیاست باید توجه و دقت زیادی مبذول گردد و از کارشناسان و متخصصین مربوطه کمک گرفتهشود تا از نظر اقتصادی و بهداشتی بدون نقص باشد . امروزه در ایران معمولاً از لانههای سوله استاندارد استفاده می کنند .

لانه های موقتی را ممکن است در هنگام شروع کار به مرغدار توصیهنمود تا پس از موفقیت و کسب تجربه مبادرت با ساختمان لانه های دائمی نماید .

اندازه ساختمان :

اندازه لانه بسته به شرائط مرغداری و وسعت تشکیلات و تعداد مرغنگاهداری شده متفاوت است .

به طور کلی ، اندازه های جایگاه، باید طوری باشد که فضای کافیبرای تمام مرغها و جوجه هایی که نگاهداری می شوند تهیه گردد و در ضمن قابل توسعهبرای آینده باشد .

اندازه هائی که برای جایگاه طیور انتخاب می شود بسته به وسعتمرغداری و بنیه مالی و سلیقه مرغدار در هر کشوری متفاوت است . در آمریکا بیشترمرغداران علاقمند به ساختمانهای بزرگ دائمی هستند که بتوان تعداد زیادی مرغ را درزیر یک سقف نگاه داشت این ساختمانها برای آمریکا از نظر درآمد بیشتر مورد توجه است . زیرا در این کشور مزد کارگر گران است و تهیه این ساختمانهای دائمی و بزرگ سببصرفه جوئی بیشتر از کار می گردد .

از طرفی برای آب و هوای مخصوص آمریکا نیز مناسب است در بعضی ازکشورهای دیگر مثل انگلستان و هلند به ساختمانهای کوچکتر توجه دارند و حتی گاهیساختمانهای کوچک و متحرک بنا می کنند . در آب و هوای گرم مثل ایران ساختمان لانههای بزرگ توصیه نمی شود زیرا خنک کردن و تهویه آنها در تابستان مشکل است .

به طور کلی ساختمانهای مرغداری در یکی از سه دسته ذیل طبقه بندیمی شوند :

الف) لانه های کوچک و انفرادی – معمولا این گونه ساختمانها درمزارع کوچک مرغداری و روستاها مورد عمل قرار می گیرد . این ساختمانها از چند لانهمجزا و منفرد ساخته شده است و فقط برای نگاهداری تعداد کمی پرنده بکار می رود . درروستاها ممکن است فقط یکی از لانه ها و در مزارع کوچک مرغداری تعدادی از آنها مورداستفاده قرار گیرد . این لانه ها مجزا از هم به فاصله کم یا زیاد قرار می گیرند .

اداره این لانه ها از نظر کنترل بیماری آسان است و به سهولت میتوان بیماری را در یک لانه محدود و ریشه کن کرد ولی از نظر کار و کارگر همچنین ازنظر اینکه احتیاج به مقدار بیشتری زمین دارد در شرائط صنعتی مقرون به صرفه نیست وفقط در شرائط روستائی توصیه می شود .

ب) لانه های ردیفی – این گونه ساختمانها در بنگاهها و مزارعمرغداری تجاری بکار می رود . اغلب ساختمانهای بزرگ و طویلی هستند که معمولاً ازداخل به چند مرغدان تقسیم شده اند . مرغدانها کاملاً شبیه به هم هستند و در حقیقتاین نوع ساختمانها شبیه به ساختمانها قبلی هستند ولی در کنار هم واقع شده اند . انواع مختلف از این ساختمانها وجود دارد و در بعضی از اینها ممکن است مرغدان ها فقطدر یک ردیف و در برخی دیگر در چند ردیف قرار گرفته باشد و بعضی از اینها دارایراهرو و برخی فاقد راهرو می باشند بعضی ها از ۲-۳ مرغدان و برخی دیگر از بیش از ۲۰مرغدان تشکیل شدهاند اغلب در ساختمانهای بزرگ انبار غذا و وسائل در کنار لانه قرارگرفته است . این انبارها ممکن است در وسط لانه و یا در کنار لانه ها ساخته شده باشد .

در این نوع ساختمانها از نظر کار و کارگر صرفه جوئی زیادی میشود و از نظر هزینه به طور متوسط ارزان تر از نوع قبلی تمام می شود ولی از نظربهداشتی و کنترل بیماری کار مشکلتر است زیرا بیماری به سرعت در بین گله اشاعه مییابد . از این رو برای کنترل بیماری اغلب لانه ها را به چند مرغدان کوچک با دیوارههای سیمی و حتی آجری تقسیم می کنند . در تمام بنگاههای بزرگ مرغداری و ایستگاههایتحقیقاتی از این گونه لانه ها استفاده می شود.

ج) لانه های چند طبقه ای- این گونه ساختمانها از ۲ طبقه یابیشتر ساخته می شود . معمولاً این دسته از

لانه ها بیشتر در مؤسسات مرغداری تجارتی و بزرگ به خصوص دراطراف شهرها که تهیه زمین مشکل و قیمت آن گران است مورد توجه قرار می گیرد زیرا اینساختمانها اولاً احتیاج به زمین کمتری دارند و ثالثاً از نظر سقفها و کفها تااندازه ای صرفه جوئی می شود .

اگر برای غذا دادن و آب دادن از وسائل خودکار استفاده شود ازنظر کار نیر صرفه جوئی زیادی می شود و در آمریکا و روسیه این نوع لانه ساختمانهااخیراً متداول شده است اغلب در چنین ساختمانهایی برای نگاهداری مرغها به طریقه قفساستفاده می شود عیوبی که متوجه اینگونه لانه هاست اولاً گران بودن آنست زیرا ساختنچنین

لانه هائی احتیاج به مصالح و نقشه ساختمانی مفصل تری دارند کههزینه آن از عهده مرغداران معمولی خارج است.

از طرف دیگر این ساختمانها در نقاط گرمسیر مانند ایران درتابستانهای گرم می شود و خنک کردن آنها مشکل بوده و برای این منظور احتیاج بهدستگاههای مکانیکی است .

از این رو این ساختمانها را در نقاطی باید ساخت که مانند روسیهزمستان بسیار سرد و تابستان های معتدل دارد . ثالثا برای حمل مواد غذایی به طبقاتبالا و نیز جمع آوری تخم مرغ و غیره احتیاج به کار بیشتر دارد مگر اینکه آسانسورهایمخصوص و دستگاههای غذا دهنده خودکار استفاده شود و تخم مرغ را هم با دستگاههایخودکار جمع آوری نمود.

طبقه بندی ساختمانهای مرغداری از نظر پرورش :

سابقاً مرغداران برای نگاهداری جوجه و نیمچه و مرغهای تخمی ازیک لانه استفاده می کردند ولی امروزه از نظر بهداشتی و اقتصادی این روش به هیچ وجهتوصیه نمی شود .

امروزه در مرغداریها بسته به سن و هدف پرورش از یک سریساختمانها و تشکیلات مختلف استفاده می شود و به هیچ وجه در قسمتی که مرغهای تخمی درآن پرورش داده شده است جوجه یکروزه نگاهداری نمی کنند . به همین ترتیب جوجه هایجوان را در کنار جوجه های یکروزه در یک لانه پرورش نمی دهند .  از نظر هدف پرورشلانه هایی که در مرغداری باید برای سنین

/ 1 نظر / 6 بازدید
تقي

با سلام خدمت مهندس جوان وبلاگ تخصصی جالبی دارید میخواستم به عرضتون برسونم ما یک تیم مهندسی هستیم که جدیدا تجهیزاتی را اختراع و به ثبت رسوندیم که مرغداری ها نیازمند این تجهیزات ما هستند در زمینه کنترل دما رطوبت و... بصورت هوشمند و ارایه گزارش از این سیستم به مسول نگهداری مرغداری حتی به صورت اس ام اس در این زمینه مارا همراهی کنید در راستای پیشرفت تکنولوژی در مرغداریها در ضمن سوالات خود را برام ایمل کنید مرسی