سودآوری شترمرغ چهار برابر گاو

بهترین مناطق جهت پرورش این پرنده مناطق حاشیه کویر و اقلیم خشکمی باشد، البته این بدان معنا نیست که در نقاط سردسیر و یا مرطوب امکان پرورششترمرغ وجود ندارد اما به دلیل نیاز به کنترل عوامل نامساعد جوی نظیر رطوبت زیاد واحتمالا سرمای بیش از حد هزینه های تولید در اینگونه مناطق اندکی بیشتر از مناطقکویری خواهد بود.

شترمرغ ها حداقل یک میلیون سال در آفریقا زیسته اند و روزگارینیز از اسپانیا تا غرب چین پراکنده بودند، حتی در دهه ۱۹۶۰ شترمرغ های وحشی درسوریه هم وجود داشته اند.

شاید بتوان گفت، در هر نقطه ای که بتوان یک فضای وسیع و مسطحجهت جست و خیز و فعالیت این پرنده در نظر گرفت، امکان پرورش نیز وجود دارد.

شترمرغ بزرگترین پرنده موجود در طبیعت

شترمرغ از جمله پرندگانی است که امروزه پرورش آن در دنیا رو بهافزایش گذاشته است. براساس آماراعلام شده در حال حاضر کشورهای آمریکا، انگلیس وآفریقای جنوبی به عنوان مهمترین کشورهای پرورش شترمرغ در دنیا به شمار می روند.

پرورش شترمرغ از سال ۱۸۶۰ در کشور آفریقای جنوبی به صورت جدیآغاز گردید و سپس در سایر نقاط دنیا گسترش یافت. کشور ایران هم، چند سالی استمبادرت به واردات این پرنده نموده و در امر پرورش آن گام نهاده است.

شباهت ظاهری به شتر و همچنین شباهت از نظر پرورشی با دام سببشد، شترمرغ بهترین نام برایش باشد که نشان دهنده طیور بودن از نظر برخی مشخصات وهمچنین دام بودن از نظر تولید و نگهداری می باشد.

می توان گفت که پرورش شترمرغ یکی از صنعت های نوین است که درقرن حاضر توجه سرمایه گذاران و پرورش دهندگان بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. پرورش دهندگان شترمرغ در ابتدای پرورش و سرمایه گذاری در این صنعت متوجه سودآوربودن آن و افزایش سرمایه ی اولیه خود شدند. این در حالی است که افزایش در برخیمواقع حتی تا چند برابر سرمایه ی اولیه نیز می رسید. اکنون با توجه به جا افتادناین صنعت در کل جهان، آینده ی بسیار خوبی را برای آن می توان متصور بود.

شترمرغ بزرگترین پرنده موجود در کره زمین است. این پرنده بهدلیل داشتن بال های رشدنکرده توانایی پرواز ندارند ولی در مقابل با داشتن پاهای قویقادر است با سرعتی معادل ۶۰ کیلومتر در ساعت بدود. در مقایسه گوشت شترمرغ با گوشتگاو چنین گفته اند که گوشت شترمرغ چهار برابر گوشت گاو است به این ترتیب که دورهبارداری و زایش گاو حدود ۹ ماه است در صورتی که دوره متولد شدن جوجه شترمرغ ۴۲ روزبه طول می انجامد. یک گاو در طول یک سال یک راس گوساله تولید می کند در حالی کهشترمرغ ۴۰ عدد جوجه تولید دارد. کیفیت پوست شترمرغ هم بسیار عالی و بی نظیر است بهطوری که لطافت چرم بزغاله و استحکام چرم گاو را دارد.

رشد شترمرغ ها چگونه است؟

جوجه ها به سرعت رشد کرده و در سن یک ماهگی در حدود ۳ تا ۶کیلوگرم وزن دارند. گردشگاه جوجه ها بایستی دارای سایبان بوده و خاک بهترین انتخاببه عنوان بستر می باشد. بستر فضای مسقف بهتر است از جنس بتون باشد تا به راحتیبتوان آن را شستشو داد و ضدعفونی کرد. در بعضی از مزارع از سیستم حرارت زیرزمینی بهعنوان منبع حرارت استفاده می نمایند. این مساله باعث گرمی بستر، آرامش پرنده و نیزکاهش تلفات ناشی از عفونت کیسه زرد خواهد شد.

شرایط مطلوب نگهداری و پرورش شترمرغ

ایران به لحاظ اقلیمی به جز نوار ساحلی شمال و جنوب، منطقهمساعدی برای پرورش شترمرغ است. همچنین سادگی پرورش آن و تنوع محصولات شترمرغ، علاقهمندان زیادی را به خود جلب کرده است. ولی بسیاری از افراد به علت سرمایه گذاری هایاولیه بسیار بالا و نگرانی از آینده، حاضر به پرورش شترمرغ به صورت صنعتی نیستند. حال آن که می توان با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی به ویژه برای دانش آموزان کشاورزیبر این مشکل فایق آمد.

مزارع پرورش شترمرغ

شترمرغ نسبت به سایر دام های مزرعه دارای مزایای زیادی است. شترمرغ نسبت به بیماری ها، شرایط نامساعد محیطی و فقر غذایی بسیار مقاوم می باشد. تاکنون بیماری مشترکی بین انسان و شترمرغ گزارش نشده است. شترمرغ ها حتی در دمای۲۰- تا ۴۵+ سالم می مانند. شترمرغ ها همچنین از نظر تغذایه ای بسیار کم توقع میباشند، به طوری که در یک هکتار یونجه کاری با کیفیت بالا می توان سه قطعه شترمرغنگهداری کرد، بدون اینکه به تغذیه دستی نیاز داشته باشند. کیفیت گوشت شترمرغ نیزبسیار بالاست. گوشت شترمرغ از نوع گوشت قرمز بوده که حاوی مقادیر زیادی آهن است وبیش از ۲۰ درصد پروتئین دارد. در حالی که مقدار پروتئین در گوشت گوسفند حداکثر ۱۵درصد و در گوشت گاو حداکثر۱۸ درصد می باشد. جالب اینکه کلسترول گوشت شترمرغ از همهانواع گوشت (حتی بوقلمون) نیز کمتر است.

ورود اولیه جوجه های شترمرغ به ایران

ورود شترمرغ های پرورشی به ایران در سال ۱۳۷۴ بازمی گردد کهتعدادی جوجه از آفریقای جنوبی و تعدادی از بلژیک وارد ایران گردیدند؛ بعدها تخم هاینطفه دار شترمرغ از کانادا هم به دست پرورش دهندگان ایرانی رسید. در حال حاضرمهمترین مزارع پرورش شترمرغ در استان های مرکزی، تهران و سمنان وجود دارد. مزارعکوچکتری هم در استان های خراسان، اصفهان، شیراز، همدان و کرمانشاه به چشم میخورد.

منبع : سایت آفتاب

/ 0 نظر / 6 بازدید